SOP: Arla Foods og det kinesiske marked

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi B, International Økonomi B, SOP)
  • 10
  • 41
  • 9381
  • PDF

SOP: Arla Foods og det kinesiske marked

Se her et SOP i Virksomhedsøkonomi og International Økonomi om Arla Foods og det kinesiske marked.

Formålet med opgaven er, at vurdere Arla Foods økonomiske situation samt hvorvidt de kan vækste på det kinesiske marked.

Derudover diskuteres det, om deres CSR politik er i overensstemmelse med Kinas opfattelse af CSR.

Opgaveformulering

Formålet med opgaven er, at vurdere Arla Foods økonomiske situation samt hvorvidt de kan vækste på det kinesiske marked. Derudover skal der diskuteres, om deres CSR politik er i overensstemmelse med Kinas opfattelse af CSR. Derfor bliver der i opgaven bedt om nedenstående:

En økonomisk analyse med henblik på at vurderer virksomhedens økonomiske situation.

En strategisk analyse med henblik på virksomhedens mål i årsrapport 13 om ”at udvikle en kinesisk vækstplatform”.

En analyse af de makroøkonomiske forhold i Kina, for at vurdere mulighederne for en fremtidig vækst for Arla Foods på det kinesiske marked.

Diskussion af Arla Foods’ CSR-politik i forbindelse med den kinesiske kultur og mentalitet.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
1. Indledning 4
1.1 Problemformulering 4
1.2 Afgrænsning 4
1.3 Metode 5
2. Virksomhedskarakteristik 6
3. Økonomisk analyse 7
3.1 Rentabilitetsanalyse 7
3.2 Indtjeningsevne 9
3.3 Vurdering af den økonomiske situation 11
4. Strategisk analyse 11
4.1 Porters Five Forces 12
4.1.1 Leverandørenes forhandlingsstyrke 12
4.1.2 Kundernes forhandlingsstyrker 12
4.1.3 Truslen fra potentielle indtrængere 12
4.1.4 Truslen fra substituerende produkter 13
4.1.5 Konkurrencesituationen i branchen 13
4.2 Konkurrencestrategier 4.2.1 Mission og vision 14
4.2.2 Strategi 2017 14
4.2.3 Porters generiske strategier 15
4.2.4 Ansoffs vækstmatrice 16
4.3 Delkonklusion 16
5. Udvikling af kinesisk platform 16
5.1 Arla Foods i Kina 17
5.2 Kinesisk platform 17
6. Kinas makroøkonomiske nøgletal 18
6.1 Økonomisk vækst (BNP) 18
6.2 Eksport og Import 19
6.3 Betalingsbalance 19
6.4 Arbejdsløshed 19
6.5 Offentlige finanser 20
6.6 Inflation og rente 20
6.7 Vurdering: Arla Foods' fremtidige vækstmuligheder på det kinesiske marked 20
7. Diskussion: Arla Foods' CSR og Kina 21
8. Konklusion 22
9. Litteraturliste 24
10. Bilag 27
Bilag 1 Resultatopgørelse 27
Bilag 2 Balance 28
Bilag 3 Definitioner af beregnede nøgletal 30
Bilag 4 Arla Foods' opkøb og fusioner 31
Bilag 5 Arla Foods Strategy 2017 32
Bilag 6 Grafer til makroøkonomiske nøgletal af Kina 34
Slutnoter 38

Uddrag

1. Indledning

De seneste år har Kina vist en ualmindelig vækst i den økonomiske udvikling. Det har skabt store vækstmuligheder for udenlandske virksomheder, som ønsker at etablere sig i Kina og sælge deres produkter til den kinesiske befolkning. Samtidig så stiger de kinesiske forbrugers efterspørgsel på kvalitetssikre udenlandske varer, på grund af tidligere skandaler med kinesiske fødevare; specielt mælkepulver. Det har skabt muligheder for vækstpotentiale for mejerivirksomheder verden over; heriblandt danske-svenske Arla Foods.
Arla Foods har siden de blev fusioneret i 2000 vokset sig større som følge af opkøb, fusioner og organisk vækst og er i dag markedsleder i Danmark samt verdens 6. største mejerikoncern (note 2). Specielt virksomhedens position på det globale marked, har gjort Arla Foods til en spændende virksomhed, at arbejde med. Herudover har virksomhedens hidtil tiltag og vækst i Kina, skabt rig mulighed for nytænkning og udfordringer i form af økonomiske og sociale overvejelser. Samtidig har Kina fået meget medieopmærksomhed på grund af den økonomiske vækst, hvilket har været med til at sætte det kinesiske marked på dagsorden. Derfor har det været relevant, at opgavens fokus blev mod det kinesiske marked.

1.2 Afgrænsning

Opgaven er afgrænset således:
I regnskabsanalysen er der indhentet oplysninger fra årsrapport 2010 til nyeste regnskab 2013. Der er ikke hentet oplysninger, som går længere tilbage, da de ikke findes relevante længere.
Analysen for de makroøkonomiske forhold strækker sig fra 2007-2013, med undtagelse af ét, som kun strækker sig til 2012 på grund af mangelende data. Der er ikke indhentet informationer, som går længere tilbage, da det vurderes, at det er tilstrækkeligt, at vurdere det kinesiske marked på baggrund af disse oplysninger.

1.3 Metode

Der er som den første del i opgaven lavet en kort virksomhedskarakteristik af Arla Foods. Formålet er, at give et overblik over virksomhedens størrelse, branche, ejere mm.
Dernæst er der udarbejdet en økonomisk analyse, hvorpå der er kommenteret på samtlige nøgletal. Denne omfatter en analyse af rentabiliteten, indtjeningen og soliditets- og likviditetsgrad. Analysen vil danne grundlag for en kort vurdering af virksomhedens nuværende situation. Den økonomiske analyse hører under faget virksomhedsøkonomi.
Når det kommer til den strategiske analyse, bliver der startet ud med Porters Five Forces. Modellen tager udgangspunkt i 5 kræfter; leverandører, kunder, trusler, substituerende produkter og konkurrencesituationen i branchen. Porters Five Forces findes relevant i forbindelse med analyse af branchens konkurrencesituation i Kina hvorfor den er udarbejdet med fokus på det kinesiske marked. Modellen vil danne grundlag for en vurdering af en vækstplatform for Arla Foods i Kina.
Som det næste led i den strategiske analyse, er der kort redegjort for Arla Foods' mission, vision og... Køb adgang for at læse mere

SOP: Arla Foods og det kinesiske marked

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.