Vandforbrug | Bæredygtig Udvikling

 • HTX 3. år
 • Teknologi B
 • Ingen givet
 • 10
 • 4073
 • Word2003

Projekt: Vandforbrug | Bæredygtig Udvikling

Rapport om bæredygtig udvikling. Eleven analyserer vandforbrug og kommer med forslag til hvordan der kan spares på vandet i Herlev kommune. Opgaven er skrevet i 2001.

Indhold

1. Bæredygtig Udvikling
Generelt om bæredygtig udvikling (Indledning)
2. Projektbeskrivelse
2.0 Problemobservation
2.1 Problemanalyse
Analyse af vandforbrug og vandbesparelse i Herlev Kommune
Langsigtede mål og visioner for vandområdet i Herlev
Hvem skal spare på vandet? (målgruppe)
Sikring af rent drikkevand
2.2 Problemformulering
Kravspecifikation
Løsningsforslag
Valg af løsningsforslag
Beskrivelse af løsning:
Afprøvning
Konklusion
Evaluering
Forklaring på ændringer i rapporten

Uddrag

1. Bæredygtig Udvikling

Generelt om bæredygtig udvikling (Indledning)

En bæredygtig udvikling er ifølge Brundtland-rapporten, ”En udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers behov i fare.” I Brundtland-rapporten blev det også fastlagt at der var to overordnede problemstillinger, nemlig forurening og fornybare og ikke fornybare ressourcer. Ved Rio-konferencen i 1992 nåede man frem til to konventioner. Disse to omhandlede klima og biodiversitet. Klimakonventionen var en fastsættelse af CO2 udslippet, og biodiversitetskonventionen var ment som en beskyttelse af dyrenes mangfoldighed. Alt dette der blev vedtaget på Rio-konferencen, blev kendt som Rio-erklæringen.
I 1997 i Kyoto blev det vedtaget at der skulle ske en reduktion af udslippet drivhusgasser. Det blev også vedtaget at der var nogle lande der måtte forurene mere, mens andre mere udviklede lande ikke måtte forurene nær så meget.
Der er blevet nedskrevet fem ”bud” for bæredygtig udvikling:

Aldrig udnytte fornybare ressourcer (dyre- og plantearter) mere end deres evne til at formere sig.
Fremme overgangen fra udnyttelse af uudtømmelige ressourcer (f.eks. olie) til udnyttelse af fornybare ressourcer (f.eks. vind, solenergi og tidevand).
Aldrig forurene mere end naturens evne til at absorbere forureningen.
Prisfastsætte alle ressourcer på en korrekt måde.
Sikre en bedre fordeling af ressourcerne mellem landene og mellem befolkningsgrupperne.

Det en kort indledning til hovedemnet ”Bæredygtig Udvikling”, som har til formål at sætte læseren ind i emnet fra start.

2. Projektbeskrivelse


2.0 Problemobservation

Jeg skulle i dette projekt, så vidt muligt, snævre mig ind til min egen kommune og kigge på de problemer der kunne være her. Det kan derfor være relevant at se på hvordan ens kommune var bygget op. er der mange indbyggere? er der meget industri? Spørgsmål som disse er relevante at bruge for at kunne indsnævre sit problem. Man er derfor nød til at lave undersøgelser indenfor sin egen kommune og se på hvordan tingene reelt hænger sammen. Fx har man i Herlev kommune der hvor jeg bor en efter min mening meget "slap" miljøpolitik. Dog med en undtagelse af affalds-problematikken hvor man i størstedelen af Herlev har affaldscentraler med nøje sortering. Men på andre punkter kniber det gevaldigt
I et af de større områder af Herlev nærmere betegnet Lille Birkholm, ca. 4.000-5000 indbyggere, har man uanset forbrug af drikkevand samme udgift. Altså regningen er ens hver gang. Dette er efter min mening et problem, og på ingen måde et bæredygtigt system.

2.1 Problemanalyse

Analyse af vandforbrug og vandbesparelse i Herlev Kommune

grundvand er en af Danmarks vigtigste naturressourcer. Grundvandet pumpes op og anvendes til drikkevand. Der er altså en naturlig sammenhæng mellem kvaliteten af grundvandet og kvaliteten af drikkevandet. I dag er der problemer verden over med forsyningssikkerhed og kvaliteten af drikkevandet. Kæmpefloder udtørrer, før de når havet både i Kina og USA. Mange steder findes slet ikke tilgængeligt grundvand. Der anvendes i stedet nedbør og havvand til drikkevand. I Danmark anvendes det rene grundvand ikke kun til drikkevand, men også til industrielle formål. I Danmark er grundvandsstanden faldet 5-20 meter det sidste århundrede, således at der flere steder er problemer med forsyningen af vand, med risiko for saltvandsindtrænger ved kystområder. I bynære områder medfører den store befolkningstæthed så stort vandforbrug, at den bæredygtige vandindvinding mange steder overskrides
Forbrug og forurening

I Danmark er kvaliteten af grundvandet forringet gennem de seneste 50 år. Det er der to væsentlige årsager til. For det første bruger vi mere vand i dag end for 50 år siden, og for det andet er miljøbelastningen fra bl.a. lossepladser, industri og landbrug steget markant. I kommunen konstateres løbende nye forureninger af jord og grundvand. Bl.a. derfor har vandboringen i Herlev kommune måttet lukke.
I det nordlige Herlev er der lagt særlige begrænsninger på vandindvindingen pga. en sårbar natur. Den sårbare natur består bl.a. i moseområder, som også er påvirket af forurening, fx med salt. Hvis der skal bevares en kvalitet, fx med hensyn til biodiversitet, må der gøres en indsats.
Grundet mange års brug af miljøfremmede stoffer, f.eks. pesticider, forekommer der hyppigere problemer med forurening af grundvandet. Miljøfremmede stoffer er giftige og kan være kræftfremkaldende. Når vi bruger pesticider til bekæmpelse af f.eks. insekter og ukrudt i vores haver - er der fare for, at stofferne langsomt siver ned og ender i grundvandet. I mange industriområder er der fundet forurening af jord og grundvand. Dette gælder også for Herlev, hvor der er konstateret ca. 50 forureninger af jord og grundvand gennem tiden. Nogle er rensede, mens andre venter på prioritering fra amtets side.
Derfor vil der også i Herlev være al mulig grund til at være opmærksom på grundvandskvalitet og vandforbrug. Vi har som et lokalområde nogle lokale forpligtigelser, der kan ridses op i følgende punkter:... Køb adgang for at læse mere

Vandforbrug | Bæredygtig Udvikling

[5]
Bedømmelser
 • 30-03-2006
  Indeholder god basis viden, er en god rapport at have at støtte sig til. Men indeholder dog også "menneskelige fejl", har brug for lidt finpusning. Men generalt en god rapport.
 • 29-09-2010
  Udmærket opgave. Forklarede ikke nok om bæredygtig udvikling, til at jeg kunne bruge den..
 • 10-05-2011
  virkelig god opgave med masser af faktuel viden
 • 18-04-2009
  God opgave