Vandløbsundersøgelse

Her kan du se, hvordan man normalt udfører en vandløbsundersøgelse i klassen. 

Siden gennemgår de observationer og målinger, man typisk udfører ifm. en vandløbsundersøgelse. Vi forklarer desuden, hvordan de forskellige målinger bruges til at sige noget om vandløbets tilstand.…

...

Observationer af åens forløb

Åens bevægelse gennem landskabet viser jer, om I har med et naturligt eller et udrettet vandløb at gøre. I kan altså bare ved at se på åen vurdere, om den indeholder mange nicher, som forskellige arter kan leve i. Andre menneskelige ændringer som f.eks. rørlægning af åen kan også forstyrre åens naturlige forløb.

Det kan også være en god ide at måle åens strømhastighed. En lav strømhastighed gør det som regel lettere for alger og planter at vokse i åen, og den er i større risiko for at vokse til. Variationer i strømhastigheden i mellemste å viser desuden, om der er naturlige variationer i åens dybde.

Endelig bør I notere, hvordan åens omgivelser ser ud. Hvis åen f.eks. løber igennem en skov, er der sandsynligvis skygge på vandet, og primærproduktionen og vandtemperaturen kan derfor være lavere end i fuldt dagslys. Træernes nedfaldsløv kan desuden tilføre en temmelig stor mængde organisk stof til vandløbet. Hvis åen derimod løber igennem et landbrugsareal, er det mere relevant at overveje, hvordan åen er påvirket af landbruget – f.eks. om vandløbet er udrettet, eller om der er risiko for næringsstofudvaskning.…

...

Forurening med organisk stof måles ved BI5

En god metode til at påvise forurening med organisk stof i et vandløb er BI5-metoden. BI5-metoden indebærer, at I tager en vandprøve og måler prøvens iltindhold. I lader så prøven stå i fem døgn, hvorefter I måler iltindholdet igen. Et stort iltforbrug i prøven indikerer, at der…

...

Faunaindekset viser vandkvaliteten

Dyrelivet i et vandløb kan give et samlet indtryk af de abiotiske forhold i vandløbet. Det skyldes, at bestemte arter kun kan leve ved nogle bestemte fysiske forhold. Man finder derfor en meget anderledes artssammensætning i f.eks. udrettede og næringsstofbelastede vandløb end i naturligt slyngede og ikke-næringsstofpåvirkede vandløb.

Når I skal bestemme et vandløbs kvalitet ud fra vandløbets insekter, bruger I et skema, der hedder dansk vandløbsfaunaindeks (eller makrofauna…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind