Komparativ metode

Komparativ metode handler om sammenligning

Komparativ metode er en systematisk sammenligning af forskelle og ligheder ved to eller flere cases - også kaldet analyseenheder. En analyseenhed er det fænomen eller den gruppe, vi ønsker at undersøge og kunne eksempelvis være et land. Når man bruger komparativ metode sammenligner man egenskaber ved ens cases. Egenskaber ved et land kan eksempelvis være religion, styreform eller velstand. Typisk ønsker man at undersøge en årsagssammenhæng, f.eks. om styreform har betydning for et lands velstand.

Komparative casestudier kan både være longitudinale og tværsnitsundersøgelser. En longitudinal undersøgelse er en sammenligning over tid, typisk en længere årrække. Her kigger man på, hvordan variable udvikler sig over tid. En tværsnitsundersøgelse er en sammenligning på tværs af grupper. Her kigger man på de samme variable i forskellige grupper på ét tidspunkt.

Man bruger både kvalitative og kvantitative data til at lave komparative casestudier. Typisk bruger man andres undersøgelser frem for at indsamle egne data.

I nogle lærebøger bliver det fremstillet som om, at single-case studier er en del af komparativ metode. Eftersom komparativ metode handler om sammenligning, så er det ikke tilfældet. Hvis man studerer en enkelt case, så gør man det ved hjælp af kvalitativ eller kvantitativ metode.

Caseudvælgelse

De cases vi vælger har stor betydning for, hvad vi kan undersøge. Nedenfor gennemgår vi, hvordan man udvælger cases.

Du skal være opmærksom på, at det kan være svært at udvælge de perfekte cases, da det typisk kræver stor viden om casen på forhånd for at kunne afgøre om den er perfekt. 

Når man sammenligner cases, så er det oftest med det formål at finde årsagssammenhænge. I et komparativt casestudie vil man typisk sammenligne få cases, f.eks. mellem 2 og 5, da det er et stort arbejde.

Der er to måder at udvælge cases på:

  1. Most similar systems design
  2. Most different systems design
Most similar systems design

Most similar systems design foregår ved finde cases, der minder om hinanden, men som er forskellige på nogle få variable. Der er to forskellige tilgange til at udvælge cases:

Effekten af uafhængig variabel

Man kan undersøge forholdsvis ens analyseenheder, som varierer på den uafhængige variabel vi ønsker at undersøge effekten af. F.eks. hvis vi gerne vil undersøge om borgmesterens partitilhørsforhold har betydning for kommunens økonomiske vækst. I det tilfælde er vi nødt til at finde kommuner, der minder så meget som muligt om hinanden, udover at borgmestrene kommer fra forskellige partier. På den måde kan vi isolere effekten af partitilhør...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind