SRP om Den Danske Velfærdsstat i Historie og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 23
 • 5911
 • PDF

SRP om Den Danske Velfærdsstat i Historie og Samfundsfag

SRP om Den Danske Velfærdsstat og de udfordringer som den står overfor i fremtiden - jeg skrev opgaven i Historie A og Samfundsfag A. I opgaven gennemgår jeg velfærdsstatens udformning, og undersøger forskellige regeringers reguleringer af velfærdsstaten, med det formål at sikre den for fremtiden. Herudover undersøger jeg indflydelsen fra globalisering og voksende sundhedsudgifter og deres påvirkning på velfærdsstaten.

Du kan læse mere om velfærdsstatens udfordringer i vores kompendium om velfærdsstaten

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Redegørelse af den danske velfærdsstat 4
1970'ernes socialreform 4
Efterløn 5
Den danske velfærdsmodel 6
Den danske velfærdsmodels udfordringer 6
Danmarks demografi 7
Stigende sundhedsudgifter 7
For sen debut på arbejdsmarkedet 8
Globalisering 8
Den danske arbejdsmarkedsmodel 9
Sammenligning af VK- og SSFR regeringens fremtidssikringer 10
Sammenligning af forslag på beskæftigelsesområdet 12
Brugerbetaling på en række velfærdsydelser 13
Effektivisering af den offentlige sektor 13
Vurdering af fremtidsperspektiverne for den danske velfærdsstat 14
De to fløje 15
Revidering af velfærdsmodellen 16
Truende globalisering og hvordan danmark øger konkurrenceevnen 16
Attraktivt arbejdsmarked 17
Konklusion 18
Bilag 20
Litteraturliste 21

Uddrag

"Indledning:

Danmark har igennem en periode 1900-tallet og fremefter udviklet sig til at gå fra et landbrugssamfund, med få goder til at være et velfungerende velfærdssamfund med en begyndelse i 1950'erne og fremefter med en masse sociale reformer, som dannede den danske velfærdsstat og som senere blev til den universelle model. Hvor det startede med folkepensionsreformen i 1956 og senere udviklede sig med mere velfærd til alle borgere.

Den danske velfærdsstat står overfor en masse udfordringer i fremtiden. Hvis der ikke bliver taget hånd om disse, vil det betyde at vi ikke har den velfærdsmodel som vi kender i dag. Vi har gennemgået en finanskrise de seneste år, og står overfor en periode med lavkonjunktur og relativt høj ledighed med svære betingelser for erhvervslivet med faldende efterspørgsel.

Velfærdskommissionen har stillet og fremsat en række problemer som der skal tages hånd om, hvorefter de har fremsat nogle løsningsforslag – forslag omkring den truende demografi og manglende uddannelse i en stadig mere og mere globaliseret verden – hvordan skal vi håndtere denne situation, og hvordan skal det konkret løses?

I det følgende, vil jeg redegøre kort for starten af den danske velfærdsstat, og med hvilke reformer og ydelser vi kender det i dag.

Derudover vil jeg karakteriser den danske velfærdsmodel og hvordan den er opbygget. Dernæst vil jeg lave en undersøgelse af de forskellige problemer velfærden står overfor i Danmark, ved at undersøge generelle problemer hvorefter jeg vil sammenligne de to blokkes politik, ved at bruge de tidligere nævnte problemer, og undersøge de to fløjes løsninger.

Slutteligt vil jeg vurdere eventuelle løsninger, som er blevet beskrevet tidligere, og vurdere hvorvidt det kan fungere i praksis."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Den Danske Velfærdsstat i Historie og Samfundsfag

[1]
Bedømmelser
 • 12-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk