Logistik SCM | Eksamensopgave

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • 10
 • 11
 • 3571
 • PDF

Logistik SCM | Eksamensopgave

Eksamensopgave i Merkonom faget Logistik SCM efterår 2010.

Opgaveformulering
Opgave 1 (30%)
Foretag en analyse af MUKA logistiske problemstillinger
Det er ikke specificeret hvilke værktøjer den studerende skal bruge. Det må dog forventes at den studerende berører følgende emner:
Strategisk:
Munkebo fabrikken kører efter MTO mens fabrikken i Rumænien kører efter MTS og er en underleverandør
af færdigvarer til Munkebo fabrikken.
Hvis man bruger Martin Christophers oversigt over Supply Chain karakteristika ligger de to fabrikker meget forskelligt:
Fabrikken i Munkebo er i Uforudsigeligt / har en Kort Lead Time og opererer i Quick Response strategi.
Fabrikken i Rumænien er i Forudsigeligt / har en Lang Lead Time og opererer i Plan & Optimize.
Men baggrunden for dette er at Munkebo tager alle udsving og derved overlader den stabile (forudsigelige) produktion til Rumænien.
Organisation:
Der er ingen stærk forbindelse mellem produktionen i Munkebo og Rumænien. Det at fabrikken er en stabsfunktion til direktøren kan give vanskeligheder i flow og information.
Produktion:
De to fabrikker kører efter meget forskellige principper.
Rumænien fokuserer på lave stykomkostninger og dermed lange effektive serier.
Munkebo fokuserer på fleksibilitet og hyppige omstillinger.
Også tidsmæssigt er de to fabrikker ude af takt.
Rumænien lægger en plan for en måned af gangen. Det betyder også at der kan gå
op til 8 uger fra et varenummer er blevet produceret til det bliver produceret igen.
Eksamensopgave Akademiuddannelserne (AU) Logistik SCM
Uge 41 2010
Side 3 af 6
Munkebo lægger en plan for en uge af gangen.
Lageret:
Der er pladsmangel på lageret. Der bliver lejet ekstra lager hos transportøren.
Der synes at mangle en plan for opbevaring af færdige produkter på lageret.
Transport:
Der er ugentlig afgang fra Rumænien. Det giver muligvis nogen lavere transportomkostninger men samtidig er det en af grundene til det øgede pladsbehov i Munkebo.
Maku har i dag 3 transportører.
Salg:
Gennemsnitligt salg af varenr. 4711 er 34, mens standard afvigelsen er 17 => der er meget store svingninger mellem de enkelte måneder => salget er reelt forholdsvis uforudsigeligt.
Der synes ikke at være en segmentering af kunderne.
Indkøb:
Der handles meget kortsigtet. Der anvendes udelukkende Exit-relation.
Der synes ikke at være en segmentering af råvarerne.
Billigste tilbud accepteres.

Opgave 2 (20%)
Giv dine begrundede forslag til optimering af hele styringsprocessen for produktionen
herunder hvordan du ville bruge kendskabet til standard afvigelsen.
Udgangspunktet er at MAKU har en uforudsigelig efterspørgsel. Det vil sige, at MAKU skal overveje den nuværende situation med Munkebo og Rumænien.
Det skal udarbejdes en ABC analyse af varesortimentet så der klarere kan skelnes mellem hvilke varer, der kan produceres til lager og hvilke varer der skal være ordreproducerede.
I den forbindelse kan man bruge standard afvigelsen til beregning af lagerstørrelsen / den andel af salget man vil producere forud (ikke det cykliske men sikkerhedslageret.)
Et andet initiativ til at mindske usikkerheden må være udarbejdelse af prognose. Det vil selvfølgelig aldrig kunne fjerne svingningerne, men i stedet for at kigge i bakspejlet ville det være et forsøg på at styre fremadrettet.
For at der kan ske en optimering bør de to fabrikker arbejde med samme rytme – altså en flow tankegang. Rumænien skal derfor ændres til ugentlig også. Og forsendelser skal ske 2-3 gange om ugen. Hvis der ikke kan ske daglig afhentning.

Opgave 3 (30%)
Ud fra et omkostningsneutralt synspunkt skal du redegøre for dine optimeringsforslag
for MUKA i optimering af deres logistisk i forsyningskæden. Begrund dine forslag.
Udfordringen for den studerende er her, at der specifikt nævnes at forslagene skal være omkostningsneutrale.
Indkøb
Antallet af leverandører skal generelt nedbringes. Der skal tages udgangspunkt i en segmentering af råvarerne. Den studerende må meget gerne foreslå anvendelse af Kraljics model til opdeling af varerne i forskellige grupper.
I den forbindelse skulle det gerne fremkomme at kunststoffet er af afgørende betydning for firmaets leveringsevne. Uden det stoppe produktionen helt, idet der ikke kan igangsættes noget alternativt.
Det indgår kun med 15-20% i hver vare, så det har måske ikke den store effekt på profitten, og kan således henregnes til Flaskehalsvarer.
Flaskehalsvarer = forsyningssikkerhed For de andre råvarer bør det overvejes hvorvidt de er Strategiske Varer eller Volumenvarer. De vedrører MUKA's kernekompetence, men er ikke innovative eller kundespecifikke. Den studerende bør placere det som Volumenvarer. Målsætningen for disse varer må være effektive indkøb til konkurrencedygtige
priser. Der kunne arbejdes med Preferred Suppliers og Rammeaftaler for at holde
de inddirekte omkostninger nede.
Der skal ved hvert indkøb foretages målinger af den enkelte leverandørs leveringsevne.
Produktion
Det skal på topniveau fastlægges hvor høj en service / kort leadtime der skal gives til den enkelte kunde, og det enkelte produkt. Der bør foretages en tydelig prioritering, så der er forskel på de enkelte varer og de enkelte kunder. Det skal afspejles i hvilke varer man kan serieproducere og hvilke der udelukkende skal være produceret til ordre.
Munkebo og Rumænien skal arbejde i samme rytme. Og produktionen de to steder skal planlægges samme sted og ud fra en fælles prioritering.
Lager og Transport
Der bør foretages en oprydning på lageret. Slow Movers sættes på tilbud. Samtidig bør lageret indrettes efter en ABC analyse af færdigvarerne. Eventuelt opdeles i en lagerdel og en plukkedel.
Hvor færdigvarer i lagerdelen er placeret i højden på helpaller.
Transporten skal revurderes. Herunder hvilke Incoterms man ønsker at anvende. En strategi vil være at købe EXW og sælge DDU – det vil give den maksimale godsmængde at forhandle med 1-2 transportør. Omvendt giver det en stor styringsopgave. MUKA skal sikre sig at besparelsen er større end stigningen i de direkte og indirekte omkostninger.
Transportøren vælges ud fra: transportid, frekvens, præcision, service, kvalitet, direkte omkostninger og indirekte omkostninger.
Det er vigtigt at opnå hyppigere forsendelser fra Rumænien -> at der kan arbejdes med et lavere færdigvarelager i Rumænien alternativt færre omstillinger i Munkebo.

Opgave 4 (20%)
Vurder organisationens opbygning i forhold til at tilsikre en fastholdelse af dine optimeringsforslag i opgaver 3. Begrund eventuelle ændringer du ville foretage i organisationens opbygning.
Udfordringen for den studerende er her, at der specifikt henvises til opgave 3, der fastslår at forslagene skal være omkostningsneutrale. Det bør klart tælle ned hvis den studerende udvider organisationen, idet det ikke kan være dækket af ”omkostningsneutralt.”
Produktionen
Ansvaret for de to produktioner samles et sted. Morten Buhl bliver chef for begge dele og planlægger produktion for begge steder.
Logistik
Der skal overvejes om der kan oprettes en funktion med:
Lager
PTA
Formværksted
Reklamation
Transport
Indkøb
Ingen tvivl om at Direktør Mads Underby stadig kan foretage leverandørsøgning og udvælgese,
men når rammeaftaler er indgået bør Materialeflowet styres af en planlægger.
Strategisk
Der bør udarbejdes en overordnet Logistik Plan med præcisering af forsyningsstrategien, produktionsstrategien og distributionsstrategien.
Salg
Salgsafdelingen får det overordnede ansvar for prognose. Der bør afholdes månedlige møder,
hvor de gennemgåes med økonomi, it, log og produktion.

Studienets kommentar

Merkonomuddannelsen 2010.

Logistik SCM | Eksamensopgave

[4]
Bedømmelser
 • 06-05-2012
  God nok, er dog bare ikke dybdegående nok
 • 08-04-2016
  ikke særlig dybdegående..
 • 05-06-2012
  opaven er god til inspiration:D
 • 01-05-2012
  hmmm.................................