SOP om OW Bunker og prisdannelse på olie i Matematik B og Virksomhedsøkonomi A

  • HHX 3. år
  • Virksomhedsøkonomi A, Matematik B, SOP
  • 12
  • 43
  • 533
  • PDF

SOP om OW Bunker og prisdannelse på olie i Matematik B og Virksomhedsøkonomi A

SOP skrevet over emnet prisdannelse på olie i fagene Matematik B og Virksomhedsøkonomi A. Projektet behandler områder som er særligt interessante at undersøge i forhold til OW Bunker A/S.

Opgaveformulering

1. Giv en kort virksomhedsbeskrivelse af OW Bunker. Redegør for prisdannelsen på olie og de faktorer der kan tænkes at påvirke denne.
2. Redegør for den lineære regressionsmodel og udarbejd en lineær regressionsanalyse af de ovennævnte faktorers betydning for prisdannelsen på olie.
3. Foretag en strategisk analyse af OW Bunker med fokus på Risk Management og regnskabsanalyse.
4. Diskutér virksomhedens Risk Management og vurdér kort anvendeligheden af den lineære regressionsmodel.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 1
2. Problemformulering 1
3. Afgrænsning 2
4. Metodeovervejelser 3
5. Besvarelse af problemformulering 4
5.1. Giv en kort virksomhedsbeskrivelse af OW Bunker 4
Redegør for prisdannelsen på olie og de faktorer der kan tænkes at påvirke denne 4
5.2 Redegør for den lineære regressionsmodel og udarbejd en lineær regressionsanalyse af
de ovennævnte faktorers betydning for prisdannelsen på olie 6
5.3 Foretag en strategisk analyse af OW Bunker med fokus på Risk Management og
regnskabsanalyse 19
5.4 Diskutér virksomhedens Risk Management og vurdér kort anvendeligheden af den
lineære regressionsmodel 25
6. Konklusion 28
Kildeoversigt 30
Bilag 33
1. Udvikling i størrelse på olie reserver, tusinde mio. tønder 1985-2014 33
2. Data til udarbejdelse af multipel lineær regressionsanalyse 33
3. Regressionsanalyse – Kørsel 2 - 34
4. Regressionsanalyse – Kørsel 3 - 34
5. OW Bunker A/S Annual Report 2013 – Side 28, 30, 31 - 35
6. Oversatte engelske udtryk til dansk 37
7. Oversigt over data i Excel hentet fra OW Bunker A/S Annual Report 2013 - 37
8. Beregningsmetoder 38
9. Du-Pont pyramiden 40
10. Udvikling i pris på råolie(Brent), pr. tønde, USD 1985-2014 - 40

Uddrag

Indledning
Denne opgave har til formål at undersøge prisdannelsen på råolie, herunder bl.a. redegøre for de faktorer der kan tænkes at påvirke denne. I dette afsnit er der taget udgangspunkt i 4 forskellige faktorer hvortil jeg har fundet data, som vil blive brugt til at udarbejde en multipel lineær regressionsanalyse. Disse 4 faktorer forventes at kunne fortælle noget om, hvorvidt der kan bevises en sammenhæng mellem disse og prisudviklingen på råolie. I forbindelse med analysen af OW Bunker A/S vil jeg foretage en regnskabsanalyse for at afdække de økonomiske forhold der gør sig gældende i virksomheden. Derudover har opgaven til formål at afdække området Risk Management, i relation til virksomheden OW Bunker A/S. Herunder vil jeg bl.a. analysere deres risikostyring i forhold til de kreditter der er stillet til rådighed for deres kunder, samt risici ved prisudviklingen i råolie. Herudover vil jeg diskutere OW Bunker A/S' Risk Management, samt kort vurdere anvendeligheden af den lineære regressionsmodel. Til slut i opgaven vil jeg komme med en samlet konklusion på min problemformulering.

Opgaven vil omhandle forskellige områder jeg har vurderet er særligt interessante at undersøge i forhold til OW Bunker A/S. Derfor er der skrevet et særskilt afsnit i opgaven omkring afgrænsning, afsnittet vil optræde efter problemformuleringen under punkt 3.

3. Afgrænsning
I min problemformulering får jeg til opgave b.la. at redegøre for prisdannelsen på olie og de faktorer der kan tænkes at påvirke denne.
Der er flere faktorer der går ind og påvirker prisdannelsen på olie, men jeg har i min opgave valgt at afgrænse disse til 4 faktorer, herunder: dollarkursen, størrelsen på olie reserver, olie produktion samt olie forbrug. Det har jeg valgt at gøre da jeg ønsker at kunne bruge de fremskaffede data til udarbejdelse af den lineære regressionsanalyse, som også indgår som en del af min problemformulering. Alle data vedr. de 4 faktorer er taget med afsæt i det globale marked. Derudover skal det bemærkes at datagrundlaget er begrænset til en 30 årig periode (1984-2014) da dette vurderes som et tilstrækkeligt tidsperspektiv.

Andre faktorer der kunne tænkes at påvirke prisdannelsen på olie kunne være: uro i Mellemøsten, lav vækst og verdensøkonomien generelt.

Under udarbejdelsen af den lineære regressionsanalyse samt redegørelsen herfor, vil korrelationsmatricen ikke blive berørt. Under analysearbejdet stod det klart, at der ud af de 4 variable der kunne tænkes at have en forklarende effekt over for responsvariablen, kun var 1 variabel der havde en sammenhæng med responsvariablen. Derfor har det altså ikke været nødvendigt at gennemføre beregninger herfor.

Under den strategiske analyse er der kun blevet lagt vægt på Risk management samt regnskabsanalyse, da det er vurderet at disse to områder dækker fyldestgørende.
I regnskabsanalysen for OW Bunker A/S er der taget udgangspunkt i koncernregnskabet (årsrapport 2013), hvilket vil sige at alle tal er opgjort i USD.
Under analysen af OW Bunker A/S' Risk Management er der taget udgangspunkt i 2 aspekter, herunder: risiko ved udsving i priserne på råvarer og risiko ved kreditgivning.
Det betyder at emner som eksempelvis likviditetsrisiko (liquidity risk), valutarisiko (currency risk) og renterisiko (interest rate risk), ikke vil blive berørt. Jeg har vurderet at de to aspekter jeg har udvalgt, har spillet den mest centrale rolle for OW Bunker A/S og besvarelsen af min opgaveformulering.

4. Metodeovervejelser

Det kan generelt siges at valg af metoder og modeller inden for fagene virksomhedsøkonomi A og matematik B, har taget udgangspunkt i den givne problemformulering.
Derudover har indsamling af alle data, kvalitative såvel som kvantitative, foregået ved brug af indsamlingsmetoden desk research. Der er ved dataindsamling og som kildegrundlag for opgaven anvendt både primær- og sekundærkilder. Forstået på den måde at analyser udarbejdet i opgaven tager udgangspunkt i primærkilder, herunder bl.a. at OW Bunker A/S Annual Report 2013 ligger til grund for udarbejdelsen af regnskabsanalyse, samt at data til udarbejdelse af regressionsanalysen kommer fra pålidelige kilder som Danmarks Nationalbank og den verdensomspændende organisation BP Global.
Af sekundærkilder er der anvendt velrenommerede medier såsom DR Nyheder, Børsen, Reuters, JP Finans, Ingeniøren m.fl. Derudover er der anvendt fagbøger inde for både matematik og virksomhedsøkonomi, jf. kildeoversigten.

Af modeller der er anvendt kan nævnes: virksomhedsbeskrivelse, regnskabsanalyse, analyse af Risk Management og lineær regressionsanalyse.
Der er til ovenstående brugt kvantitative data, med undtagelse af virksomhedsbeskrivelsen og Risk Management hvortil der er benyttet både kvantitative- og kvalitative data. Derudover kan det nævnes at den lineære regressionsanalyse tager afsæt i faget matematik, og bygger på matematisk modellering. Der anvendes teoretisk statistik til at teste de opstillede hypoteser. Regnskabsanalysen derimod tager afsæt i faget virksomhedsøkonomi, og vi befinder os her på analyseenheden virksomhedsniveau. Til grundlag for regnskabsanalysen ligger det eksterne regnskab udarbejdet af OW Bunker A/S, og tager udgangspunkt i analyseperspektivet historisk analyse.

Samlet set vurderes hele datagrundlaget og de anvendte metoder for tilstrækkelige til at kunne besvare problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

SOP om OW Bunker og prisdannelse på olie i Matematik B og Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.