SRP om Ulighed i Danmark i Historie og Samfundsfag

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 27
  • 9204
  • PDF

SRP om Ulighed i Danmark i Historie og Samfundsfag

SRP om ulighed i Danmark, som er skrevet ved anvendelse af Samfundsfag A og Historie A, hvor jeg undersøger den danske ulighed, og forsøger at finde svar på den stigende sociale udjævning som har fundet sted siden 1960'erne, samt hvilke konsekvenser den har haft.

Opgaveformulering

Hvad kan forklare den stigende sociale udjævning fra 1960erne i Danmark og hvad er årsagerne til og konsekvenserne af den aktuelle voksende ulighed i Danmark?

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Du kan læse mere om velfærdsstaten og ulighed i vores kompendier om emnerne.

Indhold

1.0 Indledning 2
1.1 Opgaveformulering 3
2.0 Metode 3
2.1 Det historiske fakultet 3
2.2 Det samfundsfaglige fakultet 4
3.0 Redegørelse for omfanget af og årsagerne til den økonomiske vækst i Danmark fra slutningen af 1950'erne til begyndelsen af 1970'erne. 5
3.1 Den liberaliserede handel 5
3.2 Den offentlige sektor 6
3.3 Opsamling 7
4.0 Analyse af baggrunden for tiltagende sociale udjævning i Danmark i 1960erne og 1970erne. Med inddragelse af en kronik af Jens Otto Krag fra 1956 og partiprogrammet fra Venstre 1970 7
4.1 Fremtidens Danmark 8
4.2 Velfærdsstaten i Danmark 9
4.3 Den brede opbakning 10
4.4 Opsamling 11
5.0 Analyse af årsagerne til den aktuelle stigende ulighed i den danske velfærdsstat 11
5.1 Den skrumpende middelklasse 12
5.2 Når fokus går fra fællesskab til individ 12
5.3 Den politiske forandring og den pressede velfærdsstat 14
5.4 Opsamling 16
6.0 Diskussion af konsekvenserne for den danske velfærdsstat i tilfælde af en fortsat reducering af den danske middelklasse 16
6.1 Velfærdsstaten og middelklassens solidaritet 17
6.2 Middelklassens værdier bliver udfordret 19
6.3 Opsamling 20
7.0 Konklusion 21
8.0 Perspektivering 21
9.0 Litteraturliste 23
9.1 Artikler 23
9. 2 Internet 25
9.3 Litteratur 25
9.4 Udleveret Bilag 26

Uddrag

"1.0 Indledning:
Ulighed og sociale klasser var engang en naturlig del af ethvert samfund. I dag har flere tiltag, i særdeleshed i løbet af det sidste århundrede gjort, at sociale forskelle ikke længere kendetegner det danske samfund.

Velfærdsstaten og dens sociale interesser er relevant i denne sammenhæng og jeg vil gå i dybden med, hvorledes den blev udbygget i Danmark.

Optrapningen til velfærdsstaten kan spores helt tilbage til slutningen af 1800-tallet og mellemkrigstiden var også en tid præget af sociale reformer. Fokus ligger dog i opgaven på den sociale udjævning i perioden mellem slutningen af 50erne og starten af 70erne.

Det er vigtigt at understrege at velfærdsstaten var på vej langt før denne periode. Tidsrummet er dog særdeles interessant, da de politiske initiativer var særpræget mange i dette tidsrum.

Jeg vil komme ind på de begivenheder og politiske tiltag, der forudsatte den sociale lighed, det danske samfund oplevede i 1960erne.

Samtidig vil jeg finde ud af, hvorfor tendensen i nyere tid er blevet vendt og der pludselig opleves en stigende grad af ulighed i Danmark. Spørgsmålet er endvidere om Danmark, i en globaliseret tid som denne, kan opretholde den lighed, der tidligere vakte så meget stolthed i nationen. Måske er det blevet nødvendigt med en ny politisk kurs, hvorpå ulighed kan skabe en ny epoke af velstand og solidaritet.

2.0 Metode

Denne opgave griber problemstillingen an med udgangspunkt i den historiske- samt samfundsfaglige fakultet. Ved at arbejde tværfagligt med disse to fag kombineres en forståelse af samfundets udvikling med samfundsfaglige teorier, begreber og analyse.

2.1 Det historiske fakultet
I historiefaget har jeg arbejdet kildekritisk med et udvalg af relevante kilder. Her har jeg både benyttet primære og sekundære kilder som materiale. Opgaven bygger altså ikke bare på kilder fra den henviste periode, der kan findes i dag, men også på fremstillinger udarbejdet af historikere. Dette giver mulighed for at skrive nutidige fremstillinger ud fra den virkelighed, der var i den faktiske tid og udnytte allerede udarbejdede fremstillinger til selv at udarbejde nye fremstillinger. Kildekritik er vigtigt, således at kilderne ikke betragtes som en endegyldig sandhed.

De primære kilder, jeg har benyttet i opgaven består af et videoklip lavet af DR fra 1960, Vor Bolig i 1960erne samt Venstres valgprogram fra 1970: Frem mod år 2000 , en kronik af J.O. Krag fra 1956: Den danske velfærdsstat og dens kritikere og Socialdemokratiets partiprogram fra 1945 kaldet: Fremtidens Danmark . Mens klippet lavet af DR viser et samfundsfænomen, viser de resterende 3 primærkilder med deres politiske baggrund, at de har en tydelig tendens. Kilderne taler som partirepræsentanter og ønsker at bringe det bedst mulige billede af sig selv og deres politik ud til befolkningen gennem disse tekster, som er skrevet til offentligheden og dette svækker troværdigheden. Fremtidens Danmark er udsendt af hjemmesiden, Danmarkshistorie.dk og som er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet. Da kilderne alle er primære, afspejler de den samtid, de er skrevet i. På trods af, at jeg har valgt at bruge kilderne som førstehåndskilder, kan det diskuteres om hvorvidt historiebøgerne har været selektive i deres valg af de udstillede, primære kilder. Dette kan være taget ud af en kontekst, for at støtte netop den relevante pointe, dette svækker troværdigheden, da der jo så netop ikke længere er tale om en primærkilde."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Ulighed i Danmark i Historie og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.