HHX

I løbet af din gymnasietid på HHX skal du skrive tre større selvstændige projektopgaver, DHO, SRO og SOP. Du kan læse om de tre opgaver herunder. Under hver opgave giver vi dig nyttige henvisninger til de mange forskellige former for hjælp, du kan finde til din opgaveskrivning på Studienet.

Hvis du er startet på HHX før 2017, gælder der nogle andre regler for dig. Du skal i løbet af de tre år have SO – studieområdet. Det består af en række tværfaglige forløb, hvor du skal arbejde på tværs i dine fag. Du laver et SRP i stedet for SOP, med mindre mulighed forvejledning i din skriveperiode. I 2.g skal du lave en erhvervscase i stedet for en studieretningsopgave SRO, samt en opgave i Dansk og Samtidshistorie DSO i stedet for DHO.

DHO - Dansk/historieopgaven (1.g)

Dansk/historieopgaven hed tidligere DSO på HHX, men da Historie B har erstattet faget Samtidshistorie B, vil den fremover kunne hedde DHO. DHO er en opgave, hvor du skal skrive i Dansk og Historie. Den ligger typisk i slutningen af 1.g. De to fag samarbejder om et undervisningsforløb, som gør dig parat til at skrive opgaven. Emnet for DHO kan fx være ”Industrialiseringen i Danmark” eller ”Kvindernes rolle i Det moderne gennembrud i Danmark”. Emnet vælges af dine lærere.

Du får 12 timers elevtid til at skrive selve opgaven. På nogle skoler får du altså et par undervisningsfri dage, hvor du kan fordybe dig i arbejdet. På Studienet kan du få hjælp til hele processen med DHO og se eksempler på DHO’er:

SRO - Studieretningsopgaven (2.g)

Studieretningsopgaven kaldes også for SRO. Den ligger i sidste del af 2.g. Her vil der være et flerfagligt undervisningsforløb, hvor mindst ét af dine studieretningsfag indgår. Som afslutning på forløbet skal du skrive en studieretningsopgave, som er en træning til det endelige projekt i 3.g.

Undervisningsforløbet skaber fordybelse i det flerfaglige tema og klæder dig på til at skrive opgaven, samtidigt med at det lærer dig om de formelle regler for at skrive en god opgave.

Opgaven skal have et omfang på 8-10 normalsider, og der bliver afsat 12 timer til, at du kan udarbejde opgaven hjemmefra.  I evalueringen af din opgave vil vejlederne komme ind på, hvad du skal tænke over frem til studieretningsprojektet.

På Studienet kan du finde en vejledning i hele processen fra din forberedelse til hvordan, du skriver opgaven. 

SOP - Studieområdeprojektet (3.g)

Studieområdeprojektet (SOP) er en stor skriftlig opgave, som du skal lave i løbet af 3.g. Projektet skal have et omfang på 15-20 normalsider af 2400 enheder. Du får 10 dage til at skrive selve projektet, og i de 10 dage vil der typisk også indgå vejledning og tid til at lave undersøgelser eller andre typer forarbejde.

I dit studieområdeprojekt skriver du i to fag, som du kan vælge fra alle de fag, du har haft. Ét af dem skal være på A -iveau, og der skal også indgå mindst ét studieretningsfag.

SOP stiller krav til selvstændighed

SOP er en meget selvstændig opgave. Du får udpeget lærere fra de fag, som du skal skrive i, som kan vejlede dig i din proces. Der vil typisk også være et eller flere undervisningsforløb i forbindelse med opgaven.

Til projektet skal du lave en problemformulering, hvor du afgrænser og begrunder et problem, som du vil undersøge tværfagligt. Du skal søge relevant litteratur om dit emne, sætte dig ind i ny viden, udføre undersøgelser og formidle det hele i selve studieområdeprojektet.

Når du har fundet og afgrænset dit problem i din problemformulering, vil vejlederne lave en endelig opgaveformulering, som du vil få udleveret i starten af skriveperioden.

Mundtlig eksamen i SOP

SOP afslutttes med en mundtlig eksamen på 30 minutter. Til eksamen møder du en af dine vejledere og en censor fra en anden skole. De har begge læst projektet. Du skal på 10 minutter præsentere projektets centrale problemstillinger. Derefter er der en samtale mellem dig, din vejleder og censoren, hvor du skal uddybe din mundtlige præsentation og dit skriftlige projekt.

I diskussionen skal du forholde dig til, hvordan du har arbejdet i processen med SOP og brugt faglige metoder i dit projekt.

Du kan få hjælp til hele processen og vejledning i at skrive et SOP i  SRP-bogen.

 

DIO - det internationale område (elever startet før 2017)

I 3.g kan du komme til eksamen i DIO – det internationale område. Hvis du ikke har været til eksamen i erhvervscase i 2.g er DIO en obligatorisk eksamen. Du skal nemlig mindst op i én af de to – det vil sige, at du også kan komme op i begge.

DIO er et forløb med Dansk, Samtidshistorie, International Økonomi og fremmedsprog. Du skal i DIO lave en synopsis på 3-5 sider om en selvvalgt problemstilling. I arbejdet skal du kombinere fagene og reflektere over deres metoder. Eksamen i DIO består af en mundtlig prøve på 30 minutter, hvor du skal fremlægge din synopsis og indgå i en diskussion med lærer og censor og indholdet samt dit arbejde i studieområdet generelt.

Du kan få hjælp til hele processen med DIO synopsis og eksamen i DIO bogen.