SRP Integration af etniske minoriteter gennem idræt

  • STX 3.g
  • SRP (Idræt B, Samfundsfag A)
  • 12
  • 27
  • 7146
  • PDF

SRP Integration af etniske minoriteter gennem idræt

Studieretningsprojekt (SRP) om integration af etniske minoriteter gennem idrætsforeninger. Det er skrevet i Samfundsfag A og Idræt B.

Opgaveformulering

- Redegør for etniske minoritetsdrenges deltagelsesniveau i idrætsforeningerne.
- Undersøg fysiologiske og sociale gevinster ved at spille fodbold i en forening.
- Diskuter om fodboldforeningerne kan bidrage til integrationen af etniske minoritetsdrenge i det danske samfund. Du skal inddrage Axel Hommeths teori om anerkendelse.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
Indledning 5
Opgaveformulering 5
Integration af etniske minoriteter gennem idræt 6
1. Etniske minoritetsdrenges deltagelsesniveau i idrætsforeninger 6
1.1 Foreningsdeltagelse i forhold til etnicitet 6
1.2 Foreningsdeltagelsen i forhold til køn 7
1.3 Etniske minoritetsdrenge og fodbold 8
1.4 Delkonklusion 9
2. Fysiologiske og sociale gevinster ved at spille fodbold i en forening 9
2.1 Fodboldens sundhedsfremmende potentiale 9
2.2 Den danske foreningsmodel skaber social kapital 12
2.3 Foreninger som læringsrum for demokratiet 16
2.4 Delkonklusion 17
3. Kan fodboldforeninger bidrage til integration af etniske minoritetsdrenge i det danske samfund? 17
3.1 Integration, assimilation og segregation i fodboldforeninger 18
3.2 Den 3. halvleg i fodboldforeningskultur 19
3.3 Anerkendelse i forskellige arenaer 21
3.4 Delkonklusion 22
Konklusion 23
Litteraturliste 24
Bilag 25
Bilag 1 25
Bilag 2 26
Bilag 3 27
Bilag 4 28
Bilag 5 28
Bilag 6 29
Bilag 7 29
Bilag 8 30
Bilag 9 30
Bilag 10 31

Uddrag

Indledning
Danmark er et foreningsland med cirka 2 millioner borgere, der er organiseret i idrætsforeninger. Der er dog en udfordring i, at visse borgere med etnisk minoritetsbaggrund i mindre grad delta-ger i idræts- og foreningslivet end etniske danskere. Integration står højt på den politiske dagsor-den, og her bliver de danske idrætsforeninger tillagt et stort ansvar og potentiale til integrations-fremmende initiativer, fordi foreningskulturen opfattes som en indgang til det danske samfund gennem demokratiske og kulturelle værdier. ”Når det gælder integrationen, er idrætten simpelt-hen et af vores bedste virkemidler”, udtalte daværende kulturminister Brian Mikkelsen i 2011.
Idrætsaktiviteterne i foreninger kan skabe en social integration, fordi en fælles interesse kan fun-gere som brobygger mellem de forskellige samfundsgrupper og kulturforskelle. Denne opgave fokuserer på etniske minoritetsdrenge, hvilket er interessant, da det er lettest at påvirke normer og værdier i opvæksten og dermed fastlægge handlingsmønstre. Idrætsdeltagelsen hos etniske minoritetsbørn har en lang række gevinster og viser sig i fodboldtræning at være både sundheds-fremmende og netværksdannende. For at beskrive integrationen af etniske minoriteter gennem idræt tages der udgangspunkt i Pierre Bourdieus og Robert Putnams teori om social kapital, Axel Honneths anerkendelsesteori samt statistiske undersøgelser. En måde at anskue integrationspro-cessen på, er at se den som en proces i tre stadier: deltagelse, interaktion og integrati-on/medborgerskab.

Integration af etniske minoriteter gennem idræt
1. Etniske minoritetsdrenges deltagelsesniveau i idrætsforeninger
Deltagelsen i idrætsforeninger er det første stadie i integrationsprocessen og er en forudsætning for en positiv kontakt mellem danske kulturmønstre og etniske minoriteter. Idræt er meget ud-bredt i Danmark, og især idrætsforeningerne danner ramme om vores fællesskab. Det såkaldte ”Forenings-Danmark” bygger på principper om mangfoldighed med stor fokus på integration ... Køb adgang for at læse mere

SRP Integration af etniske minoriteter gennem idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.