Eksamen i 2020

På grund af corona-virus har undervisningsministeriet ændret på eksamensreglerne for sommereksamen på stx, hhx, hf og hhx i 2020. Her forklarer vi helt simpelt, hvordan ændringerne påvirker din eksamen.

I 3.g skal du til tre eksaminer

Hvis du går i 3.g på stx, hhx eller htx, skal du op i tre eksaminer til sommer:

  1. Skriftlig eksamen i Dansk
  2. Skriftlig eksamen i studieretningsfag på A-niveau
  3. Mundtlig eksamen i Studieretningsprojektet (stx) eller Studieområdeprojektet (hhx/htx)

Du får studieretningsfaget (2) at vide, når du får dit udtræk senest den 11. maj. Hvis du allerede har været oppe i SOP eller SRP, så vil den prøve (3) blive erstattet af en anden mundtlig prøve fra dit eksamensudtræk. 

Hvis dine studieretningsfag på A-niveau ikke er skriftlige eksamensfag, skal du heller ikke op i dem skriftligt, og den anden skriftlige eksamen (2) vil falde bort. Et studieretningsfag kan dog stadig blive udtrukket mundtligt som tredje eksamen (3), hvis du allerede har været oppe i SOP.

På eksamensudtrækket, som kommer senest den 11. maj, vil der stå flere eksaminer, som du ikke skal op i. Her vil din årskarakter i faget blive overført som eksamenskarakter og altså tælle dobbelt. Er det fx en eksamen i mundtlig matematik, så bliver den mundtlige årskarakter overført. 

Hvis alt var normalt skulle du op i 10 eksaminer i alt i løbet af din gymnasietid. Så hvis du har været oppe i fx 3 eksaminer i 1.g og 2.g er der altså 7 tilbage, som vil stå på eksamensudtrækket. I den situation vil der altså være fire eksaminer, hvor du i stedet får overført din årskarakter. 

På 2.hf skal du til fire eksaminer

Går du på 2. hf skal du op i fire eksaminer:

  1. Skriftlig eksamen i Dansk
  2. Mundtlig eksamen i Dansk
  3. Skriftlig eksamen i Engelsk
  4. Mundtlig eksamen i ét øvrigt fag

Hvis du allerede har været til eksamen i Engelsk, vil den blive erstattet af en anden skriftlig eksamen. Har du ikke flere fag med skriftlig eksamen, så skal du kun op i tre eksaminer.

I de fag, hvor du ikke skal til eksamen, vil lærerne give dig en årskarakter, som bliver overført til eksamensbeviset som eksamenskarakter. Du vil først få de aflyste eksaminer at vide den 15. juni.

Årskarakteren i kultur- og samfundsfagsgruppen vil være et gennemsnit af karakteren i de tre fag, dog vil historie B tælle med 1,5, mens de to andre fag tæller med 1,0.

Din skole vil offentliggøre hvilket øvrigt fag, du skal til eksamen i senest den 11. maj. 

Den faglige vurderingssamtale på hf

I de fag på hf, hvor din eksamen er aflyst, skal du til en faglig vurderingssamtale med din lærer. Samtalen er ikke en eksamen, men den indgår som del af lærerens vurdering af din årskarakter. 

Samtalen vil være en dialog mellem dig og din lærer på ca. 15-20 minutter om det faglige stof, som er gennemgået i løbet af året. Læreren kan vælge at samtalen tager udgangspunkt i et konkret stykke tekst, et forsøg, en øvelse eller lignende, men den kan også handle overordnet om faglige problemstillinger. I alle tilfælde vil det være noget, som du kender fra undervisningen.

1.g, 1.hf og 2.g skal ikke til eksamen i 2020

Hvis du går i 1.g, 1.hf eller 2.g på de gymnasiale uddannelser, skal du ikke til eksamen i 2020. I stedet vil du få overført dine årskarakterer i dine eksamensfag. Eksamensfagene udtrækkes af undervisningsministeriet. Du får fagene at vide senest den 11. maj.

Dermed vil årskarakterer i eksamensfag tælle dobbelt på dit eksamensbevis, hvis du går på hhx, htx eller stx. 

For dig på 1.hf betyder det, at dine lærere vil give dig en årskarakter, som overføres til eksamensbeviset som eksamenskarakter. Selvom du normalt ikke vil få årskarakterer på hf. 

I den naturvidenskabelige faggruppe på hf (biologi, geografi og kemi) vil du få overført to karakterer til eksamensbeviset. Den første er et gennemsnit af årskarakteren i de tre fag, den anden er karakteren i det fag, som står på dit eksamensudtræk. 

Nogle fag har både skriftlig og mundtlig karakter. Du vil kun få overført den årskarakter, som svarer til en eksamen på dit eksamensudtræk. Så hvis du skulle have været oppe skriftligt, vil det være den skriftlige årskarakter og ikke den mundtlige, der bliver overført. 

Du skal muligvis stadigvæk til årsprøver. Din skole kan vælge at gennemføre dem på selve skolen eller virtuelt, så du kan tage dem hjemmefra.

Hvornår får du årskarakterer?

Årskarakterer gives normalt i den sidste uge før sidste skoledag, så umiddelbart inden eksamensperioden starter. I år vil undervisningen dog fortsætte ind i eksamensperioden. Årskaraktererne for alle årgange vil først blive afgivet i perioden 10.-15. juni, dog den 15. maj for fag, som du skal til eksamen i. Karakterene vil for alle årgange blive offentliggjort i uge 26, den 22., 23. eller 24. juni.

Eksamen på særlige vilkår

Nogle elever skal op på særlige vilkår (fuldt pensum), fordi de fx har haft for meget fravær. Særlige vilkår betyder normalt, at du ikke får nogen årskarakterer, men skal til eksamen i alle dine fag. Dette fastholdes, således at du skal op i dine fag til sommer. Dog vil mundtlige eksaminer typisk blive afholdt uden medvirken af en ekstern censor.

Eksamen på hf-enkeltfag eller GSK

Læser du hf-enkeltfag eller GSK, skal du ikke til eksamen. Der vil i stedet blive afholdt en faglig evalueringssamtale, og du vil få en årskarakter i faget. Der vil ikke være prøve i eksamensprojektet, og der vil ikke blive givet en karakter for det. 

Selvstuderende

Selvstuderende er elever, der normalt ikke følger undervisningen i et fag, men blot går til eksamen i det. De skal fortsat til eksamen, dog muligvis i form af en intern prøve uden censor på deres skole.