Biologi C-niveau eksamen STX - Dispositioner

 • STX 1.g
 • Biologi C
 • Ingen givet
 • 61
 • 15935
 • PDF

Biologi C-niveau eksamen STX - Dispositioner

Vi besvarer en masse spørgsmål, som tilsammen kan bruges som rigtigt gode noter til biologi C-niveau. Spørgsmålene kan ses nedenunder.

Elevens kommentar

Vi var to om disse noter, vi fik henholdvis 10 og 12.

Indhold

1. Vandmiljøplanerne
a. Beskriv vandets kredsløb og gør rede for hvad der karakteriserer et forurenet vandløb og kom herunder ind på forskellige former for forurening.
b. Forklar med udgangspunkt i kvælstofs kredsløb, hvilken rolle landbruget spiller i forureningen af vandmiljøet.
c. Forklar den biologiske baggrund for nogle af hovedpunkterne i vandmiljøplanerne fra 1987-2003 og giv en vurdering af betydningen af disse tiltag.

2. Vandløb
a. Beskriv kort forløbet af en naturlig å og gør rede for nogle abiotiske og biotiske forhold der har betydning for vandløbet som økosystem.
b. Inddrag faunaundersøgelsen af dammen i en forklaring af hvordan man kan bestemme et vandløbs vandkvalitet.
c. Diskuter forskellige årsager til vandløbsforurening og hvad man kan gøre – og har gjort – for at forbedre vandkvaliteten i vores åer og vandløb.

3. Landbruget som økosystem
a. Beskriv udviklingen i dansk landbrug og gør herunder rede for forskelle i fødekæder mellem det klassiske og det moderne landbrug.
b. Gør med udgangspunkt i fotosynteseforsøget (vandpest) rede for fotosynteseprocessen og forklar hvordan planterne udnytter produktet af fotosyntesen.
c. Forklar blandt andet ud fra kvælstofs kredsløb hvordan landmanden kan optimere udbyttet af sine afgrøder og diskuter hvilke konsekvenser dette kan have for den omkringliggende natur.

4. Husdyrsproduktion
a. Beskriv udviklingen i dansk landbrug og gør herunder rede for forskelle i fødekæder mellem det klassiske og det moderne landbrug.
b. Redegør med udgangspunkt i svinets og koens fødevalg og fordøjelsesprocesser betydningen af disse husdyr for landbruget betragtet som økosystem.
c. Forklar hvordan landmanden kan optimere sit udbytte af svineproduktionen og diskuter betydningen af den store svineproduktion i Danmark både i forhold til fødevareforsyning og miljøet i den omkringliggende natur.

5. Fødevareproduktion og gensplejsning
a. Forklar hvordan landmanden kan optimere sit udbytte af svineproduktionen og diskuter betydningen af den store svineproduktion i Danmark både i forhold til fødevareforsyning og miljøet i den omkringliggende natur.
a. Redegør for fotosynteseprocessen og begrebet primærproduktion og forklar hvilke metoder landbruget traditionelt anvender for at maksimere udbyttet på markerne.
b. Forklar hvordan information i DNA omsættes til proteiner i planter og forklar med særlig fokus på enzymer hvilke funktioner proteinerne har.
c. Forklar hvordan gensplejsning kan give rapsplanter resistens overfor ”Roundup”. Diskuter i forlængelse heraf fordele og ulemper ved anvendelse af gensplejsning af planteafgrøder.

6. Kost og ernæring
a. Beskriv opbygningen af de energigivende næringsstoffer. Nævn energiindholdet samt den anbefalende fordeling af energigivende næringsstoffer i kosten og gør rede for de væsentligste kilder til disse.
b. Redegør for fordøjelsessystemets nedbrydning og optagelse af næringsstoffer. Inddrag forsøget med spytamylase i en forklaring af enzymers virkemåde. Forklar desuden hvilke funktioner de forskellige næringsstoffer har i organismen.
c. Diskuter på faglig baggrund danskernes kostvaner og den sundhedsmæssige betydning af disse.

7. Kroppens energibalance og fysisk aktivitet
a. Beskriv opbygningen af de energigivende næringsstoffer. Nævn energiindholdet samt den anbefalende fordeling af energigivende næringsstoffer i kosten og gør rede for de væsentligste kilder til disse.
b. Redegør for fordøjelsessystemets nedbrydning og optagelse af næringsstoffer. Inddrag forsøget med spytamylase i en forklaring af enzymers virkemåde. Forklar desuden hvilke funktioner de forskellige næringsstoffer har i organismen.
c. Diskuter på faglig baggrund danskernes kostvaner og den sundhedsmæssige betydning af disse.
a. Definer begrebet energibalance og gør rede for forskellige forhold der påvirker kroppens energibalance. Kom herunder ind på cellens energiproduktion.
b. Forklar hvad man forstår ved kondition og hvordan man ved hjælp af 2 punkts tests kan måle kondition.
c. Gør rede for de ændringer der sker i kroppen som følge af konditionstræning.

8. Kredsløb og åndedræt
a. Inddrag undersøgelsen af svinehjerte i en beskrivelse af hjertets opbygning og funktion og gør rede for kredsløbets opbygning.
b. Forklar hvordan vejrtrækningen foregår og gør rede for de forhold ved luftvejenes og lungerne opbygning, der sikrer en effektiv udveksling af gasser.
c. Forklar hvilke tilpasninger der sker med kredsløbet og åndedrættet som følge af motion og diskuter den sundhedsmæssige betydning af disse ændringer.

9. Kulhydrater og diabetes
a. Redegør for de forskellige typer af kulhydrater i kosten og for hvordan de fordøjes.
b. Forklar hvordan blodsukkeret reguleres, herunder hvordan muskelcellerne optager glukose fra blodet.
c. Gør rede for type 2 diabetes, herunder hvilke årsager og følgevirkninger sygdommen har.
d. Inddrag forsøget med blodsukkermålinger i en diskussion af hvordan ”Glykæmisk indeks” kan anvendes i forbindelse med behandling og forebyggelse af diabetes.

10. Hjertet og blodet
a. Redegør for de forskellige typer af kulhydrater i kosten og for hvordan de fordøjes.
b. Forklar hvordan blodsukkeret reguleres, herunder hvordan muskelcellerne optager glukose fra blodet.
c. Gør rede for type 2 diabetes, herunder hvilke årsager og følgevirkninger sygdommen har.
d. Inddrag forsøget med blodsukkermålinger i en diskussion af hvordan ”Glykæmisk indeks” kan anvendes i forbindelse med behandling og forebyggelse af diabetes.
a. Beskriv blodets sammensætning og dets funktioner.
b. Gør med udgangspunkt i undersøgelse af svinehjerte, rede for hjertets opbygning of funktion. Definer herunder de parametre der bruges som mål for hjertets arbejdskapacitet og sundhedstilstand.
c. Redegør for forskellige forhold der kan medføre forringet hjertefunktion og forklar hvilke sundhedsmæssige konsekvenser det kan have. Diskuter hvad man kan gøre for at behandle og forebygge hjertesygdomme.

11. Kondition og hæmatokrit
a. Inddrag ”Måling af hæmatokritværdi” i en beskrivelse af blodets sammensætning og dets funktioner.
b. Gør rede for hjertets opbygning og funktion. Definer herunder de parametre der bruges som mål for hjertets arbejdskapacitet. Forklar yderligere hvordan blodforsyningen til kroppens forskellige organer og væv reguleres.
c. Redegør for konditionsbegrebet og diskuter forhold der har betydning for konditionen, og kom herunder ind på hæmatokritværdien og doping med EPO.

12. Muskler
a. Beskriv skeletmuskulaturens opbygning og forklar hvordan selve muskelkontraktionen foregår, idet du bl.a. inddrager aktin, myosin og ATP.
b. Forklar hvad der sker i muskler der udsættes for styrketræning, hvorfor der som oftest er forskel på mænd og kvinders muskelstyrke og hvorfor doping med anabole steroider kan øge muskulaturen.
c. Gør rede for forskelle mellem røde og hvide muskelfibre og forklar betydningen af fiberfordelingen i forhold til kraftudvikling og energiomsætning i muskulaturen. Diskuter i forlængelse heraf, hvad fiberfordelingen betyder i forhold til præstationsniveau i forskellige idrætsgrene.

13. DNA – den genetiske kode
a. Beskriv opbygningen af DNA.
b. Gør rede for hvordan den genetiske information i DNA anvendes i forbindelse med dannelsen af proteiner og giv nogle eksempler på proteinernes funktion i organismen.
c. Forklar hvordan man fremstiller en DNA-profil og diskuter anvendelsen af DNA-profiler i forskellige sammenhænge.

14. Gener og nedarvning af blodtype
a. Beskriv ved hjælp af genetiske grundbegreber, hvordan arvematerialet er organiseret i cellekernen og gør rede for genernes grundlæggende egenskaber.
b. Gør på basis af øvelsen ”blodtypebestemmelse” rede for hvordan man kan bestemme sin blodtype og hvilke fejlkilder der kan være ved blodtypebestemmelse. Forklar hvorfor det kan være vigtigt at have kendskab til personers blodtype.
c. Forklar hvordan den genetiske information videreføres til næste generation og vis med nogle eksempler hvordan nedarvning af blodtype inden for AB0 systemet sker. Diskuter betydningen af kendskab til arveforhold, herunder brugen af genetiske stamtavler. MERE

15. Kromosomundersøgelser og nedarvning
a. Beskriv ved hjælp af nogle af genetikkens grundbegreber genernes organisering og egenskaber og redegør ud fra den interaktive øvelse ”Karyotypebestemmelse” for hvad kromosomundersøgelser kan bruges til.
b. Gennemgå nogle forskellige nedarvningsmønstre og forklar hvordan stamtavler kan bruges til at forudsige risiko for bestemte arvelige sygdomme i kommende generationer.
c. Gør rede for de særlige forhold der gælder kønsbundne egenskaber og kom i den sammenhæng ind på Y-kromosomets funktion.

16. Menstruationscyklus
a. Giv nogle eksempler på hormoner og deres generelle virkningsmåde.
b. Gør rede for virkningen af kvindens kønshormoner i livmoderen og i æggestokkene i løbet af en menstruationscyklus og forklar hvordan hormonerne reguleres.
c. Forklar hvad der sker i den første tid efter en ægcelle er blevet befrugtet og diskuter betydningen af moderens livsstil i forhold til fosterudviklingen.

17. Kønshormoner
a. Beskriv kort mandens og kvindens indre og ydre kønsorganer.
b. Gør rede for mandens kønshormondannelse og hvordan det mandlige kønshormon virker og reguleres.
c. Gør rede for kvindens menstruationscyklus og forklar hvordan reguleringen foregår ved hjælp af feedbackmekanismer.

18. Et barn bliver til
a. Beskriv kvindens indre kønsorganer og deres funktioner.
b. Gør rede for de forudsætninger der skal til for at befrugtning kan finde sted og gennemgå hovedtrækkene i fosterudviklingen.
c. Gør rede for forskellige årsager til ufrivillig barnløshed og diskuter anvendelsen af metoder til at afhjælpe ufrivillig barnløshed.

19. Celler, celletransport og celledeling
a. Beskriv nogle forskellige celletyper, idet du gør rede for ligheder mellem celletyperne, samt for udvalgte organellers funktion.
b. Giv nogle eksempler på stoffer som celler optager og afgiver og forklar hvordan dette foregår.
c. Gennemgå de to former for celledeling og forklar hvordan, hvornår og hvorfor disse celledelinger finder sted, samt hvilke konsekvenser fejl i celledelingerne kan medføre.

Uddrag

a. Beskriv vandets kredsløb og gør rede for hvad der karakteriserer et forurenet vandløb og kom herunder ind på forskellige former for forurening.
- Vandets kredsløb: Vandet fordamper fra jorden og havet og bliver til nedbør. Når det regner / sner, synker nedbøren ned i grundvandet hvorfra det enten udsiver til havet eller en sø / vandløb eller bliver oppumpet til vand.
Regnvandet indeholder ikke salte og mineraler, men undervejs når det kommer ned igennem atmosfæren som nedbør bliver det mættet med ilt og kvælstof og kan derfor indeholde forurening fra luften som røg og benzin-os. Når det rammer jorden og synker ned, går ilt og kvælstof ”i stykker” og der dannes CO2 hvilket gør vandet surt og det gør at når vandet siver ned igennem jorden opløses salte og mineraler i vandet. Der er forskel på hvor hurtigt vandet kan strømme igennem jorden, lerjord holder bedre på vandet og vandet har derfor svært ved at komme igennem og bevæger sig kun få centimeter om året, i sand og grus-jord bevæger det sig 1-5 meter om året... Køb adgang for at læse mere

Biologi C-niveau eksamen STX - Dispositioner

[21]
Bedømmelser
 • 15-12-2014
  Meget af det, vidst ikke alt, er kopiret direkte fra bogen. Dette er ikke dårligt da der bliver brugt figurer og spørgmsål som skaber et meget bedere overblik over emnerne. SUPER !!! Godt vis du læser op til eksamen selv inde til forberedelsen kan denne benyttes.
 • 05-06-2015
  Givet af 1.g'er på STX
  Meget omfattende. Gode forklaringer - let at forstå. Dog er opbygningen forvirrende - kunne godt have brugt en litteraturliste - der er trods alt 86 sider :)
 • 01-06-2016
  mega lækre noter..................
 • 02-03-2016
  Flot arbejde..........................