Rapport om næringssaltbelastning | Teknologi B

  • HTX 3. år
  • Teknologi B
  • 12
  • 89
  • 25572
  • PDF

Rapport om næringssaltbelastning | Teknologi B

Rapport i Teknologi B om hvordan næringssaltbelastning løses. Rapporten er lavet i forbindelse med et teknologiprojekt om miljøeffekter.

Rapporten opfylder kravene for en teknologirapport og indeholder bl.a. de punkter, som er opgivet i teknologibogen "Teknologi - en håndbog".

Rapporten kommer ind på emner som KIE-modellen, miljøovervejelser, miljøeffekter, næringsalte mm.

Problemformulering
Vi vil i denne rapport belyse problemet med næringssaltbelastning, og hvordan vi vil løse dette med en teknologisk løsning. For at kunne give et bud på en mulig løsning, vil vi gennemgå følgende:
Problemanalyse

Miljøeffekter
- Hvad er næringssaltbelastning?
- Hvad forårsager næringssaltbelastning?
- Hvad sker der, når næringssaltbelastning opstår?
- Hvad er problemer med de nuværende økosystemer ved landbrugsområder, som overbe-lastes med næringssalte?
- Hvordan har næringssaltbelastning påvirket samfundet og dets medlemmer?
- Hvilke andre miljøeffekter findes der?
- Hvad forårsager næringssaltbelastning?
- Hvad sker der, når næringssaltbelastning opstår?
- Hvilke kredsløb findes der for de stoffer, som indgår i jorden og vedligeholder den? - Er vi mennesker selv skyldige i næringssaltbelastning og andet forurening?

Produktet og brugeren
- Hvem har problemet?
- Hvilke kunder har dette behov?
- Hvilke muligheder har kunden?
- Hvornår er behovet dækket/ hvornår er kunden tilfreds?

Produktet og kunden
- Hvem er kunden?
- Hvad er målgruppens størrelse?

Analyse af konkurrenter
- Findes der løsninger til problemet?
- Hvem er konkurrenterne? (identificer konkurrenter) - Hvilke behov opfylder kunden?
- Hvem er den største konkurrent?
- Hvordan er den største konkurrents løsning?

Idegenerering
Hvordan skal vi finde på løsninger?
Hvordan skal vores løsning se ud og kunne?
Hvad skal løsningen bestå af ift. dele?
Hvad skal løsningen kunne?
Hvad kan gå galt for løsningen?
Kunne brugeren være interesseret i løsningen?
Kan løsningen gøres bedre?
Kan løsningen sælges til en anden virksomhed?

Udvikling af produktløsning
Hvilke løsninger findes til den kemistængernes kemiske del?
Hvilke krav stilles til løsningen?
Hvor meget fosfat indeholder jorden?
Hvilke fordele og ulemper er der ved den valgte løsning?
Hvordan påvirker løsningsteknologien brugeren og samfundet?
Har brugeren råd til løsningen?
Hvilke love, regler og patenter gælder for løsningen?

Konstruktionsfasen
Hvordan fremstilles løsningens kemiske del?
Hvordan udregner vi, hvor meget af forskellige stoffer vi skal bruge?
Hvilke processer skal fremstillingen igennem?
Hvad for udstyr skal bruges til fremstillingen?

Værkstedsbeskrivelse
Hvordan koordineres lektioner til værksted, fremstilling af løsningen?
I hvilket værksted skal løsningen laves?
Hvilke materialer og kemikalier skal bruges?
Hvordan udføres fremstillingen i praksis?

Den internationale konkurrence
Har andre nogen fundet en løsning til næringssaltbelastning?
Hvordan adskiller vores løsning sig til deres, og hvis er bedst?
Hvilken strategi skal vi bruge til at sælge produktet?
Hvad er løsningens produktionsform?
Hvordan skal løsningen fremstilles, med hvilke maskiner?
Hvordan skal vores virksomhed være?

Miljøovervejelser
Hvilke processer skal løsningen igennem under produktion?
Er løsningen genanvendelig og hvis ikke, hvordan skal den bortskaffes?
Hvordan belaster produktionen miljøet?
Hvordan står vores produkt ift. konkurrentens?
Er kemikalierne farlige?
Hvordan kan vi gøre vores produktion mere miljøvenlig?

Markedsføring
Hvordan skal der kommunikeres til målgruppen?
Hvordan skal emballagen til produktet være?
Hvordan skal vores/ virksomhedens logo se ud?
Med hvilke reklameringsmetoder vil vi nå kunden?

Teknologivurdering som konstruktiv vurdering
Hvilke funktioner har produktet ift. brugerens og samfundets behov?
Hvad indebærer problemstillingen?
Hvilke fordele findes der ved produktet?
Hvilke konsekvenser findes der ved produktet?
Hvilke løsninger findes der ved problemstillingen?
Hvordan ses samfundet ift. forslag til løsninger?

Lærers kommentar

1. I skal ikke vurdere på teknologien før i har lavet hele teknologi analysen. Organisation ligger efter vurderingen.
Mangler handlingsplan for hvordan i håndtere jeres risikoer.

2. Gør jeres logbog mere brugbar, hvem laver hvad i timen og hvem har lektier for til næste gang og fik I lavet sidste uges hjemmearbejde som I havde lovet.

Indhold

Abstract: 2
Titelblad: 2
Forord: 3
Tro og loveerklæring: 3
Indledning: 7
Projektbeskrivelse: 8
Tema: 8
Problemobservation: 8
Problemtræ: 9
Problemafgrænsning: 9
Problemformulering: 10
Problemanalyse: 12
Redegørelse af miljøeffekter: 12
Hvad er næringssaltbelastning?: 12
Andre miljøeffekter: 23
Produktet og brugeren: 25
Analyser brugerens behov: 25
Undersøgelse af brugerens ønsker: 25
Bearbejd de indsamlede data: 26
Undersøgelse af hvilke muligheder brugeren har nu: 28
Brugertilfredshed: 28
Produktet og kunden: 29
Kundesegmente: 29
Målgruppens størrelse : 30
Beskrivelse af sø-lystfiskere: 32
Identificer konkurrenter: 32
Teknologivurdering som helhedsvurdering: 35
Konkurrent bioreco 300: 35
Idegenerering: 40
Kie-modellen: 40
K – det kreative rum: 40
I – det innovative rum: 41
E – det entreprenante rum: 44
Udvikling af produktløsning: 46
Krav til processen: 46
Løsningsforslag: 46
Viden til løsningsforslagene: 46
Udvælg en produktløsning: 47
Beskriv fordele og ulemper ved den valgte løsning: 48
Helhedsorienterede teknologivurdering: 48
Love, regler og patenter: 49
Konstruktionsfasen: 49
Fremgangsmåde til fremstilling af jern(iii)klorid: 51
Enhedsoperationer:
S i d e 5 | 89
Redegør for de kemiske reaktioner i processen : 51
Valgt udstyr: 51
Kemikalieliste: 51
Tegning af kemistang: 52
Værksted: 52
Værkstedsforløb tidsplan og aktivitetsplan: 52
Saml og klargør materialer og udstyr: 53
Fremgangsmåde: 53
Juster forsøgsparametrene: 53
Fremgangsmåde: 54
Test prototypen ud fra de stillede krav: 54
Den internationale konkurrence: 55
Konkurrencestrateg: 55
Produktionsform: 56
Fremstillingsteknologi.: 56
Teknologianalyse: 57
Værdikæden: 59
Miljøovervejelser: 61
Lca: 61
Forslag til løsning: transport af plastikstangen: 62
Forslag til løsning: materiale mpr/kg for jer(iii)chlorid: 62
Forslag til løsning: energi for udvinding af jern(iii)chlorid: 62
Markedsføring: 62
Redegør for produktstrategi: 62
Navn og logo: 62
Emballage: 63
Redegør for kommunikationsstrategi og markedsføringsplan: 64
Promotion – kommunikation: 64
Fremstil markedsføringsmaterialer og markedsføringsplan: 65
Hjemmeside: 65
Visitkort: 65
Annonce: 65
Teknologivurdering som konsekvensvurdering: 66
Teknologianalyse: 66
Produktet: 66
Organisation: 66
Teknik: 66
Viden: 67
Samfundsmæssige konsekvenser: 67
Positive og negative konsekvenser: 68
Løsningsforslag: 69
Evaluering: 69
Perspektivering: 70
Konklusion: 70
Bilag: 71
Bilag 1: projektbeskrivelse: 71
Rapport om næringssaltbelastningen
S i d e 6 | 89
Tidsplan: 74
Bilag 2: litteraturliste: 75
Bilag 3: logbøger: 77
Bilag 4: teknisk tegning: 86
Bilag 5: lca: 87
Bilag 6: meka skema: 88

Uddrag

Forord

Denne rapport er skrevet i forbindelse med et teknologiprojekt omhandlende ”Miljøeffekter”, hvor vi skulle vælge en miljøeffekt og finde frem til en teknologisk løsning, som er med til at løse eller mindske miljøeffektens negative påvirkning af miljøet. Vi har fået opgivet miljøprojektet i forbin-delse med en større forståelse for vores valgte miljøeffekts, næringssaltbelastning, effekt på både miljøet og samfundet, men også således vi lærer at løse en problemstilling med en teknologisk løs-ning. Desuden skal løsningen ikke udføres i dette forløb, men vi vil dog beskrive vores produkt som skulle den realiseres i værksted.

Hensigten er at udvikle et produkt, som skal kunne gøre en forskel med nutidens næringssaltbelast-ninger i søer ved landbrugsområder, samt gøre den interessant for brugeren, så hans interesse for søer og dens økosystemer holdes ved lige. Vi håber at kunne få skabt en større forståelse for vigtigheden af den erkendelse, som er nødvendig, når landmænd overgøder markerne og det påvirker omkring-liggende søer.

Indledning

Hvad forventer folk af produkter, som kan løse problemet med næringssaltbelastning i søer? Hvordan skal produktet udformes, hvilke behov skal det dække og hvor meget må den kost, for at kunne vække interesse hos forbrugeren? Dette er nogle spørgsmål, som vi meget gerne vil have svar på. Samme spørgsmål ville blive stillet for alle andre produkter på markedet, om vi så snakker om fly, telefoner, møbler eller vandkander. Vi tror på, at spørgsmålene ikke er umulige at få svar på, men at det blot kræver hårdt arbejde og tålmodighed for at finde svarene.

I forhold til dette projekt, må vi allerede nu indse, at vores produkt kun er en teori, som vi ikke har mulighed for at kunne realisere i værksted. Vi vil dog på baggrund alligevel beskrive fremgangsmåde, materialer og andet under produktionen af produktet. Vi håber på, at produktet kan realiseres eller bruges som inspiration til virkelige virksomheder, som kan gøre brug af teknikken og grundtanken bag produktet, og endda bruge det som udgangspunkt til et produkt mod næringssaltet fosfat.

Vi vil ligesom så mange andre opnå en så bred målgruppen som muligt, men stadig begrænser vi os. Hvis man vil nå alle målgrupper, når man ingen målgrupper. Vi har haft mulighed til at lave internet-forbrugerundersøgelser til at finde ud af, hvem målgruppen er, hvad deres behov er, samt hvorhen deres viden om næringssaltbelastning rækker. Desværre rammer man aldrig helt i plet, for som vi ser på vores målgruppen bestående af sø-lystfiskere i alderen 18-65 år, kan vi ikke være sikre på, at vores undersøgelse har ramt alle aldre. På baggrund af dette har vi desuden taget fat i en sø-lystfisker, som kan give os en mere personlig opfattelse og beskrivelse af behov ift. næringssaltbelastning og pro-duktet. Vi vil sætte os for mål for vores produkts udseende, funktion og miljørigtighed. Produktet, kemistænger, skal passe ind i naturen og kunne stoppe/ delvist stoppe næringssalte i at nå søer. Især sidstnævnt er vigtigt, for som der i dette projekt fremgår, må vores produkt ikke gøre skade mod andre miljøeffekter. Hvis den gør det, kan den ikke kun gøre lokal skade, men også globalt... Køb adgang for at læse mere

Rapport om næringssaltbelastning | Teknologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.