Eksamen i 2021

På grund af corona-virus har undervisningsministeriet ændret på eksamensreglerne for sommereksamen på STX, HHX, HF og HTX i 2021. Her forklarer vi helt simpelt, hvordan ændringerne påvirker din eksamen.

Eksamen på STX, HHX og HTX

Hvis du går i 1.g eller 2.g på STX, HHX eller HTX, skal du op i én mundtlig eksamen. I begyndelsen af maj får du faget at vide, når undervisningsministeriets udtrækning bliver offentliggjort.

Hvis du går i 3.g på STX, HHX eller HTX gælder følgende:

  • Du skal til eksamen i skriftlig Dansk
  • Du skal op i mundtligt forsvar for SRP eller SOP
  • Du skal op i to mundtlige prøver, som bestemmes af dit udtræk.

De to mundtlige prøver vælges efter denne prioritering blandt fagene på dit udtræk:

  1. Mundtlige prøver i studieretningsfag på A/B-niveau
  2. Mundtlige prøver i andre fag på A-niveau
  3. Mundtlige prøver i øvrige fag

Skolen vil altså prioterere studieretningsfagene højest. Men hvis de ikke er på udtrækket, eller skolen vurderer, at der har været for lidt praktisk undervisning i et fag, vil skolen gå videre ned af listen. Du får de konkrete fag at vide i begyndelsen af maj.

Der vil ikke være prøver i matematik på B og C-niveau. 

Særligt for SOP på HTX og HHX

Har du allerede fået en skriftlig bedømmelse af dit SOP, kan du vælge at gå op til et mundtligt forsvar. Din tidligere karakter vil så bortfalde. Hvis du ikke skal til mundtlig forsvar, vil du få en ekstra mundtlig prøve i et studieretningsfag eller andet fag på A-niveau. 

Eksamen på HF, SOF, enkeltfag og GSK

Hvis du går i 1.hf skal du op i to mundtlige prøver i den naturvidenskabelige faggruppe. Den ene udtrækkes blandt fagene. Den anden prøve er den interne flerfaglige prøve. Hvis skolen mener, at der har været for lidt praktisk undervisning i NV, kan de erstatte den interne flerfaglige prøve med en anden prøve i fagene.

Går du i 2.hf skal du op i skriftlig Dansk samt tre mundtlige prøver, som udtrækkes blandt dine fag.

Går du på GSK, enkeltfag eller SOF skal du op i dit eksamensprojekt EP og op til tre yderligere prøver blandt dine fag. 

Der vil ikke være prøver i matematik på B og C-niveau. 

Vurderingssamtaler og årskarakterer på HF

På HF vil lærerne give årskarakterer i fag, som ikke er udtrukket til eksamen. Nogle skoler vil afholde faglige vurderingssamtaler med eleverne, før karakteren gives.

Samtalen vil være en dialog mellem dig og din lærer på ca. 15-20 minutter om det faglige stof, som er gennemgået i løbet af året. Læreren kan vælge at samtalen tager udgangspunkt i et konkret stykke tekst, et forsøg, en øvelse eller lignende, men den kan også handle overordnet om faglige problemstillinger. I alle tilfælde vil det være noget, som du kender fra undervisningen.

Hvornår får du fagene at vide?

Din skole må offentliggøre eksamensudtrækket i begyndelsen af maj. På udtrækket vil der være fag, hvor prøven er aflyst. Her vil du overført din årskarakter som eksamenskarakter. Er det fx en eksamen i mundtlig matematik, så bliver den mundtlige årskarakter overført. Årskarakteren vil altså tælle dobbelt. 

Hvornår får du karaktererne?

Når du ikke skal op i et fag, vil du få den afsluttende karakter i midten af juni. Hvis du skal til eksamen i faget, får du karakteren samtidigt med eksamensudtrækket i maj.