Analyse

"Ørneflugt" er en novelle, der er skrevet under det moderne gennembrud. I novellen afspejles det moderne gennembruds fokus på at gøre op med romantikkens idyllisering af tilværelsen. Vi ser også tydelige træk fra naturalismen, som er en litterær strømning, der prægede det moderne gennembrud.

Den vigtigste person i "Ørneflugt" er hovedfiguren, ørnen Klavs. I analysen kommer vi ind på, hvordan Klavs udvikling har betydning for novellens fremstilling af temaet om arv og miljø. Der optræder også andre personer i novellen – hunørnen, præsten og præstedøtrene – som har forskellige funktioner i forhold til tekstens budskab.

Der er to miljøer i "Ørneflugt", der står i modsætning til hinanden. Det er miljøet i præstegården og miljøet i naturen uden for præstegården. Vi analyserer beskrivelsen af begge miljøer og ser nærmere på, hvilken virkning det har, at miljøet i præstegården og miljøet i naturen fremstilles som modsætninger.

Vi kommer også omkring sproget i novellen. I "Ørneflugt" er den sproglige stil høj. Vi analyserer novellens brug af billedsprog og kommer ind på, hvilken betydning billedsproget har for vores opfattelse af hovedfiguren Klavs. Endelig forklarer vi præstegårdens, præstefamiliens og hunørnens symbolske betydning.

Fortælleren i "Ørneflugt" er en åbenlys, personbunden tredjepersonsfortæller. Fortælleren er bundet til Klavs, og det skaber sympati for ham. Fortælleren minder også om en alvidende fortæller, og vi viser, hvordan det gør fortælleren i stand til at præge vores tolkning. Vi analyserer novellens brug af synsvinkler og undersøger, hvilken virkning det har, at synsvinklen er indre. Til sidst gennemgår vi, hvilken virkning det har, at fortælleren benytter sig af kommentarer.

Kompositionen i "Ørneflugt" er en rammefortælling. Vi analyserer, hvordan denne komposition gør, at vi læser “Ørneflugt” i lyset af H.C. Andersens eventyr “Den grimme Ælling”. Vi kommer også ind på, hvilken betydning novellens vendepunkt har for vores fortolkning af novellens tema om arv og miljø. Endelig analyserer vi, hvordan den lukkede slutning konkluderer på novellens problemstilling.

"Ørneflugt" har mange af de klassiske novelletræk, men bryder også med genren ved at låne elementer fra eventyrgenren. Til sidst i analysedelen viser vi, hvordan de forskellige genretræk kommer til udtryk i novellen. 

Vi starter analysen med at stille en række arbejdsspørgsmål til novellen, som du med fordel kan besvare selvstændigt, inden du læser vores analyse. Vores analyse følger disse arbejdsspørgsmål og giver dig grundige svar på dem alle.

Du kan bruge analysehjælpen til almindelig forberedelse, til eksamensforberedelse, eller hvis du skal skrive en opgave eller artikel om "Ørneflugt".

Se også vores model til novelleanalyse:

Novelleanalyse

Denne analysemodel til noveller er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere en novelle i dansk. Den kan bruges som inspiration til alle typer af noveller, og den er god, uanset om du skal skrive opgave eller skal til eksamen.