Opgave 12.5, 12.10, 12.11 og 12.17 | Virksomhedsøkonomi B | Systime

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi B
  • 7
  • 9
  • 1941
  • PDF

Opgave 12.5, 12.10, 12.11 og 12.17 | Virksomhedsøkonomi B | Systime

Her finder du en besvarelse af opgave 12.5, 12.10, 12.11 og 12.17 fra ibogen Virksomhedsøkonomi B fra Systime af Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Henrik Frølich, Jeanette Hassing.

Opgaverne stammer fra kapitlet om præsentationen af årsrapporter for selskaber. I opgaverne finder du udarbejdelsen af resultatopgørelser, balancer, udviklingen i egenkapitalbevægelser samt beregninger af dækningsbidrag og dækningsgrad. Derudover besvares der spørgsmål vedrørende de forskellige elementer, som kan fremkomme i en virksomheds årsrapport.

Studienets kommentar

Der mangler besvarelser af opgaverne:
- 12.5: Spørgsmål e-g
- 12.17: Spørgsmål j

Indhold

Opgave 12.5: Tivoli A/S
Redegør for, hvilken regnskabsklasse Tivoli A/S tilhører.
Redegør for, hvordan nettoomsætningen er opgjort.
Redegør for, hvilke hovedtyper af anlægsaktiver Tvoli A/S har.
Redegør for, hvilke konkrete immaterielle og materielle anlægsaktiver Tivoli A/S har.
Opgave 12.10: JoMa A/S
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for år 9.
Opstil en balance pr. 31. december år 9.
Opstil en opgørelse over bevægelser i egenkapitalen for år 9.
Beregn dækningsbidraget på de enkelte markeder og i alt.
Beregn dækningsgraden på de enkelte markeder og i alt.
Vurder, hvad der kan være årsag til, at dækningsgraden er forskellig på de tre markeder.
Vurder, hvilken betydning den forventede salgsudvikling vil have for virksomhedens likviditet.
Opgave 12.11: 'Rigtig eller forkert' opgave
Angiv om hvert af efterfølgende udsagn er rigtigt eller forkert.
Opgave 12.17: Toms Gruppen
Forklar kort, hvad der forstås ved en koncern.
Angiv størrelsen af det samlede varesalg.
Angiv størrelsen af årets afskrivninger og redegør for, hvordan disse afskrivninger er medtaget i resultatopgørelsen.
Redegør for, hvad der kan være indeholdt i posterne »finansielle indtægter« og »finansielle omkostninger«.
Angiv størrelsen af henholdsvis anlægsaktiver og omsætningsaktiver.
Angiv størrelsen af virksomhedens samlede varebeholdninger og redegør for indholdet af denne post.
Angiv størrelsen af virksomhedens tilgodehavender fra salg ved henholdsvis starten og slutningen af regnskabsåret.
Angiv størrelsen af virksomhedens egenkapital.
Angiv størrelsen af henholdsvis langfristede og kortfristede gældsforpligtelser.

Uddrag

2. Redegør for, hvordan nettoomsætningen er opgjort.
- Ud fra Tivolis årsrapport vises at deres nettoomsætning er opgjort via driftsindtægter, indtægter ved salg, forlystelser, udlejning af bygninger og lokaler, tjenesteydelser med mere.

Der fortages periodisering af indtægter ved salget af årskort m.v., hvor ydelsen leveres over flere regnskabsperioder.

Nettoomsætningen måles til dagsværdi ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

---

f. Vurder, hvad der kan være årsag til, at dækningsgraden er forskellig på de tre markeder.
- Årsagen til at dækningsgraden kan være forskellige på de tre markeder kan være ting som lokaleomkostninger, personaleomkostninger, afskrivninger og lønningerne. Lønningerne er ikke ...

---

a. Angiv om hvert af efterfølgende udsagn er rigtigt eller forkert.
Udsagn Rigtigt Forkert
1. I nettoomsætningen medregnes ikke moms og andre skatter, der er direkte forbundet med salget. x
2. En vare indgår først i en virksomheds nettoomsætning, når kunden har betalt for den pågældende vare. x
3. Vareforbruget er en opgørelse af den samlede kostpris for de varer, der er solgt i regnskabsperioden. x

----

Med udgangspunkt i årsrapporten for Toms Gruppen for 2012, som er vist iafsnit 12.4, besvares efterfølgende spørgsmål med udgangspunkt i koncernens tal.
a. Forklar kort, hvad der forstås ved en koncern.
- En koncern er en samling af virksomheder bestående af et moderselskab og et eller flere datterselskaber. Der er en koncern, såfremt at moderselskabet kontrollere/styre datterselskaberne eller hvis en virksomhed har flertallet af de stemmeberettigede aktier i en eller flere andre virksomheder, udgør virksomhederne tilsammen en koncern. Et eksempel på en ...

---... Køb adgang for at læse mere

Opgave 12.5, 12.10, 12.11 og 12.17 | Virksomhedsøkonomi B | Systime

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.