Notater til Grundbog i Erhvervsret C

 • HHX 3. år
 • Erhvervsret C
 • Ingen givet
 • 106
 • 28064
 • Word2007

Noter: Notater til Grundbog i Erhvervsret C

Opgaven indeholder notater til faget erhvervsret C, HHX. det er notater til kapitel 6 - 21 i bogen på. meget få mangler, rigtige gode noter til eksamen!!

Hører til grundbogen - erhvervsret C Forlaget Dura.

98 sider.

Indhold

Kapitel 6: Indgåelse af aftaler – aftalelovens regler 3
Aftaler 3
Aftalelovens standartmodel – Tilbud og accept 5
Tilfælde hvor aftalen ikke kommer i stand 7
Standardkontrakter 10
Kapitel 7: Fuldmagt – Aftalelovens regler 12
Aftalers indgåelse gennem mellemmænd 12
Fuldmagt 13
Fuldmagt uden særlig tilværelse - § 18 – Fuldmagt 15
Fuldmagt med særlig tilværelse 15
Tilbagekaldelse af fuldmagt 17
Fuldmægtigens erstatningsansvar over for fuldmagtsgiveren og tredjemanden 17
Indledning – aftalers ugyldighed 19
Stærke ugyldighedsgrunde – aftaleloven 19
Stærk ugyldighedsgrund – umyndighed – værge – målsloven 20
Svage ugyldighedsgrunde – Aftaleloven 21
Ugyldighed på grund af aftalens indhold 22
Ugyldighed pga. svigtende forudsætninger –forudsætningslæren 22
Kapitel 9 : Forbrugeraftaler 23
Forbrugerbeskyttende 23
Forbrugerbeskyttelse 23
Forbud mod uanmeldt henvendelse – dørsalg og telefonsalg 23
Fortrydelsesret ved aftaler, der er indgået uden for fast forretningssted 24
Regler om fjernsalg – fortrydelsesret 25
Fortrydelsesret ved forsikringsaftaler 26
Opsigelser ved aftale om løbende tjenesteydelser 26
Internationale forbrugeraftaler 27
Kapitel 10: Markedsføringsret 28
Markedsføringslovens formål og område 28
Generalklausulen og forbud mod vildledning 29
Generelle regler om den erhvervsdrivendes adfærd på markedet 30
Kapitel 11: købeloven – køb og salg af vare og tjenesteydelser 32
Aftaler om køb 32
Sælgerens opfyldelse af købsaftalen – levering 33
Sælgerens forsinkelse med levering 37
Sælgerens erstatningspligt 40
Sælgers mangelfulde levering – faktiske mangler 43
Sælgerens erstatningspligt ved faktiske mangler 47
Sælgerens mangelfulde levering – retlige mangler – vanhjemmel 48
Køberens opfyldelse af købsaftalen 49
Køberens aktuelle misligholdelse med betaling 50
Køberens manglende betalingsevne – Anteciperet 52
Køberens fordringshavermora 54
Kapitel 12: International procesret og privat ret 55
International procesres 55
International privatret 58
Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser 61
Kapitel 13: Internationale køb – CISG 62
Konventionen om aftaler om internationale løsørekøb 62
Aftalens indgåelse – CISG del 2.  Danmark er ikke ratificeret 63
Køb af varer – CISG del 3.  Danmark er ratificeret 64
Kapitel 14: IT og Jura 68
Handel på internettet 68
Markedsføring via internettet 68
EDI og E-handel 69
Kapitel 15: Kreditaftaleret – kreditaftaleloven 72
Forbrugerkredit 72
Ejendomsforbehold 74
Forbrugerens betalinger og misligholdelser 75
Erhvervsmæssige kreditkøb 75
Kapitel 16 : Kaution – Kreditsikring 76
Kautionsforholdet 76
Kautionsforpligtelsens ophør 78
Kapitel 17: Tinglysning af rettigheder 78
Tinglysningssystemet 78
Tinglysningens retsvirkninger 79
Kapitel 19: Individuelforfølgning – retsplejeloven – fogedretten 80
Individuelforfølgning – tvangsfuldbyrdelse 80
Udlæg 81
Umiddelbare fogedforretninger – indsættelses og udsættelsesforretninger 82
Foreløbige retsmidler – forbud og arrest 83
Kapitel 20: Universalforfølgning – konkursloven- skifteretten 83
Universalforfølgning 83
Betalingsstandsning 83
Akkordordninger 84
Konkurs 85
Gældssanering 89
Kapitel 21: Ansættelsesret 90
Ansættelsesretlig lovgivning 90
Funktionærloven – A: Funktionær begrebet – Tjenesteforhold 92
B. Ansættelsesforholdets ophør ved opsigelse 94
C. Ansættelsesforholdet ophør ved misligholdelse 96
Ferieretten 97
A. Lønmodtagerens ret til ferie 97
B. Afvikling af ferie 97

Notater til Grundbog i Erhvervsret C

[12]
Bedømmelser
 • 24-06-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig gode noter at have når man skal læse op på pensum Dog kunne der være angivet hvilke § som høre til de forskellige regler/love der beskrives, da dette også er væsentligt at kunne (især til eksamen) (: Men ellers dækker det stoffet rigtig rigitg godt (:
 • 14-01-2021
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Der er ikke henvisninger til vildt meget lovtekst og der mangler nutids- og flertals-r i store delen af opgaven.
 • 18-09-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  En kæmpe hjælp! Dog er der skrevet meget, og ikke minimeret ned til det vigtigeste
 • 15-06-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Brugbar .

Materialer relateret til Notater til Grundbog i Erhvervsret C.