Nationalregnskabet

BNP

 • Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for værditilvæksten i et lands samlede produktion i et givent år målt i kr. og øre. Dvs. værdien af de varer og tjenester, der produceres fratrukket værdien af de råstoffer, der anvendes i produktionen.
 • Hvad medregnes i BNP?
  • Alle former for produktion med salg for øje.
  • Den offentlige sektors produktion af varer og tjenester, fx hospitalsindlæggelser og undervisning.
  • Forskningsudgifter medregnes som investeringer.
 • Hvad medregnes ud fra estimater?
  • Sort arbejde.
  • Kriminalitet, fx narkohandel.
 • Hvad regnes ikke med i BNP?
  • Hjemmeproduktion. Dvs det arbejde du laver derhjemme, fx madlavning, rengøring og havearbejde.
 • BNP er et konstrueret tal, der afhænger af, hvad der bliver opfattet som produktion.
 • BNP opgøres i markedspriser. Det betyder, at man tæller moms og afgifter med i værdien af en vare.
 • BNP opgøres både i løbende priser (årets priser) og faste priser (dvs. renset for inflation). Hvis man vil sammenligne BNP over flere år, så er det bedst at bruge BNP i faste priser, så man kan se den reelle stigning i produktionen.
 • BNP er så centralt et tal, at man nogle gange betegner væksten i BNP (målt i faste priser) som den økonomiske vækst.

BNP som velstandsmål

 • BNP er et mål for indkomst, da al produktion skaber en indkomst. Derfor kan BNP bruges som et mål for velstand. Man antager, at høj indkomst skaber høj velstand.
 • BNP pr. indbygger bruges, når man skal sammenligne landes velstandsniveau. En fordel ved at bruge BNP pr. indbygger er, at vi kan se, at et land fx Kina kan have et meget højt BNP, men stadig være et relativt fattigt land, idet der er mange indbyggere.
 • Det kan være svært at sammenligne forskellige landes BNP pr. indbygger, fordi BNP for alle lande af sammenlignelighedsgrunde opgøres i dollars ud fra den valutakurs landets valuta har overfor dollaren. Man kan derfor opgøre BNP pr. indbygger i købekraftsparitet. En købekraftsparitet tager højde for forskellige leveomkostninger i de forskellige lande. På den måde tages der højde for, hvad købekraften er i de forskellige lande.
 • Problemer ved BNP som velstandsmål er bl.a.:
  • Krig og naturkatastrofer kan medføre “høj” produktion.
  • I BNP indgår moms og afgifter. Et land med høje afgifter vel derfor have et højere BNP sammenlignet med andre
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind