Diskursanalyse i Samfundsfag

Du kan møde diskursanalyse i undervisningen

Diskursanalyse bruges ikke ofte i den daglige samfundsfagsundervisning, men der er flere forløb, hvor diskursanalyse kan blive inddraget. Det gælder eksempelvis forløb om kvalitativ metode, hvor diskursanalyse er en central kvalitativ analysemetode.

Derudover kan diskursanalyse være relevant i forløb om medier og politisk meningsdannelse. Det kan eksempelvis være, at du bliver bedt om at undersøge, hvordan politikere italesætter et bestemt emne. Her kan du fx kigge på, om politikerne har held med at skabe en hegemonisk diskurs.

Diskursanalyse kan også dukke op i forløb om magt. En diskurs er som nævnt tidligere måden man tænker og taler om et bestemt emne. Gennem diskurser kan personer præge, hvordan vi tænker og taler om verden. Det kaldes diskursiv magt.

Du kan bruge diskursanalyse som samfundsfaglig metode i større opgaver

Diskursanalyse er en nyttig metode at bruge, når du skriver en større skriftlig opgave. I Samfundsfag vil det typisk give mening at lave en diskursanalyse, hvis du kigger på politiske taler. I politiske taler kan du undersøge, hvordan politikere italesætter bestemte emner, eksempelvis fake news eller racisme. 

Ofte vil det give god mening at sammenligne to taler, når du laver diskursanalyse i Samfundsfag. Det skyldes, at vi i Samfundsfag er interesserede i den bredere sociale og politiske sammenhæng. Ved at lave en komparativ diskursanalyse kan vi undersøge, hvordan forskellige diskurser kæmper om at definere virkeligheden. Du kan også sammenligne taler for at se, om diskursen har ændret sig over tid.

Sproglige virkemidler er sjældent relevant i en samfundsfaglig diskursanalyse

I Samfundsfag er vi interesserede i diskursens betydning for den sociale og politiske kontekst. Vi er mindre interesserede i, hvilke sproglige virkemidler, der optræder i den tekst vi undersøger. De sproglige virkemidler er kun relevante, hvis de kan fortælle os noget om diskursen. I de fleste tilfælde vil du altså ikke skulle komme ind på sproglige virkemidler i en samfundsfaglig diskursanalyse. 

Grunden til at vi nævner sproglige virkemidler i vores guide til diskursanalyse er, at metoden bruges både i Samfundsfag og sprogfagene. Hvis du laver en danskfaglig eller engelskfaglig diskursanalyse, vil det oftere være relevant at inddrage sproglige virkemidler.