SOP om Økonomiske kriser i USA i IØ og Historie

SOP om Økonomiske kriser i USA i IØ og Historie

SOP'et tager udgangspunkt i økonomiske kriser i USA, med henblik på krisen i 30'erne og finanskrisen i dag - Opgaven er skrevet i International Økonomi A og Samtidshistorie B, og undersøger bl.a. ligheder og forskelle mellem de udvalgte kriser, og hvilke tiltag og økonomiske teorier man har benyttet for at modvirker krisernes konsekvenser (inddragelse af keynesianismen og monetarismen).

Opgaveformulering

Med udgangspunkt i USA, ønskes en redegørelse for krisen i 1930’erne og den nuværende finanskrise. Analyser på baggrund af redegørelsen ligheder og forskelle mellem de to kriser, samt hvorledes den amerikanske stat har søgt at håndtere kriserne. Inddrag herunder keynesianisme og monetarismen. Afslutningsvis ønskes en vurdering af den nuværende krises konsekvenser for USA.

Elevens kommentar

Opgaven opfylder de taksonomiske krav og er en god besvarelse af problemformuleringen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
1. Økonomiske skoler 3
1.1 Den keynesianske skole 3
1.2 Den monetaristiske skole 4
1.3 Konklusion 6
2. Krisen i 1930'erne i USA 6
2.1 Hvorfor opstod krisen 7
2.2 Hvad betød krisen for den amerikanske økonomi 8
2.3 Løsning af krisen 9
2.4 Konklusion 11
3. Den nuværende finanskrise 12
3.1 Hvorfor opstod krisen 12
3.2 Hvad betyder krisen for amerikanske økonomi 13
3.3 Hvad gør man for at komme ud af krisen 14
3.4 Konklusion 15
4. Sammenligning af de to kriser 16
5. Konsekvenser af den nuværende krise i USA 19
6. Samlet konklusion 21
Litteraturliste 23

Bilag 1: Dollar pr. bushel hvede
Bilag 2: Privat investeringer i USA, årlig vækst og årlig vækst i den amerikanske økonomi
Bilag 3: Arbejdsløshed i USA, %
Bilag 4: Verdenshandlens sammenskrumpning måned for måned, 1929-1933
Bilag 5: Total spending US from FY 1930 to FY 1940
Bilag 6: Vækst i Amerikansk GDP, %
Bilag 7: Arbejdsløshed i USA, %
Bilag 8: Federal Funds Rate July 1954 to December 2009
Bilag 9: Offentlig budget underskud i USA, % af GDP
Bilag 10: Offentlig gæld i USA, % af GDP

Uddrag

Økonomiske kriser:
Indledning:
Økonomiske kriser har historisk været et tilbagevendende fænomen i det amerikanske samfund. Kriserne er opstået af forskellige årsager og har haft forskellige navne. F.eks. var der krisen i 30'erne, IT-krisen i 2001 og i 2007 begyndte den nuværende finanskrise. Denne opgave tager udgangspunkt i krisen i 1930'erne og krisen i dag.

Opgaven bliver set ud fra en økonomisk og historisk synsvinkel.
I denne opgave redegøres kort for den keynesianske skole og den monetaristiske skole, der er blandt de mest kendte økonomiske skoler. Disse skoler har forskellige løsninger på, hvordan man tackler en økonomisk krise.

Efterfølgende beskrives hvordan den økonomiske krise i 1930'erne opstod. Hvad den betød for den amerikanske økonomi og hvordan man løste krisen. Den nuværende finanskrise vil blive behandlet på tilsvarende måde.
I opgaven sammenlignes hvordan de to kriser opstod, og hvad de betød for det amerikanske samfund. Det undersøges, om der er ligheder/forskelle mellem de to kriser.

Endvidere redegøres for hvordan kriserne blev løst blev løst, herunder hvilke af de to økonomiske skoler der inspirerede til kriseløsningerne. Afslutningsvis vil der være en vurdering af konsekvenserne af den nuværende finanskrise i USA.

Der er udarbejdet grafer, der illustrerer udviklingen i USA. Graferne er vedlagt som bilag. Der vil undervejs i opgaven være kildekritik.

1. Økonomiske skoler
I økonomi findes der en række teorier, der beskriver den økonomiske udvikling, og hvordan man skal styre økonomien. Skotten Adam Smith var en af de første økonomer, der gav et bud på, hvordan samfundsøkonomien hænger sammen og bør forstås. De fleste økonomer har den tankegang, at velstand skal måles ved produktionen i samfundet. Dette gælder også Adam Smith. Han mente, at den største velstand fik man ved at have et marked, hvor der var fri handel. Adam Smith taler om den usynlige hånd. Dvs. at de frie markedskæfter sikrer, at der er ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på markedet. I Adam Smiths verden skal staten spille en meget lille rolle, og markedet skal overlades til de frie markedskræfter.

1.1 Den keynesianske skole
Den britiske økonom John Maynard Keynes kom under den store depression i 1930'erne med en teori om, hvordan krisen skulle løses. Keynes tanker var stik modsat de klassiske økonomers tankegang. Keynes mente ikke, at de frie markedskræfter selv kunne løse krisen, men at det var nødvendigt at staten gik ind, og aktivt påvirkede efterspørgslen i samfundet.

Keynes hovedpointe var, at: ”markedsøkonomien ikke besidder en selvregulerende mekanisme, der ”automatisk” sikrer, at efterspørgslen i samfundet, er så stort, at alle er i arbejde”. Den manglende selvregulering i økonomien skyldes især, at priser og lønninger ikke er fuldt fleksible. Priser og lønninger tilpasser sig kun meget langsomt.
Keynes mente, at en høj arbejdsløshed er udtryk for, at efterspørgslen ikke er tilstrækkelig. Ifølge Keynes kan efterspørgslen efter varer således sagtens være mindre end den produktion, der skabes når alle er i arbejde. Den lave efterspørgsel kan f.eks. skyldes, at husholdningerne øger deres opsparing i stedet for at bruge pengene på forbrug. Det minder om situationen i dag, hvor stor usikkerhed om den økonomiske udvikling har fået forbrugerne til at øge deres opsparing. Ifølge Keynes påvirkes forbrugernes forventninger til fremtiden således den økonomiske udvikling.

En anden væsentlig usikkerhed i økonomien er investeringerne. Virksomhederne vil kun foretage investeringer, hvis de forventer at kunne afsætte flere produkter. Også renten har stor betydning for investeringsbeslutningen... Køb adgang for at læse mere

SOP om Økonomiske kriser i USA i IØ og Historie

[4]
Bedømmelser
 • 05-04-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  den er godt skrevet men ikke relevant for mig
 • 24-02-2013
  en rigtig god gennemarbejdet opgave1!!
 • 30-10-2014
  Virkelig smukt lavet
 • 27-01-2014
  God opgave. Fortjent med 12 talllet