Analyse

For at komme godt i gang med analysen af “Interferens” af Johannes V. Jensen begynder vi med en række arbejdsspørgsmål, som vi anbefaler dig at svare på, inden du kaster dig over selve analysen. 

Derefter gennemgår vi først digtets genre. Her viser vi, at digtet er et prosadigt med modernistisk træk. Digtet har for eksempel en fri form, og det tematiserer nogle erfaringer, der er knyttet til moderniteten.

Kompositionen i digtet er kendetegnet ved en fri og uregelmæssig form. Digtets opbygning bærer præg af modsætninger.  Det er modsætningerne i jeget, der fører digtet frem.

Digtet følger ikke noget fast rimmønster, men der gøres brug af bogstavrim, hvilket gør digtet lyrisk og musikalsk på trods af den prosalyriske opsætning. 

Billedsproget i ”Interferens” er komplekst og domineres af avancerede personifikationer. Jegets bevidsthed beskrives bl.a. som en maskine, der knager og vrider sig, og der anvendes forskellige metaforer til at beskrive jegets situation.

Derudover gør digtet brug af forskellige sproglige virkemidler. Fx indgår der udbrud, når det lyriske jeg siger, at intet er sandt. Der indgår også sproglige nydannelser, når jeget bruger ord, som er selvopfundne og dermed originale. 

Digtets fortælleteknik og personkarakteristik er præget af det subjektive perspektiv. Digtets vigtigste og eneste person er jeget, og digtet er fortalt af et lyrisk jeg. Jeget optræder som en splittet bevidsthed, der præget af ”interferens”, det vil sige et sammenstød af modsatrettede kræfter. Vi får dermed direkte adgang til jegets følelser og tanker i digtet.

Se også vores vejledning til digtanalyse:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.