Klage over eksamenskarakterer

Hvis du mener, at en karakter, du har fået til eksamen, er forkert, har du mulighed for at klage. Når du klager, kan udfaldet være:

 • at du får en ny karakter (ved skriftlig eksamen) eller

 • at du får tilbud om at tage eksamen igen eller

 • at din klage bliver afvist.

Hvis du beslutter dig for at klage over din eksamenskarakter, er det vigtigt, at du også overvejer risikoen ved at klage. Får du en ny bedømmelse af din skriftlige opgave, eller skal du til en mundtlig reeksamen, kan du risikere at få en lavere karakter, som kommer på eksamensbeviset.

Hvornår er det en god idé at klage?

Den vigtigste grund til at klage er muligheden for, at du kan få en højere karakter på eksamensbeviset. Hvis du kan argumentere for, at din karakter er urimelig, kan det give mening at klage. Husk, at din klage helt nøjagtigt skal beskrive de faktiske omstændigheder, som efter din mening er grund til, at du skal have en ny vurdering.

Hvis der er sket en formel fejl ved eksamen, som fx, at du kommer op i et emne, som ikke er en del af pensum, er det meget sandsynlig, at du får medhold i klagen og får tilbud om en reeksamen. I det tilfælde giver det god mening at klage. Du kan både klage over eksamensspørgsmålet, forløbet inde til eksamen og selve bedømmelsen.

Risikoen ved at klage

Risikoen ved at klage er, at du kan få en lavere karakter. Hvis skolen accepterer din klage, og tilbyder dig at få en ny bedømmelse (ved den skriftlige eksamen) eller en reeksamen, er det den nye karakter, der kommer til at stå på dit eksamensbevis – altså også selv om den er lavere end den oprindelige karakter.

Hvis du får tilbud om en ny bedømmelse af din skriftlige eksamensbesvarelse, er det to nye censorer, der skal bestemme karakteren.

Hvordan klager man?

Hvis du vil klage over din karakter til eksamen, skal det ske senest to uger efter, at du har fået din karakter. Klagen skal ske til din skole. Din klage skal afleveres skriftligt, og du skal skrive de faktiske omstændigheder, der efter din mening begrunder, at klagen skal accepteres.

Forløbet for at klage ser sådan ud:

 1. Du afleverer din skriftlige klage til skolen.

 2. Skolen afgør om de vil gå videre med klagen eller afvise den.

 3. Hvis skolen går videre med klagen, viser de klagen til dem, der har givet karakteren. Ved skriftlig eksamen er det to censorer fra andre skoler, ved mundtlig eksamen er det din lærer og en censor. De skal komme med en faglig udtalelse (som regel inden for to uger).

 4. Du får lov til at komme med bemærkninger til udtalelserne.

 5. På baggrund af udtalelserne skal skolens leder så afgøre om:

  • du får tilbud om ny bedømmelse (kun til skriftlig eksamen)

  • du får tilbud om ny eksamen

  • du ikke får medhold i klagen

 6. Hvis du får tilbud om en ny bedømmelse, skal du inden for to uger tage stilling til, om du vil tage i mod tilbuddet. Den nye karakter gives ud fra din eksamensbesvarelse, din klage, udtalelserne fra lærer og censorer, samt dine bemærkninger til deres udtalelser.

 7. Hvis du får tilbud om reeksamen, skal du inden for to uger tage stilling til, om du vil det. Reeksamen foregår hos en ny lærer og censor ved mundtlig eksamen, og skal ske hurtigst muligt.

 8. Hvis du ikke får medhold i din klage, kan du klage til Undervisningsministeriet – senest to uger fra du har fået besked om afgørelsen. Klagen sendes via skolen.

Læs mere om at klage

Du kan læse mere om, hvordan man klager over sin karakter på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Klager over eksamen i gymnasiale uddannelser

Du kan også læse, hvad der står i den officielle bekendtgørelse om at klage:

Bekendtgørelsen om prøver og eksamen ved almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Kaptiel 10: Klage)

Hvis du vil klage over din årskarakter, skal du som udgangspunkt henvende dig til skolens ledelse – se den forrige side.