Matematik B STX - 21. maj 2019 (gl. ordning)

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik B på STX d. 21. maj 2019 under den gamle ordning.

Du finder vores besvarelse af opgaverne i opgavesættet under den nye ordning her: Matematik B STX - 21. maj 2019.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøven uden hjælpemidler er lavet i to versioner:

  • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
  • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøven med hjælpemidler er lavet med CAS-værktøjet WordMat. Du kan få hjælp til at bruge CAS-værktøjer i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™Maple™ og TI-Nspire™.

Delprøven uden hjælpemidler

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1) Reducér 9 · (a + 1) - 4 · (2 + 3a).

2) Bestem |BC|.

3) Opskriv funktionerne i rækkefølge efter størrelsen af deres a-værdier, så funktionen med den mindste a-værdi står først. Begrund dit svar.

4) Bestem integralet \int_{0}^{3} \left ( x^2 - 2x + 5 \right )dx.

5) Bestem koordinatsættet til skæringspunktet mellem graferne for f og g, og forklar hvad punktets koordinater fortæller om tilbuddene.

6) Bestem monotoniforholdene for f.

Delprøven med hjælpemidler

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

7a) Benyt tabellens data til at bestemme konstanterne a og b.

7b) Benyt modellen til at bestemme personens iltoptagelse, når arbejdsintensiteten er 200 W.

8a) Tegn graferne for f og g i samme koordinatsystem, og løs ligningen f(x) = g(x).

8b) Bestem arealet af M.

9a) Bestem en forskrift for den stamfunktion til f, hvis graf går gennem punktet P(9,20).

10a) Bestem det samlede procentvise fald i insektbiomassen for hele perioden fra 1989 til 2016.

10b) Bestem f '(11), og giv en fortolkning af dette tal.

11a) Opstil en nulhypotese, og bestem de forventede værdier.

11b) Benyt et statistisk test med et signifikansniveau på 5% til at afgøre, om der er sket en ændring i stemmefordelingen mellem de to blokke.

12a) Bestem længden af staget AB.

12b) Bestem vinklen v mellem staget og portalpylonen.

13a) Argumentér for, at rumfanget V af tasken er givet ved følgende udtryk V = 0,25 · b · x2.

13b) Bestem et udtryk for b som funktion af x.

13c) Bestem M som funktion af x, og bestem den værdi af x, der gør materialeforbruget så lille som muligt.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B STX - 21. maj 2019 (gl. ordning)

[1]
Bedømmelser
  • 11-01-2021
    Givet af HFe-elev på 2. år