Erstatningsretten | Noter

 • HHX 1. år
 • Erhvervsret C
 • Ingen givet
 • 13
 • 4876
 • Word2003

Erstatningsretten | Noter

I. Erstatning uden for kontrakt.

Culpa – reglen

Den, der indgår en aftale, påtager sig frivilligt en forpligtelse i forhold til medkontrahenten. Misligholdelse af denne forpligtelse kan påføre medkontrahenten et formuetab, idet han naturligt vil indrette sig på kontraktens rigtige opfyldelse.

Den, som ved uforsvarlig adfærd forvolder skader på person eller ting, ifalder ansvar herfor, når adfærden kan tilregnes skadevolderen som forsætlig eller uagtsom, medmindre der foreligger særlige fritagelse eller undskyldningsgrunde, eller skaden må anses for inadækvat, d. v. s. at den fremstår som så ekstraordinær og atypisk, at den ud fra en objektiv bedømmelse ikke kan anses som påregnelig.
Denne regel er dansk rets almindelige ertstatningsregel. Reglen indebærer, at der er ansvar for de skader, en skadevolder kunne og burde have undgået at forvolde. Reglen benævnes Culpa reglen.

Indhold

Kapitel 7 1
Erstatningsretten 1
I. Erstatning uden for kontrakt. 1
Culpa – reglen 1
Årsagssammenhæng og adækvans 2
B. Ansvar for undladelser 3
Præsumptionsansvar 3
Objektiv ansvar 4
Driftsherreansvar 4
Miljøansvar 4
Ansvar for færdselsskader 5
Arbejdsgiver/arbejdstager ansvar 6
Arbejdstagerens handling 6
Ansvar for dyr 8
Danske lovs regler om ansvar for skader forvoldt af dyr 9
DL 6-10-2 9
DL 6-10-3 9
DL 6-10-5 9
DL 6-10-4 9
Børns erstatningsansvar 9
Ansvar og forsikring 10
Øvrige erstatningsbetingelser 10
II. Erstatning i kontraktforhold 11
III. Produktansvar 11
Dansk ret 12
Pengekrav 12

Uddrag

Efter den klassiske culpadefinition har en person handlet uagtsomt, hvis han har undladt at udvise den forsigtighed og omhu – den agtsomhed – som en god familiefader, en bonus pater familias, ville have udvist i den samme situation.

Den udviste uagtsomhed kan være mere eller mindre grov. Den meget grove uagtsomhed kan grænse helt op til forsæt.
Den simple uagtsomhed kan gå helt ned til grænsen af det hændelige, d. v. s. det helt undskyldelige, hvor intet ansvar indtræder efter Culpareglen... Køb adgang for at læse mere

Erstatningsretten | Noter

[6]
Bedømmelser
 • 06-05-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  super duper bubber men altså
 • 14-08-2007
  gode notater til erhvervsret
 • 11-05-2005
  5 point...
 • 19-04-2005