Analyse

”Nat i Berlin 1921” er et digt fra Tom Kristensens digtsamling Verdslige Sange fra 1927. Digtet beskriver en søvnløs nat i Berlin for det lyriske jeg. Storbyens larm holder jeget vågen og skaber billeder af kvindelige kentaurer i hans bevidsthed. Billederne er både erotiske og skræmmende for jeget.

Digtet hører til den genre, vi kalder lyriske digte, da det skildrer stemninger og følelser, snarere end det fortæller en historie. Digtet er præget af et subjektivt perspektiv, da en del af digtet beskriver syner, der udelukkende findes i det lyriske jegs bevidsthed. Digtet er desuden modernistisk, omend dets faste form står i modsætning til dets moderne temaer.

Digtets ydre komposition er kendetegnet af en fast form. Alle fjorten strofer er ens opbygget i forhold til antallet af vers, rytme og rimmønster. Digtets indre komposition har form som en subjektiv oplevelse.

Digtet er i forhold til rim og rytme præget af enderim i andet og fjerde vers. Dette rimmønster kaldes for balladerim. Rytmen er opbygget af såkaldte trokæer, som består en trykstærk stavelse, der efterfølges af en tryksvag stavelse. Rytmen efterligner lyden af hestesko, der klaprer mod gadens brosten.

Digtets billedsprog er præget af sammenligninger og personifikationer. Digtets mest markante billede er kentaurskikkelserne, som personificerer det lyriske jegs begær. Kentaurskikkelserne har samtidig en symbolsk betydning, der rækker tilbage til antikkens Grækenland.

Digtet benytter sig desuden af andre sproglige virkemidler, såsom gentagelser, udråb og retoriske spørgsmål. Den sproglige stil er jævn, og ordforrådet er præget af kropslige og driftstyrede udtryk. Titlen er med til at sætte rammen for vores forståelse af digtet.

Fortælleteknisk er digtet fortalt fra et lyrisk jegs perspektiv. Synsvinklen er indre og perspektivet subjektivt. Digtet er i øvrigt præget af et kort tidsforløb. Digtets miljø er beskrevet gennem de lyde, jeget opfatter. Miljøet bliver altså ikke set, men hørt. Det larmende storbymiljø bliver beskrevet med en blanding af begær og afsky, hvilket bidrager til digtets tematiske diskussion af den moderne storbys indvirkning på individet.

Vi afslutter analysedelen med at forklare, hvordan digtets skrivestil er et godt eksempel på ekspressionismen. Det er en særlig stil, hvor den indre virkelighed får et markant udtryk, og hvor livets grimme og umoralske sider også beskrives.

Vi indleder analysen med en række arbejdsspørgsmål, som vi anbefaler dig at svare på, inden du læser vores svar. I løbet af analysen kommer vi omkring alle de punkter, der normalt indgår i en digtanalyse. Men hvis du fx skal holde oplæg eller skrive opgave om ”Nat i Berlin 1921”, er det en god ide at fokusere på enkelte af punkterne og binde dem sammen ud fra en gennemgående vinkel på teksten.

Se også vores vejledning til digtanalyse:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.