HHX Matematik B 2017 19. maj - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 2. år
  • Matematik B
  • 12
  • 18
  • 1956
  • PDF

HHX Matematik B 2017 19. maj - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne fra eksamenssættet til Matematik B på HHX fra fredag den 19. maj 2017.

Vi har brugt WordMat til at løse opgaverne med hjælpemidler, men du kan bruge et andet CAS-værktøj, da løsningerne vil have samme fremgangsmåde.

Studienets fagredaktør i matematik har besvaret opgaverne i eksamenssættet, så de kan bruges som inspiration til eksamenstræningen.

Indhold

Delprøven uden hjælpemidler

Opgave 1 - I opgaven skal du gøre rede for, at x=2 er en løsning til 0=x^3-2x^2+3x-6.
Opgave 2 - Her skal du ud fra grafen for et tredjegradspolynomium bestemme definitionsmængden, nulpunkterne, ekstrema og monotoniforholdene for funktionen.
Opgave 3 - I denne opgave skal du bestemme f'(x) og løse ligningen f'(x)=0 for funktionen f(x)=2x^2-60x+28.
Opgave 4 - Figuren viser en sumkurve over aldersfordelingen af dagpengemodtagere. Du skal bestemme medianen i grafen og forklare betydningen af tallet.
Opgave 5 - Her skal du ud fra tabellens data bestemme konstanterne i en model, som er givet ved en lineær funktion.

Delprøven med hjælpemidler

Opgave 6 - I denne opgave skal du bestemme saldoen på en bestemt pensionsopsparing efter 10 år. Derefter undersøger opgaven trinvis, hvor længe man skal spare op, hvis renten er 0,33 % pr. måned. Du skal forklare, hvad der sker i hvert trin. Til sidst skal du bestemme det antal måneder, der går, før man kan få udbetalt et bestemt beløb.
Opgave 7 - Opgaven handler om statistik. Du skal opstille en nulhypotese, som kan anvendes til at teste, om der er en forskel på aldersfordelingen mellem eksisterende og potentielle iværksættere. Hypotesen skal testes med et signifikansniveau på 5 %.
Opgave 8 - I denne opgave skal du arbejde med beregninger med flere funktioner. Du skal tegne to grafer i samme koordinatsystem. Derefter skal du bestemme en funktionsforskrift for et dækningsbidrag og optimere denne funktion.
Opgave 9 - Her skal du bestemme sandsynligheden for, at et tilfældigt valgt æg vejer mellem 63 og 72 gram. Derefter skal du ud fra tabellens data bestemme stikprøvens gennemsnit, spredning og kvartilsæt. Til sidst skal du bestemme et 95 %-konfidensinterval for middelværdien.
Opgave 10A - I denne opgave skal du ud fra tekstens oplysninger opstille grænserne for et polygonområde. Derefter skal du optimere polygonområdet.
Opgave 10B - Her skal du bestemme nulpunkterne for f(x)=4x^3-5e^x+6. Du skal også bestemme f'(x) og funktionens monotoniforhold.
Opgave 10C - I opgaven skal du ud fra tabellens data opstille en lineær regressionsmodel. Derefter skal du forklare betydningen af konstanten a i modellen og bruge modellen i en specifik situation.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 10B.b i eksamenssættet.

Vi bestemmer den afledede funktion f' ved:
f^' (x)=12·x^2+e^x·-5
Den afledede funktion f' er bestemt til udtrykket herover.
Vi bestemmer monotoniforhold til grafen for f. Vi bestemmer nulpunkter til den afledede funktion f':
f^'(x)=0
⇕ Ligningen løses numerisk for x vha. CAS-værktøjet WordMat.
x≈-0,50216888 ∨ x≈1,1432915 ∨ x≈3,2047152
Der blev fundet løsninger vha. numeriske metoder, men der findes muligvis flere.
Vi undersøger fortegnet for differentialkvotienten på begge sider af nulpunktet for den afledede funktion f'(x):
f^' (-1)≈10,160603
f^' (1)≈-1,5914091
f^' (2)≈11,05472
f^' (4)≈-80,99075
Vi opskriver monotoniforhold til grafen for f:
f er voksende i intervallerne ]-∞; -0,50] og [1,14; 3,20]
f er aftagende i intervallerne [-0,50; 1,14] og [3,20; ∞[... Køb adgang for at læse mere

HHX Matematik B 2017 19. maj - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.