SRP om Ungdomskriminalitet i Samfundsfag A og Psykologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Psykologi B, Samfundsfag A)
 • 12
 • 27
 • 11227
 • PDF

SRP om Ungdomskriminalitet i Samfundsfag A og Psykologi B

SRP om kriminalitet, straf og behandling - Opgaven er lavet i fagene Samfundsfag A og Psykologi B

Jeg gør bl.a. andet rede for ungdomskriminalitet i Danmark, og diskuterer det teoretiske fundament for de nuværende holdninger til vores indsats mod ungdomskriminalitet.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Titelblad og opgaveformulering s. 1

Indholdfortegnelse s. 2

Abstract s. 3

Indledning s. 4

1. Redegørelse for ungdomskriminalitet i Danmark s. 5

Kriminalitetsudviklingen s. 5
Unge opholder sig på gaden s. 5
Etnisk baggrund s. 6
Årsager til kriminalitet s. 7
Social arv s. 7
Paradigmeskift s. 7
Sutherland s. 8
Pierre Bourdieu s. 8

2. Analyse med inddragelse af teorier om adfærdsændring s. 10

Indsatsen mod ungdomskriminalitet s. 10
Klassisk behaviorismen s. 11
Skinner – den operante betingning s. 11
Straf er ifølge Skinner uhensigtsmæssig s. 12
Albert Bandura – social indlæringsteori s. 13
Bandura – om kontrol s. 14
Banduras modelindlæring s. 14
Seligman – kognitiv indlæringsteori s. 15

3. Diskussion omkring nuværende holdninger til kriminalitet s. 17

Retsfølelsen s. 17
De aktuelle holdninger om ungdomskriminalitet s. 18
Repressiv straffeteori s. 19
Sociale straffeteorier s. 19
Børn og unge skal ikke i fængsel s. 20
Individuel eller speciel prævention s. 21

Konklusion s. 23

Litteraturliste s. 24

Bilag s. 25

Uddrag

Indledning:

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at kriminalitet er et stort samfundsproblem i dagens Danmark. Man har kendt til kriminalitet altid. Den har antaget forskellige former, alt efter samfundets udseende og de vilkår og forhold samfundet byder mennesket at leve under. Både omfanget af og indholdet i kriminaliteten har ændret sig. Fortsat søger man at mindske kriminaliteten, stadig betragter man den som et faresignal, et tegn på, at noget er, som det ikke bør være. Rigtig mange unge ender i kriminalitet. Eksempelvist bliver dobbelt så mange unge i dag sigtet for vold eller trusler sammenlignet med tal fra år 1990 .

Som samfund stiller vi i nutidens Danmark store krav til de unge. Det senmoderne samfund kræver, at de unge skal kunne begå sig i mange forskellige arenaer hver eneste dag, og det forventes, at de allerede i folkeskolen skal foretage valg, som har betydning for deres fremtidige beskæftigelse. Samtidig bombarderes de unge fra medieverdenens side med bud på, hvordan ”det rigtige liv” skal udforme sig.
Hvis man som ung ikke lever op til de samfundsmæssige krav, stemples man hurtigt som en person tilhørende en afvigergruppe. Ofte fokuseres der på de unge kriminelle adfærd og handlinger mens vi glemmer personen bag problemet. Samfundet stigmatiserer dermed de unge, hvilket medvirker til at fastholde dem i en negativ social identitetsdannelse. Den kriminalitet, de unge begår, er ofte af en så alvorlig karakter, at det vidner om en meget ringe indlevelsesevne i – og forståelse af andre menneskers følelser og grænser, ofte som resultat af en dårlig opvækst o. lign. De unge handler ofte meget impulsstyret og har svært ved at sætte sig ud over egne behov, hvilket tyder på en antisocial adfærd.

Det samfund, som mennesker i dag skal kunne gebærde sig i, er et samfund som i langt højere grad end tidligere lægger vægt på den personlige valgfrihed. Det fordrer en vis målrettethed og en evne til at kunne vælge til og fra. Det er et samfund, hvor det enkelte individ står til ansvar for egen læring, som det senmoderne samfund er præget af. Men samtidigt også et samfund, hvor der er stor fokus på de sociale kompetencers betydning for individets evne til at kunne tilpasse sig og til at kunne indgå i et større fællesskab.
Men der findes i vores nutidige samfund, en gruppe af utilpassede unge, som ikke har udviklet de sociale kompetencer, der skal til for at kunne begå sig i samfundet på en hensigtsmæssig måde. En del af de utilpassede unge grupperer sig i subkulturelle miljøer præget af kriminalitet. De unge er direkte involveret i meget grove forbrydelser. Derfor er det vigtigt at der sættes ind overfor disse unge på flere forskellige områder. At disse unge ikke mestrer tilværelsen uden kriminalitet, stiller samfundet overfor en vigtig opgave, hvor målet må være at guide den enkelte unge hen imod en hensigtsmæssig livsførelse og adfærd.

Jeg vil i denne opgave undersøge udviklingen og omfanget af kriminalitet i dagens Danmark, og herunder vurdere mulige årsager hertil ved hjælp af relevante teorier og begreber. Dernæst vil jeg se på kommissionens betænkning om indsatsen mod ungdomskriminalitet med inddragelse af psykologiske teorier om adfærdsændring. Slutteligt vil jeg se på om de aktuelle holdninger til indsatsen har et teoretisk fundament, ved at beskæftige mig med forskellige psykologiske teorier, som muligvis kan komme med forskellige svar på hvordan kriminaliteten bør håndteres i dagens Danmark... Køb adgang for at læse mere

SRP om Ungdomskriminalitet i Samfundsfag A og Psykologi B

[7]
Bedømmelser
 • 05-03-2011
  En rigtig god og velskrevet opgave. Opgaven gav mig rigtig god inspiration til emnet og hvordan sådan en opgave skal stilles op!
 • 04-02-2016
  den er okay, hvis man skal bruge inspiration til at komme igang.
 • 04-02-2014
  Fin opgave med gode beskrivelser og metoder
 • 12-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god inspiration!