SOP om USA's rolle i verdensøkonomien og udfordring fra Kina

  • HHX 3. år
  • SRP (Engelsk A, International Økonomi A, SOP)
  • 12
  • 30
  • 9074
  • PDF

SOP om USA's rolle i verdensøkonomien og udfordring fra Kina

SOP om hvordan bevarer USA sin plads som regerende stormagt? SOP'et har fokus på USA's rolle i verdensøkonomien og udfordringen fra Kina og er skrevet i Engelsk A og International Økonomi A.

Opgaveformulering

- Redegør for USA's kulturelle, politiske og økonomiske position i verden

- Analyser årsagerne til udviklingen i USA's kulturelle, politiske og økonomiske position i verden

- Vurder USA's muligheder for at bevare sin position i verden

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Opgaveformulering 2
Abstract 3
Indledning 5
Kildekritik 5
Metode 6
Afgrænsning 7
Redegørelse 8
USA's politiske position 8
USA's økonomiske position 9
USA's kulturelle position 10
Analyse 12
Årsager til den økonomiske udvikling 12
Årsager til den politiske udvikling 18
Årsager til den kulturelle udvikling 21
Vurdering 23
Udfordringer 23
Muligheder 24
Konklusion 27
Litteraturliste 28

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive i Engelsk A og International økonomi A, da jeg mener at disse to fag i høj grad  komplementerer  hinanden og giver mig mulighed for, at  udtrykke mig på en økonomiskfaglig måde samtidigt med, at jeg har uendelige muligheder for at inddrage Amerikansk historie og kultur. Den overordnede baggrund for mit valg af område bunder i en nylig opdaget interesse for makroøkonomi og kultur. Herpå har jeg i samråd med mine vejledere udarbejdet en opgaveformu-lering, som jeg personligt finder meget interessant og udfordrende, hvorfor jeg også i høj grad føler, at dette er en oplagt mulighed for at presse mig selv og mine faglige færdigheder.
Min problemstilling bunder i et emne vi havde kort forinden starten af SRP, der omhandler hvordan USA er ved at miste deres status som absolut stormagt.

Kildekritik
Jeg har gennem udarbejdelsen forholdt mig kritisk omkring mine kilder. Jeg har primært brugt bøger, artikler, statistikbanker og rapporter. Under mit arbejde har jeg søgt at finde objektive kilder, samt været meget opmærksom på forfatteren. Gennem opgaven har jeg især søgt at tage højde for kildens udgivelsestid, da det er væsentligt for at kunne danne et perspektiv over udviklingen. Herunder har jeg både brugt primære og sekundære kilder, stadig med højde for afsenderen.

Metode
Jeg har i min opgave gjort mig mange overvejelser omkring valg af metode. Hele opgaven er udarbejdet efter den deduktive metode, hvor jeg tager udgangspunkt i nogle teorier om, at USA gennem de seneste år har været på vej nedad som stormagt og at de primære årsager er deres økonomiske situation samt udfordringen fra Kina.
Til de økonomiske aspekter har jeg i høj grad vægtet den komparative metode på baggrund af mit område ”USA's rolle i verdensøkonomien og udfordringer fra Kina”, da der her overordnet set er tale om to lande. Den komparative metode forudsætter, at man sammenligner to eller flere ting med hinanden, hvorpå man kan blotlægge forskelle og ligheder, hvilket er væsentligt i forhold til, at kunne analysere årsagerne til udviklingen. Her har jeg også valgt at vægte kausalitet højt, da jeg skal analysere årsager, hvor kausaliteten påviser årsagsforbindelsen, således at jeg kan sætte forskellige hændelser i forbindelse og derved skabe en visuel illustration af udviklingen.
Omvendt har min tilgang til de kulturelle aspekter været meget præget af, at jeg i høj grad finder disse meget svære at analysere og gøre rede for. Et spørgsmål der har gået igen mange gange i løbet af min udarbejdelse af denne opgave er: Hvordan måler man kultur?
Derfor, efter adskillige forsøg på at finde data der kan fortælle mig om de kulturelle aspekter i verden, indså jeg, at jeg måtte bruge en mere alternativ måde til at fastsætte USA's kulturelle position. Herpå har jeg så brugt den kvalitative metode hertil. Dette er en metode der i bund og grund kan være en hvis usikkerhed omkring, da den udelukkende afhænger af kildernes troværdighed og på sin vis ikke er målbar.
Ligeledes bearbejder jeg også de politiske forhold med den kvalitative metode, men her inddrager jeg også noget kvantitativ metode, da der er en betydelig sammenhæng mellem politik og økonomi.

Afgrænsning
Jeg har valgt, at jeg i redegørelsen vil lægge fokus på følgende områder:

• Digital kultur
• BNP
• USA's velfærdssystem
• USA som et hegemoni
• Politiske indgreb

I analysen har jeg valgt, at lægge fokus på nogle Amerikansk-historiske årsager til udviklingen, så-som finanskrisen, globaliseringen samt udviklingen i Kina.
Ydermere vil jeg i analysen lægge fokus på følgende områder, rent statistisk:

• Udvikling i BNP
• Udvikling i offentlig gæld
• Eksport og international handel
• Militær

Jeg har valgt disse fokusområder samt inddragelsen af udviklingen i Kina, da jeg mener at disse områder har haft størst betydning for udviklingen i USA's position på baggrund af en rapport fra The Economist om ”The sticky superpower”3.
Vurderingen er baseret på observationer fra analysen, samt politiske virkemidler og kulturelle teo-rier... Køb adgang for at læse mere

SOP om USA's rolle i verdensøkonomien og udfordring fra Kina

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om USA's rolle i verdensøkonomien og udfordring fra Kina.