International Økonomi Notater til Eksamen B

  • HHX 2. år
  • International Økonomi B
  • Ingen givet
  • 52
  • 11144
  • PDF

Noter: International Økonomi Notater til Eksamen B

Notater til IØ B Eksamen.

Indhold

Kapitel 1. Den globale økonomi. 8
Høj og lavkonjunktur: 8
Betalings balance: 8
Kapitel 2 Danmarks økonomi. 8
De samfundsøkonomiske mål: 8
Målkonflikt: 8
Kapitel 3 Produktion og Indkomst: 9
Udvidet Pengekredsløb. Se side 32-33 9
Måling af produktion og indkomst: 9
Produktionsværdi og bruttoværditilvækst (BVT) 10
Markedspris: 10
Forbrug og Investering: 10
Prisdannelse og markedsmekanisme: 11
Substitutionseffekten: 11
Efterspørgsel: 11
Priselastisk: 11
Pris uelastisk: 12
Homogen: 12
Differentieret vare: 12
Minimalpris: 12
Maksimal priser: 12
Punktafgifter: 12
Markedsøkonomi: 12
Planøkonomi: 13
Kapitel 5 Husholdninger og virksomheder 13
Primær indkomst: 13
Personlige indkomster: 13
Den disponible indkomst: 13
Realindkomst: 13
Disponibel realindkomst: 13
Forbrugerprisindekset: 14
HICP: 14
Forbruger og opsparing. 14
Det samlede private forbrug 14
Forbrugs og opsparings kvoter 14
De marginale kvoter. 14
Indkomst fordelingen. 15
Den danske virksomhedsstruktur. 15
Erhvervsudvikling i Danmark: 15
Virksomheder størrelse: 15
Hvem ejer virksomhederne i Danmark? 15
Kapitel 6 Arbejdsmarkedet. 16
Efterspørgsel efter arbejdskraft. 16
Udbud og arbejdskraft. 16
Prisdannelse på arbejdskraft. 16
Arbejdsmarkedet delmarkeder: 16
Normalløns - og minimallønssystemet. 17
Arbejdsløshed. 17
Måling af arbejdsløshed. 17
Ledighedsgraden. 17
Arbejdsløshed i Danmark 18
Flaskehalsproblemer. 18
Indvandrere på arbejdsmarkedet. 18
Hvad er fuldbeskæftigelse? 18
Former for arbejdsløshed 18
Den Danske arbejdsmarkedsmodel. 19
Arbejdsmarkedet og EU. 19
Kapitel 7 Den Offentligt sektor. 20
Den offentlige sektors opgaver og størrelse. 20
Opgaver for den offentlige sektor 20
Den offentlige sektors størrelse. 20
Den offentlige sektors udgifter. 20
Udgifter til velfærdsydelser 20
Styring af de offentlige udgifter. 21
Den offentlige sektors indtægter. 21
Personskatter. 21
Indirekte skatter 22
Skattetrykket i Danmark 22
Skatternes fordelingsvirkning. 22
Karakteristika ved den danske velfærdsmodel. 22
Velfærdsstaten under pres – globaliseringen. 22
Effektivisering af den offentlige sektor. 23
Statsfinanserne 24
Statsfinansernes efterspørgselsvirkning. 24
Statsgæld 24
Den offentlige sektor og EU 24
Kapitel 8 Finanspolitik. 25
Hvad er finanspolitik 25
Lempelig finanspolitik. 25
Stram finanspolitik. 25
Finanspolitiske instrumenter og multiplikatorer 26
Finanspolitiske multiplikatorer 26
Keynes og finanspolitikkens gennembrud 26
Finanspolitikkens begrænsninger – Crowding Out 26
Finanspolitikken i Danmark 27
Samarbejdet om finanspolitikken – stabilitetspagten. 27
Kapitel 9 Betalingsbalancen og kapitalbalance. 27
Betalingsbalanceregnskabet. 27
Betalingsbalancens løbende poster. 27
Kapitalposterne. 28
Udviklingen i betalingsbalancen siden 1960. 28
Kapitalbalancen. 28
Hvilke faktorer påvirker kapitalbalancen (udlandsgælden). 29
Danmarks internationale likviditet(valutareserven) 29
Kapitel 10 valuta. 29
Et tilbageblik 29
Bretton Woods-systemet 1945-1973. 29
Valutakursudviklingen 30
Valutaefterspørgsel og valutaudbud. 30
Hvad påvirker valutakurserne – et par eksempler 30
Valutakurssystemer. 31
Euro-systemet. 31
Konvergenskravene 31
Hvad er en økonomisk og monetær union? 31
ERM2-samarbejdet. 31
Fordele og ulemper ved ømuen 32
Effektive kronekurs. 32
Kapitel 11 Den finansielle sektor 32
Penges funktion. 32
Nationalbanken 32
Pengeinstitutter 33
Pengemængden(betalingsmidler) 33
Hvad er en obligation og hvem udsteder obligationer? 33
Nominel, direkte og effektiv rente. 33
Tilbagebetalingsprincipper ved obligationslån 33
Rentestruktur. 33
Rentens indvirkning på den økonomiske udvikling 33
Aktier. 34
Hvad påvirker kursen på den enkelte aktie? 34
Aktiekursernes betydning for den økonomiske udvikling. 34
Kapitel 12 Pengepolitik 34
Hvad er pengepolitik. 34
Stram og lempelige pengepolitik. 34
De aktuelle pengepolitiske instrumenter. 34
Den aktuelle pengepolitik i Danmark. 34
ESCB´s opbygning. 35
ECB´s pengepolitiske instrumenter. 35
ECB´s stemmeregler 35
Problemer ved en fælles penge politik. 35
Kapitel 13 Konkurrenceevneforbedrende politik. 35
Valutapolitik 35
Økonomiske virkninger ved en devaluering af den danske krone. 35
Indkomstpolitik (lønpolitik) 36
Kapitel 14 Strukturpolitik. 36
Arbejdsmarkedspolitik. 36
Arbejdsmarkedspolitikkens instrumenter. 36
Flexicurity-moddelen. 36
Arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger fremtiden. 36
Erhvervspolitik 37
Typer af erhvervspolitik. 37
Problemer ved at føre erhvervspolitik. 37
Erhvervspolitikken i Danmark. 37
Kapitel 15 Miljøpolitik 37
Miljøpolitiske instrumenter. 37
Problemer ved miljøpolitik. 38
Danmarks miljøpolitik. 38
Eu´s miljøpolitik 38
Kyoto-aftalen 38
Kapitel 16 Inflation 38
Måling af inflation 38
Inflationens uheldige virkninger. 39
Årsager til inflation. 39
Bekæmpelse af inflation 39
Kapitel 17 makroøkonomisk landeanalyse 39
Makroøkonomiske nøgletal 39
Tabeller og figurer 40
Kapitel 18 Danmarks Handel. 40
Danmarks handel fordelt på lande. 40
Hvilke tjenester handler Danmark med? 40
Danmarks stærke sider 40
Konkurrenceevnen 40
Kapitel 19 konkurrenceevne 40
Priskonkurrenceevne. 41
Den strukturelle konkurrenceevne. 41
Porters diamant. 42
Produktionsfaktorer 42
Beslægtede virksomheder og underleverandører. 42
Diamantens styrke 42
Kapitel 20 verdenshandelens udvikling og fordeling. 42
Verdenshandelen fordelt på regioner. 43
Verdenshandelen fordelt i enkeltlande. 43
Produkter 43
Råvarehandel 43
Monoeksport 43
Kapitel 21 globaliseringen af verdensøkonomien. 43
Globalisering af vareproduktion. 43
Transnationale selskaber. 44
Globaliseringens årsager 44
Globaliseringens gode sider. 44
Globaliseringen dårlige sider. 44
De multinationale selskaber er uden for demokratisk kontrol 45
Kapitel 22 Teorier om handel 45
De klassiske, liberale handelsteorier. 45
Adam Smiths teori om de absolutte fordele. 45
David Ricardos teori om de relative fordele 45
Nyere handelsteorier. 45
Efterspørgselsforhold. 45

Uddrag

Kapitel 1. Den globale økonomi.
Høj og lavkonjunktur:
Bruttonationalprodukt: betegnes som landets samlede produktion af varer og tjenesteydelser på et år.
Danmarks BNP skal være omkring 2-2.5 procent for at landet er i normal fremgang.
Mellem 2-2.5= stabil økonomisk udvikling/ arbejdsløshed uændret/ Importen stiger svagt.
Over 2-2.5= økonomisk opsving/ højkonjunktur. Arbejdsløsheden falder/ Importen stiger/ højt forbrug.
Under 2-2.5= økonomisk krise/ lavkonjunktur. Arbejdsløshed stiger/ importen falder/ lavere forbrug.

Betalings balance:
Når vi i Danmark eksportere flere vare end vi importere ud af landet så har vi et overskud på vores betalingsbalance. Det kan øge landets velstand og landet vil være fri for at have udlandsgæld. Hvis man bliver nød til at låne penge igennem flere år får man udlandsgæld.

Kapitel 2 Danmarks økonomi.

Danmark har 5 millioner indbyggere. EU-landene har tilsammen 380 millioner indbyggere. Hele verdenen har tilsammen 6000 millioner. Danmark udgør 0.1% og står for 0.6% af verdens produktion og står for... Køb adgang for at læse mere

International Økonomi Notater til Eksamen B

[1]
Bedømmelser
  • 01-06-2017
    generelt fine Notater dog kunne de enkelte emner godt uddybes mere