Analyse

”Morgen-Vandring” er et universalromantisk digt af Adam Oehlenschläger. Det vil sige, at det lever op til nogle bestemte kendetegn ved denne periode. Fx kommer organismetanken klart til udtryk i digtet, og der gøres brug af metafortyper, der er typiske for perioden.

I den følgende analyse ser vi først på digtets genre og komposition. Her viser vi, at digtet er et traditionelt digt, der kan beskrives som episk-lyrisk. De lyriske og episke træk viser sig både i digtets tone og forløb. Kompositionen er fast og regelmæssig, og forløbet i digtet præges af et brud, hvor digterjeget forestiller sig en række historiske scenarier. Dermed kommer vi helt tæt på digterjegets forestillingsverden.

Herefter analyserer vi brugen af rim og rytme i "Morgen-Vandring". Digtet haren fast, bunden rytme, og der gøres brug af krydsrim. Rimene og rytmen gør digtet velegnet til oplæsning og sang og giver digtet et højtideligt, musikalsk præg.

Billedsproget domineres af metafortypen besjæling, som gennemtrænger digtet fra ende til anden. Naturen tillægges menneskelige egenskaber, den besjæles. Det viser, at digtet stammer fra universalromantikken. Blomsterne taler med digterjeget, og der sættes dermed en klar forbindelse mellem ånd og natur.

Derudover gør digtet brug af et væld af andre sproglige virkemidler. Fx udbrud, når digterjeget begejstres over naturen, eller sproglige nydannelser, når digterjeget bruger ord, som er selvopfundne og dermed originale.

Digtet er fortalt af et lyrisk jeg, der kan beskrives som et romantisk geni. Jeget optræder som en digter, der er i stand til at tale med naturen, og som står i kontrast til bonden, digterens modsætning. Det ser vi nærmere på i den afsluttende analyse af digtets personer og miljø, hvor kontrasterne tydeligt trækkes op. Det fysiske miljø udgøres af naturen, der er opdelt i to. De uberørte blomster og den opdyrkede mark. Det sociale miljø er præget af digterjeget og bonden, som også står i modsætning til hinanden.

Se også vores vejledning til digtanalyse:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.