SOP om fedme i Danmark i Bioteknologi A og Samfundsfag B

  • HTX 3. år
  • SRP (Bioteknologi A, Samfundsfag B, SOP)
  • 10
  • 24
  • 7518
  • PDF

SOP om fedme i Danmark i Bioteknologi A og Samfundsfag B

SOP i Bioteknologi A og Samfundsfag B om hvorvidt fedme er genetisk eller socialt betinget. Opgaven beskriver bl.a. lipogenesen og social arv med henblik på fedme. Opgaven er også relevant, selvom du skriver i Biologi i stedet for Bioteknologi.

Opgaveformulering

Fedme skyldes en manglende evne til at forbrænde det fedt, der indtages, så fedtdepoternes størrelse øges ud over normalområdet. Men samspillet mellem kalorieindtag og kalorieforbrug er i realiteten mere komplekst, således at fedme udvikles som følge af et samspil mellem sociale, kulturelle, psykologiske, metaboliske og genetiske faktorer (WHO, 1998). Sundhedsstyrelsen. Version 1.0. Oktober 1999

• Beskriv lipogenesen

• Redegør for forskellige faktorers indflydelse på og årsager til fedme

• Analyser forskellige kampanger (afsluttede og eller igangværende) mod forebyggelse af fedme.

• Diskutér om kampagnernes fokus har været rettet mod de væsentlige årsager til fedme.

• Vurdér om man kan angive sociale- eller genetiske årsager til de stadig flere fede mennesker

Der skal i opgavebesvarelsen være et kort resume (abstract) af opgaven på engelsk.
Besvarelsen skal være på max 15 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag. Men inklusiv fodnoter og litteraturliste. En tekstside defineres som 2100 anslag uden mellemrum.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Hvad er fedme? 5
Lipogenesen – grunden til fedtdeponering 6
Årsager til fedme 8
Adfærdsmæssig årsag 9
Samfundsrelaterede årsager 10
Biologiske årsager 11
Alder og køn 11
Gener 12
Tarmbakterier 13
Kampagner 13
GetMoving 14
KRAM - Kost Rygning Alkohol Motion 14
Opsamling 15
Diskussion 17
Vurdering 18
Perspektivering 19
Afslutning 19
Litteraturliste 20
Bøger 20
Artikler 20
Rapporter 20
Hjemmesider 20

Uddrag

Indledning
I dagens Danmark er det umuligt at gå nogen steder, uden at se en fed eller overvægtig person. Det lyder hårdt, men sådan er vores samfundet blevet. Antallet af fede menne-sker stiger stødt og der er nu 1,75 millioner overvægtige og fede mennesker i Danmark.
Fedme er efterhånden blevet et stort samfundsproblem, der førhen har været et indivi-duelt problem. Det har været noget man selv skulle bekæmpe, men nu, hvor fedme er blevet en dansk epidemi, er der blevet sat mere fokus på problemet. For eksempel har regeringen indført kampagner og råd, der skal hjælpe mod og forbygge fedme. Forskere er gået i laboratorierne for at finde en forklaring på det stigende antal fede og overvægti-ge mennesker og slankebøger og slankeprogrammer dukker op alle vegne.
Vi har indset, at fedme ikke kun skyldes for meget mad og for lidt motion, men at der er rigtig mange andre faktorer, der spiller ind. Selvfølgelig spiller disse basale elementer ind, men hvis en fed person faktisk spiser nogenlunde sundt og dyrker motion, men sta-dig er fed, hvad skyldes det så? Det er blandt andet et af de spørgsmål jeg vil undersøge nærmere i denne opgave.

Informationer og viden er blevet indhentet fra fagbøger, videnskabelige artikler og hjemmesider på nettet, der alle vurderes som valide kilder.
...
Lipogenesen – grunden til fedtdeponering
For vores forfædre har muligheden for at ”gemme” fedt været en fordel. Det var nyttigt at have noget at tære på, når der f.eks. i vinterperioder ikke var nok mad og det ekstra fedt betød derfor overlevelse. I dag har vi altid mad til rådighed, så kroppens evne til at gemme på fedtet er ikke længere nær så brugbar som dengang.
...
Årsager til fedme
Når man ser rundt i bybilledet, er der ingen tvivl om, at danskernes gennemsnitsvægt er steget. Mange mennesker er overvægtige og der er stadig flere, der bliver det, men hvad kan dette skyldes? Årsagen til fedme er ikke nødvendigvis forkert kost og for lidt moti-on. Der er mange andre faktorer der spiller ind. Det er især faktorer som de adfærds-mæssige, samfundsrelaterede og biologiske, der gør os mennesker fede. I dette afsnit vil jeg redegøre for disse tre faktorer og deres indflydelse på det stigende antal fede i Dan-mark.
...
Samfundsrelaterede årsager
Det er aldrig positivt at være fed. Man bliver set skævt til og især blandt børn og unge er det at være overvægtig eller fed altid meget negativt. Det kan påvirke selvværdet og give psykologiske problemer. Samfundsrelaterede årsager som social arv, økonomi, uddan-nelse og normer har derfor også en stor indflydelse på risikoen for at udvikle overvægt.
...
Biologiske årsager
Vi kender alle sammen en person, der kan spise usundt mad i en uendelig uden at tage på. Og så er der er personer, der tager på, bare de kigger på maden. Hvad skyldes dette? Det er helt sikkert, at generne, alder og køn spiller ind, når det drejer sig om de biologi-ske årsager til udviklingen af overvægt og fedme.
...
Gener
Udover alder og køn spiller generne også ind. I 2007 fandt forskere det første gen, der koder for fedme det såkaldte FTO-gen. FTO står for ”Fat mass and obesity-associated protein”, men forskere har endnu ikke fundet ud af, hvordan genet virker. De ved kun, at personer med dette gen har en større risiko for at udvikle overvægt. Det er også an-slået at genet findes i hypothalamus, som er den del af hjernen, der blandt andet kon-trollerer sult.
...
Kampagner
Siden 1987 er der sket en forøgelse på næsten 75% af overvægtige eller svært overvægtige personer i Danmark. I starten af år 2000 var næsten 1,3 millioner danskere overvægtige. Det fik regeringen til at igangsætte sundhedskampagner for at forebygge, at endnu flere bliver overvægtige. Der er både udarbejdet kampagner til både voksne og børn. I dette afsnit vil tre af disse kampagner blive beskrevet og der vil blive taget stilling til, om de har virket eller ikke.
...
KRAM - Kost Rygning Alkohol Motion
KRAM-undersøgelsen er landets hidtil største sundhedsundersøgelse. Den forløb i åre-ne 2007-2008 og i alt 76.484 danskere besvarede undersøgelsens spørgeskema og 18.065 gennemførte en omfattende helbredsundersøgelse. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og TrygFonden stod bag undersøgelsen og 13 danske kommuner deltog.
Formålet med undersøgelsen var at undersøge danskernes forhold til kost, rygning, al-kohol og motion. Disse fire elementer er alle faktorer, der spiller ind når det drejer sig om overvægt og fedme.
...
Diskussion
De tre beskrevne kampagner har overvejende fokus på sund kost og motion og derved de adfærdsmæssige årsager til fedme. Der bliver ikke sat fokus på de andre to vigtige fakto-rer, der også spiller ind, nemlig de biologiske årsager og de samfundsrelaterede årsager.
Selvfølgelig er det på ingen måde nemt at lave en kampagne omhandlende de biologiske årsager til fedme, men emnet bliver slet ikke berørt. Dette skyldes højst sandsynligt at der ikke er nok viden om emnet endnu, og hvis der var, så ville en kampagne ikke have mulighed for at ændre på det. Man kunne måske gøre befolkningen opmærksom på, at nogle mennesker har gener, der kan føre til overvægt, men dette kunne skabe proble-mer.
...
Vurdering
Efter en redegørelse af de faktorer, der har indflydelse på fedme, og en analyse og dis-kussion af tre af de kampagner, der er sat i værk for at bekæmpe og forbygge fedme, vur-deres de socialt betingede årsager til være grunden til de stadig flere fede mennesker.
... Køb adgang for at læse mere

SOP om fedme i Danmark i Bioteknologi A og Samfundsfag B

[1]
Bedømmelser
  • 05-09-2016
    rigtig god opgave til at komme i gang

Materialer relateret til SOP om fedme i Danmark i Bioteknologi A og Samfundsfag B.