Social arv og "Push" | SRP

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 22
  • 7891
  • PDF

Social arv og "Push" | SRP

I dette Studieretningsprojekt (SRP) bliver der redegjort for social arv og marginaliseringsbegrebet. Desuden indeholder opgaven en analyse af "Push", og en diskussion af Sapphires beskrivelse af og syn på romanens miljø. Opgaven er skrevet i fagene samfundsfag og engelsk.

Lærers kommentar

Min samfundsfags lærer, som var den lærer der skulle forhandle med censor om en karakter, sagde at der ikke var noget at forhandle om, fordi ingen af dem var i tvivl om hvilken karakter der skulle gives.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning
2. Redegørelse
2.1 Social arv
2.11 Materielle/Kognitive forskelle
2.12 Social arv og uddannelse
2.13 Risikobørn og mønsterbrydere
2.14 Push”- eller ”pull”-faktorer
2.15 Sociologiske teorier
2.151 Bernstein og sprogkoder
2,152 Bourdieu
2.2 Marginalisering
2.21 Årsager til marginalisering
2.22 Social eksklusion
3. Analyse
3.1 Analyse og fortolkning af Push
3.2 Diskussion af Sapphires beskrivelse af og syn på romanens miljø
4. Vurdering
4.1 Redegørelse og analyse
4.2 DK kontra USA
4.3 Konsekvenser af mønsterbrud
5. Konklusion

Uddrag

1. Indledning
Denne opgave vil fokusere på social arv og hvordan det bliver brudt. I forbindelse med social arv vil der blive kigget på Push af Sapphire, hvor dette er gennemgående tema. Ud fra romanen vil der bl.a. blive kigget på, hvad der fastholder folk i sociale mønstre, og hvad der skal til for at bryde disse.
Ud fra emnet er der opstillet tre problemstillinger, der har til formål at danne en fyldestgørende undersøgelse af socialarv. Først og fremmest vil der blive redegjort for marginaliseringsbegrebet og social arv. Denne problemstilling vil blive besvaret ved at opsætte og forklare diverse fagbegreber og teorier inden for ovenstående emner, med fokus på de begreber der bliver relevante i de følgende problemstillinger, i forhold til romanen. Desuden vil der blive brugt begreber inden for et sociologisk perspektiv, frem for et psykologisk perspektiv, da dette ikke er relevant inden for samfundsfaget. Dernæst analyseres Push, med særligt henblik på grundig karakteristik af hovedpersonen og dennes udvikling. I analysen vil der blive kigget på miljøet, karakteristik af moderen og lærerinden som modpoler, narrative virkemidler og, som ovennævnt, en indgående karakteristik af Precious og hendes udvikling gennem romanen.
...

2. Redegørelse af marginaliseringsbegrebet og social arv:
2.1 Social arv
Social arv er et begreb vi bruger, om tendensen til at børn vokser op til, at ligne deres forældre. Man snakker dermed om den sociale baggrunds betydning for individets valg og værdier. Nogle unge har begrænsede muligheder, grundet opvækst i en social belastet familie, og andre har fra fødslen fået mange muligheder. Der er således tale om to former for social arv; negativ social arv og positiv social arv. Man taler oftest om negativ social arv, dvs. at børn bliver begrænset af forældregeneration, og denne har givet negative karakteristika videre.

2.11 Materielle/Kognitive forskelle.
Social arv er ikke et veldefineret begreb, snarere et billede på den almene viden om, at menneskers opvækst og opvækstbetingelser har betydning for deres senere adfærd. Problemet er at man ved forholdsvis lidt om de konkrete årsager til social arv, dog eksisterer der mange bud på sammenhænge mellem opvækst og individets senere adfærd. To generelle forklaringer er materielle og kognitive forskelle.
Det er almindeligt anderkendt, at materielle forskelle kan være en delvis forklaring på sammenhæng af opvækst, uddannelsesniveau og den senere plads på arbejdsmarkedet. Lav økonomi og hvad der med dette hører til af ringe kost, boligforhold, og i nogle lande ringe uddannelsesmuligheder, har betydning for børns senere udvikling af evner og kunnen.
Der er flere undersøgelser der påviser, at børns kognitive evner – dvs. evner til abstrakt tænkning (håndtere abstrakte begreber i tænkning og talesprog) – afhænger af kvaliteten af voksen kontakt i løbet af opvæksten. F.eks. lider nogle børn, specielt børn der er blevet vanrøgt af deres forældre, af forsinket udvikling. Talesproget vil blive uddybet senere i afsnittet om Bernstein og sprogkoder.
...

2.2 Marginalisering.
Et individ er marginaliseret, når det ikke er integreret i normalsamfundet og på den ene eller anden måde afviger fra de kriterier, der sammenfattet udgør normalitetsbegrebet. Der er mange grader af marginalisering, fra midlertidig udelukkelse fra arbejdsmarkedet til social eksklusion/udstødelse.

2.21 Årsager til marginalisering.
En del af forklaringen er personlige forhold, f.eks. sygdom eller utilstrækkelige sociale evner grundet belastet opvækst. I sociologien kigger man på, om der er samfundsskabte årsager til marginalisering. Den nyliberale forklaringsmodel bebrejder det offentlige for marginalisering. Den mener, samfundet har udviklet et alt for stort socialsystem, og at denne hjælp klientgør og er umotiverende over for de marginaliseringstruede, og skaber dermed en offermentalitet. Den liberale holdning er, at det offentlige er for omklamrende, og folk skal forvalte deres eget liv, uden statens indblanding. En marxistisk inspireret forklaring, ville derimod bebrejde den kapitalistiske økonomi, og mener at denne betyder, at arbejdsgiverne forsøger at få størst mulig profit. Således vil de så vidt muligt ansætte folk, der kan levere en stabil og effektiv arbejdskraft, derved oplever de, der ikke kan honorere stigende krav om fleksibilitet og kvalifikationer, stigmatisering og marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet, da de ikke kan blive ansat i almindelige stillinger.
...

3. Analyse og fortolkning af Sapphires roman Push, samt diskussion af Sapphires beskrivelse af og syn på det miljø, der beskrives i bogen:
3.1 Analyse og fortolkning af Push
Push finder sted i Harlem, New York, og hele handlingen udspiller sig her. Precious er vokset op i det multietniske Harlem, hvor hun altid har boet med moderen i en lejlighed. Harlem er kendt for at være et fattigt område, og boligblokken hvori Precious bor, passer ind i dette billede. Precious og hendes mor lever af den kontanthjælp moderen modtager fra det offentlige, samt den støtte hun modtager, som ene forsørger af Precious og hendes datter Mongo.
Fortælleren i Push er en jeg-fortæller, Precious, og sproget er tilpasset hendes begrænsede engelske ordforråd, og er med til at illustrere Precious' analfabetisme. Sproget er fonetisk. Den lydrette stavning og sprogvalget understreger det faktum, at Precious på mange punkter er en underudviklet, samt underuddannet teenager. Denne narrative metode giver stor indsigt i karakteren Precious, og dette virkemiddel er også med til at sætte en tone for andre aspekter i romanen. Bl.a. ordvalget er typisk for et stereotypt ghetto-miljø.
”But thas the first day I'm telling you about. Today is not the day and like I said I was on my way to maff class when Mrs Lichenstein snatch me out the hall to her office. I'm really mad ‘cause actually I Like maff even though I don't do nuffin', don't open my book even. I jus' sit there for fifty minutes. I don't cause trouble. In fac' some of the other natives get restless I break on ‘em.”
I 16 år har moderen været den Precious primært har haft kontakt med, og har dermed været hendes største indflydelse. Moderen er arbejdsløs og overvægtig. Faderen bor ikke sammen med dem. Moderen og Precious bor alene sammen, og Mongo, Precious' datter med Down-syndrom, bor hos mormoren. Moderen er ikke interesseret i at få et arbejde, og lever af den støtte hun får fra det offentlige, bl.a. ved at overbevise socialrådgiveren om, at Mongo bor hos dem. Hun bryder sig ikke om, at Precious bliver tilbudt alternativ uddannelse. Hun mener, Precious bør droppe uddannelse for tage sig af hende, og leve på kontanthjælp. For at manipulere Precious, til at gøre hvad hun vil, udfører hun psykisk terror på hende, og siger at hun er uintelligent, uattraktiv og uduelig. Desuden udsætter hun Precious for voldelige samt seksuelle krænkelser.
...

3.2 Diskussion af Sapphires beskrivelse af og syn på det miljø, der beskrives i romanen
Sapphire har med succes forsøgt at skabe et belastet miljø, på bunden af samfundsstrukturen. Hun har placeret en karakter med en varietet af vanskeligheder, i et ultra problematisk miljø. Sapphire har beskrevet et Harlem med hjem, hvor man misbruger og krænker unge, og stofmisbrugere på gader og gange. Dette er altså beskrevet som et miljø, hvor det er besværligt eller umuligt at finde tryghed. Dog har Sapphire i dette usikre miljø med usympatiske karaktere, formået at skrive lyspunkter med empatiske roller ind. Atmosfæren omkring den Alternative skole og Ms. Rain står altså i fuldkommen kontrast til beskrivelsen af det omkringliggende miljø.
”While I show a very destroyed family system I also show an extended family that rises up to help Precious. When one structure has fallen another appears – there's an alternative school, there's a halfway house, there's people who have learned that all children belong to us. I wanted to show those interactions in a distressed community.”
...

4. Vurdering af, hvilke kriterier der er de væsentligste i forhold til, at kunne bryde social arv:
4.1 Redegørelse og analyse.
Der kan drages paralleller fra analysen til begreber der bruges i redegørelsen, og der ses eksempler på disse i Push. Man kan derfor betragte disse, som kriterier der er væsentlige ud fra Sapphires synspunkt. Sapphire har i hendes roman valgt, at fokusere på belastede familier, og man kan derfor kun kigge på kriterier for at bryde negativ social arv, ud fra romanen.
Først og fremmest kan man kigge på Precious begrænsede verbale evner, med udgangspunkt i Bernsteins teorier om sprogkoder. Precious' og moderens sprog passer på den restringerede sprogkode, men selvom Sapphire selv mener, det er Precious` læse/skrive evner der redder hende , så er der nok ikke tale om sprog som en af de væsentligste kriterier i dette tilfælde, da de andre unge i miljøet benytter samme sprogkode. Man kan dog argumentere for, at dette vil have større betydning senere hen, hvis Precious fortsætter hendes uddannelses forløb. Får Precious mulighed for at tage en videregående uddannelse, eller kommer ud på arbejdsmarkedet, kunne hun få kommunikationsproblemer, og blive mødt med fordomme fra f.eks. arbejdsgivere med en anden sprogkode.
... Køb adgang for at læse mere

Social arv og "Push" | SRP

[1]
Bedømmelser
  • 18-12-2015
    Jeg synes faktisk at den er enormt dårligt, jeg skal selv skrive om social arv, bourdieu og marginalisering, så jeg troede der eventuelt kunne være noget hjælp at hente, det var der ikke. Jeg er super skuffet, især fordi der står at det er en SRP til et 12-tal? Jamen så må min egen jo være 5000 12-taller værd.. Kvalitets-sikret som om. 750 SPILDTE point.