SRP: Køb af Identitet ved Forbrug i Samfundsfag og Engelsk

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 23
  • 1
  • PDF

SRP: Køb af Identitet ved Forbrug i Samfundsfag og Engelsk

SRP'et indeholder en undersøgelse af hvordan identitetsdannelsen har ændret sig, og hvordan denne proces foregår i dag - ud fra Bourdieu og Giddens, der sammenlignes/sættes op imod hinanden. Herefter undersøges de kulturelle forskelle og ligheder imellem DK og UK - Opgaven er skrevet i Samfundsfag A og Engelsk A.

I opgaven inddrages ændrede forbrugsmønstre, økonomisk situation og andre statistikker om f.eks. ligestillingen i de to lande, og derefter overvejes så, med inddragelse af Hofstedes kulturdimensioner, hvilken sammenhæng der er imellem identiteten og forbruget, og ydermere hvilket sammenhæng der er imellem kulturen og forbruget - og hermed også identiteten.
Til sidst opstilles forskellige hypoteser som svar på disse spørgsmål, og der skildres imellem hvorvidt man tager udgangspunkt i identiteten som den defineres af Bourdieu eller af Giddens.

Opgaveformulering

I hvilken udstrækning køber vi identitet gennem forbrug?

Gør rede for kulturelle forskelle og ligheder mellem dansk og britisk kultur. Inddrag ændrede forbrugsmønstre som følge af velstandsstigningen i de respektive samfund i redegørelsen.

Giv, ved hjælp af hhv. Giddens og Bourdieus begreber for identitet og identitetsdannelse i det senmoderne samfund en analyse af sammenhængen mellem forbrug og identitetsdannelse i forskellige socialgrupper i det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

Opgaven er i PDF-filformat og teksten er scannet ind. Er på 23 sider.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
- Generel Introduktion
- Formål
- Struktur
Giddens og Bourdieus teorier om Identiteten
- Bourdieu: Habitus, felt og kapital
- Giddens og den refleksive identitet
- Delkonklusion: Forskelle og ligheder
Kulturelle forskelle og ligheder: Storbrtannien Vs. Danmark
- Statistikker
- Hofstede og kulturdimensioner
- Forskel i velfærdsmodeller
- Delkonklusion
Sammenhængen mellem identitet, forbrug og kultur
- Bourdieu og Giddens om forbrug og identitet
- Hypotese 1: På baggrund af Bourdieu
- Hypotese 2: På baggrund af Giddens
- Hypotese 3
- Hypotese 4
- Hypotese 5
- Vurdering og diskussion
Konklusion
Perspektivering
Bilag
Litteraturliste

Uddrag

"Introduktion til opgaven:
Generel introduktion:
Efter 2. Verdenskrig er forbruget vokset i takt med den stigende velstand i det meste af den vestlige verden.

Samtidig har globaliseringen medført, at sociologier i dag karakteriserer identiteten på en ny måde: Individet er mere løsrevet fra ydre forhold, og danner mere eller mindre selv sin identitet. Forbrugerens præmisser har som resultat af globaliseringen, med kreditkort, online shoppine, supermarkeder, storcentre, tv-shopping kanaler, o.l., ændret sig, og ifølge samtidens sociologer er forbrugerkulturen ikke længere karakteriseret af behov.

Men hvad er det så der bestemmer vores forbrug? og hvordan hænger kultur, identitet, livsstil og forbrug i dag sammen?

For at undersøge dette, er det nødvendigt at sammenligne to samfund med nogen lunde samme økonomiske udgangspunkt (dvs. har oplevet samme velstandsstigning), men hvor kulturerne adskiller sig. Her er det mest nærliggende at udvælge det danske og det britiske samfund.

Formål:
På baggrund af denne kontekst er det opgavens formål at belyse forbrugets nye betydning for identiteten, samt at diskutere hvordan den danske og britiske kultur på hver deres måde igennem borgernes identitetsdannelse påvirker forbruget, idet kulturen til en hvis grad internaliseres i forbrugeren. Målet med opgaven er til sidst en opstilling af hypoteser om forbrugsmønstrene i hver af de to kulturer, der herefter vurderes og diskuteres.

Struktur:
Opgaven disponeres således, at der lægges ud med en redegørelse af sociologerne Giddens og Bourdieus teorier, med henblik på en karakterisering af identiteten, hvorefter der følger en analyse af de kulturelle forskelle og ligheder, danske og britisk kultur imellem. Denne tager afsæt i indsamlede statistikker om de to kulturer samt i Hofstedes kulturteori, der derfor først vil blive redegjort kort for, før denne kan bruges til analysen.

Herefter præsenteres, med inddragelse af Bourdieu og Giddens, en diskussion af kulturernes betydning for identiteten og individets forbrug. Diskussionen løftes, på grund af manglende empirisk materiale, op på et teoretisk plan, og betsår af en række hypoteser der diskuteres og vurderes.

Ydermere vil der til sidst i opgaven forekomme en samlet konklusion med henblik på problemformuleringen, og med inddragelse af de under vejs opnåede delkonklusioner, samt en perspektivering der åbner op for videre arbejde med problemstillingen."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Køb af Identitet ved Forbrug i Samfundsfag og Engelsk

[1]
Bedømmelser
  • 13-11-2011
    Det faglige i samfundsfagsdelen var god, men jeg synes ikke der er særlig meget engelsk....