SRP om kønsrollers betydning for valgkampen i USA i 2016

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag B)
 • 12
 • 26
 • 8205
 • PDF

SRP om kønsrollers betydning for valgkampen i USA i 2016

Dette SRP i Engelsk A og Samfundsfag B undersøger kønsrollernes betydning for valgkampen i USA i november 2016.

I opgaven redegøres der for Bourdieus idéer om kønnet som en social konstruktion.

Opgaven indeholder en komparativ retorisk analyse af to taler af hhv. Hillary Clinton og Carly Fiorina.
Talerne er Hillary Clinton speaks at TEDWomen fra 2010 og Carly Fiorina speaks at NFRW fra september 2015.

Til sidst diskuteres kønnenes betydning i dag bl.a. vha. FN's The Global Gender Gap Report fra 2015.

Indhold

1. Abstract 2
3. Indledning 1
4. Ligestilling i USA 2
4.1. Kønsroller i dag 2
4.2. Pierre Bourdieu: Kønsroller – social rolle eller habitus? 3
4.2.1. Den maskuline dominans 4
4.3. Kvinder i politik 4
5. Analyse af to taler 6
5.1. Analyse af Hillary Clintons tale 6
5.1.1. Kommunikationssituationen 6
5.1.2. Budskab: Kvinderettigheder er ikke kun kvinders rettigheder 7
5.1.3. Appelformer og sprogbrug 8
5.2. Analyse af Carly Fiorinas tale 10
5.2.1. Kommunikationssituationen 10
5.2.2. Budskab: Den amerikanske drøm er i live 10
5.2.3. Appelformer og sprogbrug 12
5.3. Sammenligning af de to taler 13
5.3.1. Kommunikationssituationen 13
5.3.2.Forskellige syn på vigtigheden af ”women's issues” 13
5.3.3. Udstråling og sprogbrug 15
6. Diskussion af ligestillingssituationen i USA 16
6.1. ”The Global Gender Gap Report 2015” 16
6.2. Hvorfor er ligestilling overhovedet vigtigt? 18
7. Konklusion 19
8. Litteraturliste 20
Taler 20
Bøger 20
Internetsider 20
9. Bilag 22
Bilag A 22
Bilag B 23
Bilag C – udleveret materiale 23

Uddrag

Indledning

Mange velfærdsstater har igennem mange år haft som et fremtrædende mål at skabe lighed mellem mænd og kvinder. Det har dog af mange grunde ikke altid været, og er stadig ikke, let. Rent formelt set er der kommet en langt større lighed, men på det uformelle plan er sagen en anden – der er sket en videreførelse af faktiske uligheder, der for eksempel indebærer forskelle i løn og adgang til magtfulde stillinger og positioner i samfundet. Det er noget som mange landes regeringer aktivt arbejder med, når der udarbejdes ligestillingspolitikker, men denne kløft der eksisterer mellem kønnene, er enormt svær at udjævne, grundet vores dybt indlejrede kønsroller, som de færreste kan sige sig fri fra til en vis grad at være underlagt.

Kigger man mod USA, er forholdene, formelt set, lige – men virkeligheden er dog en anden. Der er nemlig en tydelig kløft mellem de to køn på mange områder. Det drejer sig for eksempel om fordelingen af mænd og kvinder i den politiske sfære og i uddannelsessektoren. Nogle af de argumenter, der taler for vigtigheden af ligestilling er netop, at vores repræsentative demokrati har brug for kvinder. Når kvinder og mænd slår sig sammen om beslutningstagen, bliver udfaldet som oftest anderledes, end hvis det blot havde været en beslutning taget af enten udelukkende det ene eller det andet køn. Det er også vigtigt for unge piger og kvinder at have muligheden for at se op til kvinder, der besidder magtfulde positioner. Kønsroller skabes, ifølge Bourdieu, af de socialiseringsprocesser vi gennemgår, specielt som unge, og denne proces påvirkes også at inspirerende rollemodeller, som for eksempel politikere eller andre markante meningsdannere.

I denne opgave redegøres der for Bourdieus teorier om kapital og habitus, og for hvordan dette kan linkes sammen med køn som koncept. Derudover analyseres der to taler – en af Hillary Clinton fra TedWomen-konferencen i 2010 og en af Carly Fiorina fra National Federation of Republican Women Convention i 2015. I begge disse analyserer fokuseres på retorikken, kommunikationssituationen og deres respektive syn på ligestilling i dag – som slet ikke er så forskellige endda. Til slut diskuteres der hvilke årsager, der kan ligge til grund for den ligestilling, der er at finde i USA i dag. Jeg har i opgaven valgt at tage udgangspunkt i ligestillingsproblematikker set fra kvindernes side, hvilket ekskluderer relevansen i at snakke om emner som øremærket barsel, udpenslet ligeløn, m.m.

Ligestilling i USA

I dette afsnit vil der blive redegjort for kønsroller i dag, og Bourdieus syn på de socialkonstruktivistiske kønsroller og maskuline dominans. Der vil herudover blive gjort rede for kvinders deltagelse i det amerikanske demokrati i dag.

Kønsroller i dag
Kønsroller kan defineres som dét sæt normer, der er med til at definere hvordan en person med et bestemt køn forventes at opføre sig i et samfund eller system. Kønsroller er, og har altid været, kulturelt og historisk betingede, og køn har haft mange forskellige betydninger og statusser igennem tiden. Derfor er det også svært, at give en universel forklaring på, hvad kønsroller bunder i. Diskussionen om hvorvidt kønsroller er udelukkende miljøbaserede eller udelukkende arvs-baserede, er der mange der har deres bud på, men en overbevisning mange deler er, at... Køb adgang for at læse mere

SRP om kønsrollers betydning for valgkampen i USA i 2016

[1]
Bedømmelser
 • 22-03-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Fantastisk god og velskrevet opgave! Utroligt spændende at læse - har været en stor hjælp i min egen skriveproces. Fuldt fortjent 12-tal efter min optik.