Søen som økosystem

Biologi C, B og A + Biotek A.

En sø er en stillestående vandmasse, som opstår i en fordybning i landskabet. Det kan f.eks. være et sted, der ligger under grundvandsspejlet, eller hvor en å løber ud i et lavtliggende område.

Hvis I skal udføre en økosystemundersøgelse i klassen, er der stor sandsynlighed for, at I kommer til at arbejde med søen. Her i kompendiet kan du læse om, hvad der karakteriserer søen som økosystem. Vi gennemgår også, hvilke feltundersøgelser I kan komme til at udføre, hvis I arbejder med søen i klassen.

Her kan du læse et uddrag af kompendiets tekst om eutrofe (næringsstofbelastede) søer:

utrofe søer er søer, som indeholder mange næringssalte (dvs. meget nitrogen og fosfor). Næringssaltene er typisk ophobet over mange år gennem udvaskning fra nærliggende landbrug. Da næringssalte (især fosfor) er den begrænsende faktor for planteplanktonvækst i en oligotrof sø, kan der vokse en langt større mængde planteplankton i en sø, der tilføres næringssalte. Det betyder, at primærproduktionen er stor i eutrofe søer. Vandet er derfor uklart i eutrofe søer, og sollys trænger typisk kun få meter eller mindre ned gennem vandsøjlen. Det øverste vandlag med sollys er det eneste område i søen, hvor planter kan vokse. Denne del af søen kaldes den fotiske zone. Den største dybde, som alger kan vokse ved, kaldes for kompensationsdybden. Her kan algerne...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Søen som økosystem

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.