Alternativ spildevandsrensning

  • HTX 3. år
  • Teknologi A
  • 10
  • 32
  • 6357
  • PDF

Rapport: Alternativ spildevandsrensning

Projekt i teknikfaget Natur og Jordbrug. Projektet er bygget op over emnet anvendt økologi, hvor vi har undersøgt nærmere om alternative rensningsmetoder, hvilket omhandler en række forsøg vedrørende nitrat og phosphat

I dette projekt vælger vi at se nærmere på spildevandsrensning via planter. Dette gør vi ved at udføre en række forsøg, hvor vi udsætter vandpest for forskellige opløsninger med forskellige koncentrationen af Fosfat og Nitrat.

 I hvilken mængde udleder husholdning, industri m.m. næringssalte til de danske vande?
 Hvad gør man for at mindske dette udslip?
 Hvilke metoder benytter man til at rense vandet for næringssalte?
 Hvordan kan man anvende planter til spildevandsrensning og hvilke planter kan man benytte?
 I hvilket omfang bliver planter brugt til at rense spildevand i det danske samfund?
 Hvilke fordele og ulemper er der ved at anvende planter kontra andre metoder?

Indhold

Forord 4
Problemformulering 5
Udledning af Nitrat og phosphat i Danmark 6
Næringssaltenes kredsløb 9
Alternativ rensning af spildevand , 12
Rodzoneanlæg: 13
Nedsivning: 13
Pilerensningsanlæg 14
Biologisk sandfilterrensningsanlæg: 15
Hvordan ser det ud nu? 16
Fremtid , , 16
Lovgivning og miljøplaner 18
Forsøg 20
Nitrat forsøget 20
Phosphat forsøget 27
Forsøg 4 34
Konklusion: 36
Evaluering 37
Kildefortegnelse 38

Uddrag

Forord
Denne rapport du nu skal læse er et projekt i teknikfaget Natur og Jordbrug. Projektet er bygget op over emnet anvendt økologi, hvor vi har undersøgt nærmere om alternativ rensningsmetoder. Hvilket omhandler en række forsøg vedrørende nitrat og phosphat optagelse hos planter. Rapportens inddeling kan ses i indholdsfortegnelsen.
Kilder er angivet som fodnoter og under afsnittet kildefortegnelse. Endvidere er der henvisning til bilag, som er placeret bagerst i rapporten.
Denne rapport er udformet i et sådan sprog at den appellere til en gymnasieelev.
Kalenderen som vi har udarbejdet ved projektets begyndelse for projektets forløb kan ses i bilag 1
Gennem rapportskrivningen har vi rådført os med vores vejleder Birgitte Borg, som har været en stor hjælp for os. Vi skal også sige at Ivan Lauritsen har været os en stor hjælp i starten af projektet da han var et vigtigt led i at få løst den startkrise vi havde angående nitratelektroden. Vi har selv søgt viden om projektemnet via bøger samt ved brug af Internettet.

Problemformulering
De danske vande ses udsat for en større mængde næringssalte, som bl.a. kan medføre iltsvind. En af de faktorer, som kan have indflydelse på dette er udledningen af spildevand fra husholdning, industri m.m.. Man har siden 1915 opført rensningsanlæg til at rense dette vand for næringssalte, samt organisk materiale og andre stoffer, samt at man har formuleret love til at beskytte miljøet. Der er udviklet flere forskellige ”grønne” metoder til at rense spildevand bl.a. rensning ved hjælp af planter. Der findes forskellige måder at benytte planter til at rense spildevand, en af de meste kendte er nok rodzoneanlæggene. Det er også kendt at visse planter er mere egnet til denne rensning end andre.
Det kan diskuteres hvilke fordele og ulemper der er ved at benytte planter til rensning, kontra mekanisk- og kemiskrensning....... Køb adgang for at læse mere

Alternativ spildevandsrensning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.