SOP om Carletti

SOP om Carletti

Et SOP på HHX om virksomheden Carletti.
Med brug af fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B analyseres virksomheden Carletti og dennes muligheder for at blive den førende på sit område.

Opgaven besvares ved hjælp af en række metoder/analyser i fagene, som fx Porters Five Forces, SWOT; Boston-modellen, regnskabs- og værdikædeanalyse.

Opgaveformulering

Hvad kan Carletti gøre for at komme tættere på sin vision om en førende slik- og chokoladevirksomhed?

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 6
1.1 Problemformulering 6
1.2 Afgrænsning 6
1.3 Fag, metode og teori 6
1.4 Materiale og empiri 7
1.5 Rapportens struktur 7
2. Virksomheden carletti a/s 8
2.1 Boston-matricen i sammenspil med plc-kurve 9
2.2 Carletti A/S uafhængige omverden 10
3. Den økonomiske situation i carletti a/s 12
3.1 Delkonklusion til rentabilitet 12
3.2 Delkonklusion til indtjeningsevnen 12
3.3 Delkonklusion til kapitaltilpasningsevnen 13
3.4 Delkonklusion til balancestrukturen 13
3.5 Samlet konklusion til økonomisk situation 13
4. Købsadfærd ved køb af slik og chokolade 14
4.1 Beslutningsproces 14
4.2 Forhold som påvirker købsadfærden 15
5. Analyse af konkurrencesituationen på markedet 17
5.1 Konkurrenceform 17
5.2 Skydeskivemodellen 17
5.3 Porters Five Forces 18
6. Analyse af interne aktiviteter – Porters værdikæde 20
6.1 Støtteaktiviteter 20
6.2 Primæraktiviteter 22
6.3 Delkonklusion til porters værdikæde 23
7. Handlingsparameter 24
7.1 Produkt 24
7.2 Pris 24
7.3 Promotion 25
7.4 Distribution (place) 25
8. SWOT-analyse 25
8.1 Stærke sider 25
8.2 Svage sider 26
8.3 Muligheder 26
8.4 Trusler 26
9. Vurdering af carletti a/s fremtidige tiltag 27
9.1 Fremtidig vækststrategi 28
10. Sammenfattet konklusion 28
11. Litteraturliste 30
11.1 Årsrapporter 30
11.2 Websider 30
11.3 Bøger 33
12. Oversigt over bilag 33
13. Bilag 34
Bilag 1 – Markedsandel 34
Bilag 2 – resultatopgørelse og balance for Carletti A/S 35
Bilag 3 – Nøgletal og indekstal 36
Bilag 4 – Regnskab- og nøgletalsanalyse 37
Rentabilitetsanalyse 37
Delkonklusion til rentabilitet: 39
Analyse af indtjeningsevnen 40
Delkonklusion til indtjeningsevnen 42
Analyse af kapitaltilpasningsevnen 42
Delkonklusion til kapitaltilpasningsevnen 43
Analyse af balancestrukturen 44
Den vertikale balancestruktur 44
Den horisontale balancestruktur 45
Delkonklusion til balancestrukturen 46
Samlet konklusion af den økonomiske situation 46
Bilag 5 – analyse af carletti a/s uafhængige omverden 47
Bilag 6 – swot 51
Bilag 7 – boston-matricen 52
Bilag 8 – porters værdikæde 52
Bilag 9 – porters five forces 53
Bilag 10 – mails til og fra virksomheder 54
Forespørgsel til carletti a/s om information 54
Forespørgsel til dansk supermarked a/s om information 55
Forespørgsel til nielsen om information 56

Uddrag

1. Indledning
Carletti A/S har været etableret på det danske Slik- og chokolademarked i snart 100 år og har forsynet danskerne med slik-klassikere som Skumbananer, P-tærter og Big Ben karamel-ler. Efter Carlettis etablering i 1918 gik det stærkt med at vækste og de fik hurtig placeret sig godt på markedet. Mange nye slik- og chokoladeproducenter, danske såvel som uden-landske, er dog siden Carlettis opstart skudt frem på det danske marked og har taget en god placering. Det har fået Carlettis markedsandel til at falde, da de ikke har kunne følge med denne udvikling. Carlettis markedsandel var i 2015 på 4,4%, hvor de helt store på markedet havde mellem ca. 4-6 gange så høj en markedsandel . Carletti omsætning er dog ikke faldet gennem de seneste år. Deres omsætning har været meget stabil, dog overordnet set med en stigning fra ca. 309 mio. kr. til 352 mio. kr. siden 2011 . Carletti har dog en vision om at væ-re en førende slik- og chokoladevirksomhed, hvilket man ikke kan sige de er på nuværende tidspunkt. Jeg vil derfor i denne opgave kigge på, hvad Carletti kan gøre i fremtiden for at arbejde sig tættere på deres vision.

1.2 Afgrænsning
Carletti A/S er en virksomhed, der både opererer nationalt men også internationalt. Carletti her både en afdeling i Danmark, Sverige og Polen. Det vil derfor være ret omfattende, hvis ikke jeg satte mig et fokus. Jeg har derfor afgrænset det så jeg primær har fokus på Carletti A/S i Danmark og på det danske Slik- og chokolademarked.

1.3 Fag, metode og teori
Rapporten her skrives i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B. Jeg har derfor i min opgave benyttet mig af analysemodeller og teori fra begge disse fag. Til at udarbejde en analyse af virksomhed og marked er disse to helt ideelle sammen, idet at de giver et godt sammenspil og supplerer hinanden godt i forhold til, når omverden og en virksomhed skal analyseres. Den del der omhandler virksomhedsøkonomi er især Boston-modellen, Porters Five Forces, regnskabsanalyse samt en værdikædeanalyse. Den del der omhandler afsætning er vækststrategier, omverdensmodellen, SWOT osv. Til sidst besvares problemformuleringen i en konklusion, som vil bære præg af begge faglige områder.

1.4 Materiale og empiri
Det materiale der ligger til grund fra denne rapport er primær den informationssøgning jeg selv har foretaget mig. Jeg har benyttet mig af en del objektive kilder i form af artikler fra f.eks. Berlingske Business og Børsen, der her været med til at give en kritisk vinkel på pro-blemstillingen. Dog er der også en del af kilderne som rapporten er bygget op omkring, der stammer fra Carletti selv. Det kan være årsrapporter, regnskaber og egen hjemmeside. Da jeg har arbejdet med det materiale her jeg selv forholdt mig kritisk og haft i baghoved, at de gerne vil fremstå så indbydende som muligt. Jeg har også kontaktet Carletti for at få til-sendt informationer, der kunne være behjælpelige og nyttige i rapportens sammenhæng, men Carletti afviste det, da de ikke havde resurserne til at kunne hjælpe . Jeg har fundet markedsandel af Carletti på Euromonitor. Tallene ser dog lidt naturlige, da der er nogle voldsomme stigninger. Det er både for Carletti fra 2014 til 2015, men også hvis man kigger på Cloetta fra 2011 til 2012. Jeg forholder mig derfor kildekritisk til disse tal, men bruge dem da jeg ikke har kunne finde/få andre informationer.

1.5 Rapportens struktur
Rapporten er opbygget således, at man starter i et faktuelt, redegørende og beskrivende niveau. Jeg går videre til et sammenlignende og analytisk niveau, hvorefter der kommer et vurderende og diskuterende niveau, hvorefter jeg afslutningsvist kommer med en sammen-fattet konklusion.
2. Virksomheden Carletti A/S
Carletti A/S er et aktieselskab. De er en produktionsvirksomhed, da de køber råvarer fra deres leverandører, producerer produkter af disse råvarer og sælger dem derefter videre til grossist- og detailvirksomheder. Det betyder, at de befinder sig på B-2-B markedet (Busi-ness-to-business) også kaldet producentmarkedet. De henvender sig dog både til B-2-B mar-kedet og B-2-C markedet (Business-to-consumer) også kaldet konsumentmarkedet. Grunden til det er, at Carletti sælger deres produkter til virksomheder, der videresælger Carlettis produkter til forbrugerne. Disse virksomheder vil derfor anses som en mellemhandler af Carlettis produkter.

Carletti A/S blev grundlagt i 1918 af de to brødre Henry Peder Jakobsen og Niels Carl Jakob-sen og hed dengang Brødrene Jakobsen. Niels Carl Jakobsen døde dog kort tid efter etable-ringen af virksomheden. Familien tog derfor en beslutning om at, hans navn skulle leve vide-re i virksomhedens navnet. De kaldet det derfor ”Carletti”, som på italiensk betyder ”lille Carl.”

Carletti-koncernen består i dag af moderselskabet Carletti A/S, som har base i Danmark, og datterselskabet Carletti Polska Sp. z o. o. der ligger i Polen. Virksomheden er i dag ejet af Givesco-koncernen og ligger i Århus men har både produktion i Danmark og Polen. Carletti-gruppen beskæftiger i dag ca. 500 medarbejdere i hele koncernen men 134 medarbejdere i Danmark .
...
2.2 Carletti A/S uafhængige omverden
Der er mange ting som Carlettis skal tage stilling til og være opmærksom på i deres uaf-hængige omverden. De skal i særdeleshed tage højde for det internationale miljø. Siden Carlettis opstart er mange forskellige... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carletti

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.