Ukrainekrisen | SRP

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 29
  • 9160
  • PDF

Ukrainekrisen | SRP

Denne opgave er et Studieretningsprojekt (SRP) skrevet i Samfundsfag A og Historie A, som handler om forholdet mellem USA og Rusland (tidligere Sovjetunionen). Opgaven inddrager især teori fra den offensive og defensive realisme, hvor der foretages en komparation mellem disse to.

Opgaveformulering

Redegør kort for de ideologiske og sikkerhedspolitiske hovedtræk af den kolde krig med fokus på forholdet mellem Sovjetunionen og USA.
Undersøg udviklingen i magtrelationen mellem USA og Rusland efter den kolde krigs afslutning med hovedvægt på perioden efter Putins indsættelse som præsident i 2000. I undersøgelsen skal indgå cen-trale teorier indenfor international politik.
Diskuter hvilken betydning situationen i Ukraine har for denne relation samt vurder hvorvidt man kan tale om en ny kold krig.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Redegørelse for den kolde krig
1.1 Den kolde krigs baggrund og begyndelse
1.2 Optrapning på ny og afslutningen på den kolde krig
Magtrelationen mellem USA og Rusland efter den kolde krig
2.1 USA's position som unipolær magt
2.2 Magtrelationen under Jeltsins periode
2.3 Putin kommer til magten
2.4 Putin og nyimperialismen
2.5 Delkonklusion
Ukraines betydning for magtrelationen
3.1Ny kold krig?
3.2 Delkonklusion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

USA og Ruslands forhold har i lang tid været præget af uroligheder. Dette ses i første omgang under den kolde krig, hvor Sovjetunionen og USA stod overfor hinanden med hver deres ideologi og verdenssyn. Hermed var et grundlag dannet for en række sikkerhedspolitiske spændinger mellem de to parter, men den kolde krig sluttede til sidst med Sovjetunionens opløsning. De sikkerhedspolitiske spændinger fortsatte dog efter Sovjetunionens opløsning gennem Rusland, men hvordan udvik-lede magtrelationen mellem USA og Rusland sig efter den kolde krig, og hvilken betydning har Ukraine-krisen haft for denne relation? Er der nu tale om en ny kold krig? Dette vil blive undersøgt og diskuteret i den følgende opgave, hvor der først gives en historisk gennemgang af den kolde krig med fokus på at redegøre for de sikkerhedspolitiske og ideologiske hovedtræk. Herefter vil der i den følgende opgave undersøges, hvordan magtrelationen mellem USA og Rusland har udviklet sig efter den kolde krig, hvor fokus vil være på perioden Putins regeringsperiode, hvilket vil gøres vha. en neorealistisk analyse. Derudover vil opgaven diskutere betydningen af Ukraine for denne relation, og slutteligt vil det konkluderes, om der er tale om en ny kold krig, hvilket vurderes ud fra Ukraine-krisen.

Da redegørelsen kun har til formål at skildre mellem USA og Sovjetunionen ift. sikkerhedspolitik og ideologi vil flere ellers væsentlige begivenheder ikke italesættes, da dette vil kræve for meget plads ift. opgaveformuleringens krav om en kort redegørelse. Derimod vil redegørelsen skildre en kort gennemgang af de vigtigste sikkerhedspolitiske og ideologiske træk af den kolde krig mellem Sovjetunionen og USA. Dette gøres især ved at kigge på den førte politik de to parter imellem.
Den kolde krig udstillede en lang række sikkerhedspolitiske og ideologiske forskelle mellem USA og Sovjetunionen. Under 2. verdenskrig var der allerede store modsætninger mellem disse to stormagter, men disse blev overlejret som følge af 2. verdenskrig, hvorfor de to stormagter kunne optræde som allierede. 2. verdenskrig efterlod dog USA og Sovjetunionen som to klare regionale hegemoner, hvorfor der nu var tale om bipolaritet mellem to supermagter, mellem hvem en både magtpolitisk og ideologisk kamp udspillede sig. Ressourcemæssigt efterlod krigen imidlertid de to parter vidt forskelligt, da USA stod tilbage med meget få tab, og deres industrielle kapacitet var vokset. Sovjetunionen havde derimod lidt store tab, om end de alligevel stod tilbage med en stor befolkning samt et militær, der kunne mobileres vha. landets diktatoriske system... Køb adgang for at læse mere

Ukrainekrisen | SRP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Ukrainekrisen | SRP.