SRP: Identitetsdannelse i Freedom i Engelsk og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 24
 • 7232
 • PDF

SRP: Identitetsdannelse i Freedom i Engelsk og Samfundsfag

Opgaven er et eksempel på SRP i fagene Engelsk A og Samfundsfag A.

Opgaven er et SRP, der handler om identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Opgaven giver en karakteristik af det senmoderne samfund ud fra Anthony Giddens' sociologiske teori, og den undersøger individet og dets identitet med udgangspunkt i Jonathan Franzens roman "Freedom". Til slut tages det senmoderne fænomen ”dobbeltsocialisation” op.

Studienets kommentar

Et flot SRP, der kommer godt i dybden i både samfundsfag og engelsk. Hvis opgaven skulle være endnu bedre, kunne de samfundsfaglige og engelskfaglige analyser sammenkædes mere. Ellers er opgaven god som inspiration for elever, der skal skrive SRP i fagkombinationen engelsk og samfundsfag.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Identitetsdannelse i det senmoderne samfund
- 1.1 Det senmoderne samfund
- 1.2 ”Hvem er jeg?”
- 1.3 Familien på nye opgaver
Jonathan Franzen: Freedom
- 2.1 Patty Berglund
- 2.2 Walter Berglund
- 2.3 Joey Berglund
- 2.4 Richard Katz
- 2.5 Familien Berglund
- 2.6 Franzens Amerika
- 2.7 Franzens litterære udtryk
Dobbeltsocialisation
- 3.1 Dobbeltsocialisationens udfordringer for den enkelte
- 3.2 Dobbeltsocialisationens udfordringer for samfundet
Konklusion
Litteraturliste
Bilag 1
Bilag 2

Uddrag

"Indledning:
Det enkelte individ i det senmoderne samfund lever i en tid præget af dynamik og radikalitet, flygtige fællesskaber og en enorm frihed til at forme sit eget liv. Den tyde-ligt dominerende frihedselskende diskurs har i en lang årrække sat personlig frihed øverst på den politiske dagsorden, endda så højt, at vi i dag udkæmper krige for at sikre civilbefolknings frihed i fjerntliggende lande. Samfundsudviklingen og den tilhørende adskillelse af tid og rum, udlejring af sociale relationer samt øget refleksivitet har tillige ført til en svækkelse af det nære fællesskab i familien, og det enkelte familiemedlem oplever en stadig stigende frihed i retningen af selvrealisering. Men på trods af denne frihed til at forme sit eget liv, og holde sin egen personlige fortælling kørende, ses det, hvordan en stor del unge i dag farer vild i mulighedernes jungle og udvikler psykiske lidelser.
Er opretholdelsen af det nære familiefællesskabet og de traditionelle normer og værdier virkelig altafgørende for det enkelte individs lykke, eller kan den øgede fri-sættelse fra familien og friheden til at forme sit eget liv, uafhængig af denne, være en gevinst for individet, ligeså vel som for samfundet? Dette vil blive diskuteret i føl-gende opgave, hvor en sociologisk gennemgang af senmoderniteten samt en analyse og fortolkning af Jonathan Franzens Freedom tjener til en forståelse af de udfordrin-ger, individet, familien og samfundet stilles over for.
I det følgende vil disse udfordringer i det senmoderne undersøges ved hjælp af en redegørelse for Anthony Giddens' sociologiske teori om identitetsdannelse i det sen-moderne samfund - herunder i særdelshed familiens rolle i denne. Herefter vil opga-ven fokusere på en undersøgelse af Jonathan Franzens roman Freedom. Ved hjælp af en karakteristik af en række vigtige personer samt en analyse og fortolkning af centra-le problemstillinger gives en indføring i, hvilke konflikter et usundt forhold til frihed kan medføre, hvis man slutter fra romanens fremstilling af det senmoderne samfund. Endelig tages det senmoderne fænomen ”dobbeltsocialisation” op. Her diskuteres særligt dobbeltsocialisationens udfordringer for den enkelte og samfundet som hel-hed."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Identitetsdannelse i Freedom i Engelsk og Samfundsfag

[6]
Bedømmelser
 • 12-12-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  ikke helt skarpt. Akademisk sprogbrug bruges ikke rigtigt, hvilket akademisk analyse heller ikke gør.
 • 17-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Denne opgave gav mig mange svar til mine SRP spørgsmål ^^
 • 21-12-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Den hjalp mig virkelig meget
 • 15-12-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig brugbar opgave

Materialer relateret til SRP: Identitetsdannelse i Freedom i Engelsk og Samfundsfag.