Fødekæder og fødenet

Biologi C, B og A + Biotek A.

En fødekæde er en oversigt over, hvilke organismer i et økosystem der æder hinanden. Fødenet er en type komplicerede fødekæder, som inddrager flere forskellige organismer i økosystemet. Her på siden kan du læse om opbygningen af fødekæder og fødenet.…

...

Autotrofe og heterotrofe organismer

Når man opstiller fødekæder, er det praktisk at kategorisere levende organismer efter, om de selv kan danne organisk stof eller ej.

  • Autotrofe organismer kan selv danne organisk stof ud fra uorganisk stof. Autotrofe organismer kan altså selv producere det organiske stof, som de forbrænder ved deres respiration og bruger til vækst og formering. Autotrofe organismer udfører typisk fotosyntese og danner organisk stof (glukose) ud fra uorganisk stof (CO2). Fotosyntetiserende organismer kaldes for fotoautotrofe organismer, og her er typisk tale om planter, alger og evt. cyanobakterier. Fotoautotrofe organismer er sandsynligvis den eneste type autotrofe organismer, du kommer til at arbejde med i Biologi. Der findes dog også såkaldte kemoautotrofe organismer, som omdanner uorganisk stof til organisk stof vha. energien i bestemte kemiske stoffer.
  • Heterotrofe organismer kan ikke selv danne organisk stof. Heterotrofe organismer skal æde eller nedbryde organiske stof fra andre organismer for at få organisk stof til deres respiration, vækst og formering. Heterotrofe organismer er typisk dyr, svampe og forskellige mikroorganismer.…

...

Producenter, konsumenter og nedbrydere

Vi beskriver ikke kun, om organismer er autotrofe eller heterotrofe, når vi ser på fødekæder. Vi bruger også betegnelserne producenter, konsumenter og nedbrydere til at beskrive forskellige organismers rolle i fødekæden.

Producenter danner organisk stof. Producenter er både organismer, der kan danne organisk stof ud fra uorganisk stof (dvs. autotrofe organismer), og organismer, der danner organisk stof ud fra andet organisk stof (dvs. heterotrofe organismer). Alle levende organismer er altså producenter.

Konsumenter er organismer, der konsumerer (æder) organisk stof produceret af andre organismer (dvs. heterotrofe organismer). Konsumenter er typisk enten planteædere (kaldes også græssere) eller rovdyr (kaldes også prædatorer). Dog er nedbrydere en tredje type konsumenter, som man ofte kategoriserer for sig selv.

Nedbrydere er en bestemt type konsumenter, der udelukkende lever af dødt organisk materiale – dvs. rester af planter, dyr og andre organismer, der ender på jordoverfladen.…

...

De to typer af fødekæder

Vi kan opstille to forskellige typer af fødekæder.

Græsningsfødekæder tager udgangspunkt i autotrofe organismer, som bliver ædt af konsumenter højere oppe i fødekæden.

Nedbryderfødekæder tager udgangspunkt i dødt organisk materiale, som bliver ædt af nedbrydere, som derefter bliver ædt af konsumenter højere oppe i fødekæden.

Herunder gennemgår vi opbygningen af begge typer fødekæder.

Græsningsfødekæde

Når man opstiller en græsningsfødekæde, er kædens nederste led altid autotrofe organismer. I det nederste led kommer organisk stof (dannet af CO2 fra luften) ind i fødekæden. Kædens øvrige led er heterotrofe organismer, som lever af det organiske stof, der oprindeligt blev dannet af fødekædens første led. Figur 1 viser et eksempel på, hvordan en græ…

...

Respirationstab og energipyramiden

Hvert trofisk niveau i en fødekæde indeholder en vis mængde biomasse (dvs. organisk stof), som udgør fødegrundlaget for fødekædens næste trofiske niveau.

Al biomassen i ét trofisk niveau kan dog ikke omdannes til biomasse i det næste trofiske niveau. Når en organisme æder organisk stof, bliver meget af det organiske stof efterfølgende forbrændt ved organismens respiration. …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind