HHX Matematik A 2015 17. august - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HHX 3. år
 • Matematik A
 • 12
 • 18
 • 1713
 • PDF

Vejledende besvarelse: HHX Matematik A 2015 17. august - Delprøven med hjælpemidler

Dette er Studienets eksemplariske besvarelse af opgaverne med hjælpemidler fra eksamenssættet i Matematik A på HHX, som blev stillet den 17. august 2015.

Her finder du løsningerne til delprøven uden hjælpemidler HHX Matematik A 2015 17. august - Delprøven uden hjælpemidler.

Indhold

Opgave 6: f(x)=1/2·R·V·(1-S/K)·x+A·S/x
a) Forklaringer til bestemmelse af minimum skal gives, benyt evt. bilag 2.
b) Bestem en formel for den optimale seriestørrelse x, evt. ved brug af CAS-værktøj.
Opgave 7
a) Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder data fra undersøgelsen.
b) Undersøg med et signifikansniveau på 5%, om der er uafhængighed mellem køn og brugen af rengøringsmidlet.
c) Undersøg, om resultatet af undersøgelsen ændres, hvis de personer der svarede ”Kender ikke” fjernes fra stikprøven.
Opgave 8
a) Bestem den gennemsnitlige produktionsmængde og kvartilsættet for produktionsmængden.
b) Bestem en lineær regressionsmodel y=ax+b for sammenhængen mellem produktionsmængde x og produktionstid y og bestem den forventede produktionstid for en produktionsmængde på 3000 hektoliter.
c) Bestem et 95%-konfidensinterval for hældningskoefficienten a.
d) Skriv et kort notat til direktøren for Royal Unibrew, hvor du præsenterer dine svar på spørgsmål a), b) og c).
Opgave 9
a) Gør rede for, at virksomhedens samlede dækningsbidrag kan bestemmes ved funktionen DB med forskriften
b) Gør rede for, at niveaukurven N(t)=15000 fremstiller en parabel og tegn denne samt begrænsningerne i samme koordinatsystem.
c) Bestem den mængde af varen, virksomheden skal afsætte på såvel det udenlandske som på det indenlandske marked for at opnå størst muligt dækningsbidrag.
Opgave 10: L(x)=0,0075x^2+0,25x
a) Bestem hvor stor en andel af den samlede indkomst, de 50% af befolkningen der tjener mindst, tjener.
b) Bestem GINI koefficienten for Danmark i 2010.
Opgave 11: f(x)=ln(x^3+8)
a) Beskriv funktionen f ved hjælp af 2 af ovenstående analysepunkter.
b) Tegn grafen for funktionen f og tangenten t i samme koordinatsystem.
Opgave 12A: dy/dx=-0,1y+500
a) Bestem en forskrift for r(x).
b) Bestem den samlede omsætning fra uge 9 til uge 24 efter introduktionen.
Opgave 12B
a) Bestem den årlige rente og den årlige ydelse på lånet.
b) Bestem antallet af ydelser på lånet og bestem størrelsen på den sidste ydelse.
Opgave 12C
a) Bestem sandsynligheden for, at dækningsbidraget på en tilfældig dag er over 75000 kr.
b) Bestem sandsynligheden for, at højst 6 dage af de 80 giver et dækningsbidrag over 75000 kr.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 9.c i eksamenssættet.

Vi undersøger nu, hvad der sker med niveaukurverne, når t bliver større. Vi tager udgangspunkt i den generelle ligning for niveaukurverne:
t=-10x^2+525x+250y
⇕ Ligningen løses for y vha. CAS-værktøjet WordMat.
y=(10·x^2-525·x+t)/250
Udtrykket udvides vha. CAS-værktøjet WordMat.
y=-2,1·x+0,04·x^2+0,004·t
Det vil sige:
y=0,04x^2-2,1x+0,004t
Heraf ser vi, at når t vokser, vil det blot svare til, at parablen parallelforskydes opad. Vi kan således konstatere, at maksimum må findes et sted på linjen l gennem A og D givet ved ligningen y=-0,5x+80. Dette udtryk for y kan således substitueres ind i funktionen for dækningsbidraget, hvorved vi får en funktion af en variabel:
DB(x)≔-10x^2+525x+250·(-0,5x+80)
Denne funktion har forskrift som en parabel med a<0, hvorfor den har ét toppunkt, som er globalt maksimum. x-værdien i toppunktet bestemmes ved at løse:
DB^' (x)=0
⇕ Ligningen løses for x vha. CAS-værktøjet WordMat.
x=20
y-værdien i maksimum findes ved at indsætte x=20 i ligningen for linjen b:
y=... Køb adgang for at læse mere

HHX Matematik A 2015 17. august - Delprøven med hjælpemidler

[1]
Bedømmelser
 • 10-04-2016
  Givet af Elev på 4. år
  De opgaver hvor man kan se udregninger er gode, og hjalp meget. Desværre var der mange opgaver hvor der bare stod at der blev benyttet CAS-værktøj til udregningen. De opgaver kunne jeg ikke bruge til noget, da der var ikke specificeret hvordan man finder resultaterne i et CAS-værktøj. Hvis man ikke er vant til at bruge CAS er man på den.
  Tak for din kommentar. Vi anbefaler dig at læse vores WordMat Guide og Guide til løsning af typiske opgaver med CAS-værktøjer.
  Givet af: Studienet.dk redaktionen