HTX

I løbet af din gymnasietid på HTX skal du lave tre store selvstændige projektopgaver, Dansk-Idéhistorieopgaven, Studieretningscasen og SOP. På denne side får du en hurtig gennemgang af, hvad de tre opgaver går ud på. Vi giver dig også nogle nyttige henvisninger, som du kan bruge som inspiration og støtte i din opgaveskrivning.

DIHO - Dansk-Idéhistorieopgaven (2.g)

I 2.g skal du skrive en opgave i fagene Dansk og Idéhistorie. De to fag laver et fælles undervisningsforløb, hvor du får en viden om temaet for opgaven. Du vil også lære noget om at arbejde kildekritisk, opbygge en opgavebesvarelse og ting som kildehenvisninger, litteraturlister og noter.

Temaet er noget, dine lærere vælger. Men det kunne fx være temaer som ”Krigen som retorik og teknologi”, “Det moderne gennembrud” eller ”Demokratiet og Internettet”.

Du får 12 timer til at skrive selve opgaven. På de fleste skoler betyder det, at du har et par dage uden anden undervisning, hvor du kan fordybe dig i arbejdet. På Studienet har vi lavet DIHO-bogen, som vejleder dig i at skrive Dansk/idéhistorieopgave. 

DIHO-bogen

DIHO-bogen er en guide til at skrive din opgave i Dansk og Idéhistorie. Opgaven er et tværfagligt projekt i 2.g. på HTX. I bogen hjælper vi dig med hele din arbejds- og skriveproces lige fra dit valg af emne og problemformulering over din læsning til selve opgaveskrivningen.

Du kan også se nogle eksempler på eksamensopgaver til Idéhistorie, som dog ikke er tværfaglige med danskfaget. Find eksempler på eksamensopgaver til Idéhistorie.

Studieretningscasen (2.g)

I slutningen af 2.g skal du lave en Studieretningscase. Det er en opgave, som starter med, at du får et materiale udleveret fra din lærer.

Materialet udgør den egentlige case, og det kan for eksempel handle om en specifik problemstilling som fx bæredygtighed, sundhed eller arbejdsmiljø.

Ud fra materialet skal du så formulere et problem, som du kan arbejde fagligt med. Det vil sige, at du skal bruge fagenes arbejdsmetoder til at undersøge og måske løse problemet.

Opgaven skal fylde 8-10 normalsider, og der bliver afsat 12 timer til, at du kan skrive på opgaven hjemme. Studieretningscasen er en træning til Studieområdeprojektet, som du skal skrive i 3.g. Den er derfor planlagt, så du lærer noget om, hvordan du afgrænser, formulerer og arbejder med et problem i en større opgave.

I evalueringen af din case vil vejlederne komme ind på, hvad du skal tænke over frem til studieretningsprojektet.

SOP - Studieområdeprojektet (3.g)

Studieområdeprojektet (SOP) er en stor skriftlig opgave, som du skal lave i løbet af 3.g. Projektet skal have et omfang på 15-20 normalsider af 2400 enheder. Du får 10 dage til at skrive selve projektet, og i de 10 dage vil der typisk også indgå vejledning og tid til at lave undersøgelser, prototyper eller eksperimenter.

I dit studieområdeprojekt skriver du i to fag. Ét af dem skal være på A-niveau, og der skal også indgå mindst ét studieretningsfag, men ellers har du frit valg mellem de fag, du har eller har haft på HTX.

SOP er en meget selvstændig proces

SOP er en meget selvstændig opgave. Du får udpeget lærere fra de fag, som du skal skrive i, som kan vejlede dig i din proces. Til projektet skal du lave en problemformulering, hvor du afgrænser og begrunder et problem, som du vil undersøge tværfagligt. Du skal søge relevant litteratur om dit emne, sætte dig ind i ny viden, udføre undersøgelser, opstille eksperimenter og formidle det hele i selve studieområdeprojektet.

Når du har fundet og afgrænset dit problem i din problemformulering, vil vejlederne lave en endelig opgaveformulering, som du vil få udleveret i starten af de 10 dage, hvor du skal skrive.

Mundtlig eksamen i SOP

Nogle uger efter du har afleveret det skriftlige projekt, skal du til en mundtlig eksamen på 30 minutter. Til eksamen møder du en af dine vejledere og en censor fra en anden skole. De har begge læst projektet. Du skal på 10 minutter præsentere projektets centrale problemstillinger. Derefter er der en samtale mellem dig, din vejleder og censoren, hvor du skal uddybe din mundtlige præsentation og dit skriftlige projekt.

I diskussionen skal du komme ind på, hvordan du har arbejdet i processen med SOP. Du vil også skulle sige noget om, hvordan du har brugt faglige metoder.

I diskussionen skal du forholde dig til, hvordan du har arbejdet i processen med SOP og brugt faglige metoder i dit projekt.Du kan få hjælp til hele processen og vejledning i at skrive projektet i  SOP-bogen.

SOP-bogen

Her kan du få hjælp til dit studieområdeprojekt på hhx og htx. Vi ser på hele projektforløbet, så du kan få hjælp til alt fra emnevalg, problemformulering, litteratursøgning, skriveprocessen, opbygning af din opgave og den mundtlige eksamen, hvor du skal forsvare dit SOP og reflektere over dit arbejde.