STX

I løbet af din gymnasietid på STX skal du skrive tre større selvstændige projektopgaver, DHO, SRO og SRP. Du kan læse om indholdet og kravene til de tre opgaver herunder. Under hver opgave giver vi dig nyttige henvisninger til de mange forskellige former for hjælp, du kan finde til din opgaveskrivning på Studienet.

Hvis du er startet på STX før 2017, gælder der nogle andre regler for dig. Du skal i løbet af de tre år have AT – almen studieforberedelse. Det består af en række tværfaglige forløb, hvor du skal arbejde på tværs i dine fag. Derudover er der nogle mindre forskelle i forhold til SRP, hvor der vil være mindre mulighed for at få vejledning i din skriveperiode.

DHO - Dansk/historieopgaven (1.g)

I slutningen af 1.g skal du skrive DHO, som står for Dansk/historieopgaven. Dansk og Historie samarbejder om et undervisningsforløb, som forbereder dig til at skrive opgaven. I forløbet vil du lære om fagenes måde at arbejde, fordybelse i et historisk emne, samt skriftlig og mundtlig formidling i fagene.

Den enkelte skole bestemmer det præcise omfang af opgaven. Det er normalt, at du skal skrive 5-6 normalsider af 2400 anslag (incl. mellemrum), og typisk får du et par dage fri, hvor du kan skrive opgaven.

Emnet for DHO kan fx være ”Industrialiseringen i Danmark” eller ”Kvindernes rolle i Det moderne gennembrud i Danmark”. Emnet vælges af skolen.

På Studienet kan du få hjælp til hele processen med DHO og se eksempler på DHO’er:

SRO - Studieretningsopgaven (2.g)

Studieretningsopgaven kaldes også for SRO. Den skal du skrive i sidste del af 2.g. Her vil der være et flerfagligt undervisningsforløb, hvor mindst ét af dine studieretningsfag indgår. Som afslutning på forløbet skal du skrive opgaven. Opgaven er træning til dit SRP i 3.g.

I undervisningen kommer du ned i det flerfaglige tema, og det klæder dig på til at skrive opgaven, samtidigt med at det lærer dig om grundlæggende videnskabsteori og fagenes arbejdsmetoder.

Opgaven skal have et omfang på 6-8 normalsider, og der bliver afsat tid til, at du kan skrive opgaven hjemme. Efter du har afleveret opgaven, skal du også forsvare den mundtligt. Her fremlægger du besvarelsen for dine vejledere, og I har en samtale omkring indholdet. I evalueringen af din fremlæggelse vil vejlederne komme ind på, hvad du skal tænke over frem til studieretningsprojektet.  

På Studienet kan du finde en vejledning i hele processen, som dækker alt fra din forberedelse til udarbejdelsen af selve opgaven.  

SRP - Studieretningsprojektet (3.g)

Studieretningsprojektet (SRP) er en stor skriftlig opgave, som du skal lave i foråret i 3.g. Projektet skal have et omfang på 15-20 normalsider af 2400 enheder. Du får 10 dage til at skrive selve projektet, og i de 10 dage vil der typisk også indgå vejledning og tid til at lave eksperimenter eller undersøgelser.

I dit studieretningsprojekt skriver du normalt i to fag. Ét af dem skal være på A- niveau, og der skal også indgå mindst et studieretningsfag. Men derudover har du frit valg blandt alle de fag, du har haft på STX.

SRP er en selvstændig opgave

SRP er en meget selvstændig opgave. Du får udpeget lærere fra de fag, som du skal skrive i, som kan vejlede dig i din proces. Der vil typisk også være et eller flere  undervisningsforløb i forbindelse med opgaven.

Til projektet skal du lave en problemformulering, hvor du afgrænser og begrunder et problem, som du vil undersøge tværfagligt. Du skal søge relevant litteratur om dit emne, sætte dig ind i ny viden, udføre selve undersøgelserne og formidle det hele i studieretningsprojektet.

Når du har fundet og afgrænset dit problem i din problemformulering, vil vejlederne lave en endelig opgaveformulering, som du vil få udleveret i starten af de 10 dage, som du har til at skrive.

Mundtlig eksamen i SRP

Noget tid efter du har afleveret dit SRP, skal du til en mundtlig eksamen på 30 minutter. Til eksamen møder du en af dine vejledere og en censor fra en anden skole. De har begge læst projektet. Du skal på 10 minutter præsentere projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Derefter er der en samtale mellem dig, din vejleder og censoren, hvor du skal uddybe din mundtlige præsentation og dit skriftlige projekt.

I både din fremlæggelse og i diskussionen skal du forholde dig til, hvordan du har arbejdet videnskabeligt med fagene og brugt deres metoder i dit projekt. I forløbet op til SRP vil du få undervisning i videnskabsteori og faglig metode.     

Du kan få hjælp til hele processen og vejledning i SRP-bogen.

AT – almen studieforberedelse (elever startet før 2017)

Du skal til en obligatorisk eksamen i AT i 3.g. Som grundlag for din eksamen skal du arbejde med et af de emner, som Undervisningsministeriet melder ud til skolerne. Ud fra emnet skal du indkredse et problem, som du vil arbejde med ved hjælp af to af dine fag. Dit arbejde skal dokumenteres i en synopsis på 3-5 sider, som du skal aflevere inden eksamen og præsentere mundtligt ved eksamen.

Samtidigt skal du have lavet en studierapport, som dokumenterer de forskellige forløb, som du har været igennem i AT i løbet af din gymnasietid. I 2.g skal du også til en årsprøve i AT, hvor du får mulighed for at prøve eksamensformen.

Du kan få hjælp til hele processen med AT-synopsis og -eksamen i AT-bogen.