Begreber

Her kan du se vores begreber til økologi. Vælg, om du har Biologi eller Bioteknologi:

Her kan du se et uddrag af begreberne

Abiotisk faktor

Abiotiske faktorer er et økosystems ikke-levende bestanddele, f.eks. solindstråling, temperatur, jordbundens sammensætning, næringsstofmængde og nedbørsmængde.

Aerob

Aerob betyder iltkrævende. Aerob står i modsætning til anaerob, som betyder ikke-iltkrævende.

Obligat aerobe organismer kan ikke overleve uden ilt i deres miljø. Det gælder f.eks. dyreceller, som skaffer sig energi ved respiration.

Alge

Alger er en betegnelse, som man bruger om mange forskellige organismer, der kan udføre fotosyntese. Alger og algeceller er dog mere simple end planteceller. Mange alger er encellede, men der findes også makroalger (tang), som består af mange celler. De fleste alger lever i vand.

Algeopblomstring

Næringsstofbelastede økosystemer i vand kan have algeopblomstringer, hvor vandets indhold af alger bliver meget stort. Algeopblomstringer giver iltsvind, fordi det døde organiske materiale fra algerne nedbrydes af nedbryderorganismer under forbrug af ilt.

Ammoniak

Se NH3.

Ammonifikation

Ammonifikation er nedbryderes produktion af NH3 under nedbrydning af N-holdigt organisk stof. NH3 opløses i jordvæsken som NH4+.

Ammonium

Se NH4+.

Anaerob

Anaerob betyder ikke-iltkrævende. Anaerob står i modsætning til aerob, som betyder iltkrævende.

Fakultativt anaerob

Fakultativt anaerobe organismer kan udføre respiration, når de har adgang til ilt, men kan også danne ATP ved gæring, hvis der ikke er ilt til stede. Gærceller er f.eks. fakultativt anaerobe.

Obligat anaerob

Obligat anaerobe processer kan ikke forløbe, hvis der er ilt til stede. Obligat anaerobe organismer kan derfor ikke overleve, hvis der er ilt i deres miljø. Det gælder f.eks. denitrificerende bakterier i kvælstofkredsløbet.

Andemad

Andemad er små planter, der kan vokse på vandoverfladen i eutrofe søer. Andemad har små rødder frit i vandet og er derfor ikke påvirket af, at lys ikke kan nå ret langt ned i vandet.

Autotrof

Autotrofe organismer kan selv danne organisk stof ud fra uorganisk stof.

Fotoautotrofe organismer danner organisk stof ud fra CO2 og sollys ved fotosyntesen.

Kemoautotrofe organismer danner organisk stof vha. energien i bestemte uorganiske stoffer.

Begrænsende faktor

Den begrænsende faktor er den miljøfaktor, som en organisme først løber tør for til sin vækst. Den begrænsende faktor kan f.eks. være mængden af et bestemt næringsstof, vand eller plads.

BI5

BI5 er et mål for, hvor meget ilt der forbruges i en vandprøve på fem dage. Jo mere ilt der forbruges, jo mere organisk stof indeholdt vandprøven, da organisk stof forbrændes af nedbryderorganismer under forbrug af ilt. BI5 er altså et mål for forurening med organisk stof.

Bioakkumulation

Bioakkumulation er ophobning af fedtopløselige miljøgifte i levende organismer. Giftene ophobes, fordi de opløses i organismers fedtvæv og ikke bliver udskilt.

Biodiversitet

Biodiversitet er et mål for et økosystems biologiske mangfoldighed, typisk antallet af arter i et økosystem.

Biomagnifikation

Biomagnifikation er opkoncentrering af giftstoffer igennem fødekæden. F.eks. et byttedyr ophober giftstoffer i sin krop gennem bioakkumulation livet igennem. Byttedyret bliver...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind