Analyse

På de næste sider kan du læse vores grundige analyse af Henrik Ibsens drama Gengangere fra 1881.

Først finder du en række arbejdsspørgsmål, som du kan tage udgangspunkt i til at lave din egen analyse og fortolkning. I de efterfølgende afsnit kan du finde svar på spørgsmålene. Vi giver dig meget grundige svar, men svarene dækker ikke alting. Gengangere har nemlig mange lag, så du kan blive ved med at analysere stykket og finde nye vinkler på det. Det er også en af grundene til, at man stadigvæk studerer og læser dramaet i dag.

Den første del af analysen gennemgår dramaets opbygning eller komposition. Her kommer vi ind på, hvordan dramaets opbygning i tre akter understøtter hovedpersonens indre udvikling og erkendelsesproces. Vi ser også på, hvordan man kan fortolke den åbne slutning.

Derefter får du en detaljeret karakteristik af personerne i stykket: fru Helene Alving, hendes søn kunstmaleren Osvald Alving, pastor Manders, snedkeren Jakob Engstrand og tjenestepigen Regine Engstrand. Der er mange interessante træk ved stykkets karakterer, som kan kobles direkte til dramaets temaer. Nogle af karaktererne gennemgår også en markant udvikling i løbet af handlingen.

Du får desuden en analyse af miljøet. Her ser vi både på det fysiske og det sociale miljø. Vi viser, hvordan Ibsen bruger regnvejret og mørket som et markant virkemiddel. Vi forklarer også nærmere, hvordan det sociale miljø har bestemte normer og værdier, som er vigtige i forhold til dramaets temaer.

Vi har også lavet et afsnit om de dramatiske virkemidler, som stykket gør brug af. Her ser vi på regibemærkningerne, replikkerne, symbolske rekvisitter, lyssætning og afsløringsteknik. Det er virkemidler, som påvirker vores opfattelse af stykket og dets karakterer.

I sektionen om sprog kan du læse om, hvordan personernes sprogbrug er med til at karakterisere dem. Vi ser i øvrigt på, hvordan dramaets tema kommer til udtryk gennem sproget, blandt andet ved at sproget skaber betydning ‘mellem linjerne’.

Til sidst skriver vi om dramaets genre. Gengangere tilhører den genre, som man kalder for et naturalistisk dagligstuedrama, men stykket trækker også tråde tilbage til de græske tragedier. Vi vil hjælpe dig med at se trækkene fra begge genrer i stykket, og vi vil desuden komme ind på, hvordan trækkene hænger sammen med naturalismens verdens- og menneskesyn.