STX Matematik A 5. december 2014 - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Matematik A
  • 12
  • 31
  • 3466
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A 5. december 2014 - Delprøven med hjælpemidler

Her kan du se Studienets egen vejledende besvarelse af opgaverne med hjælpemidler fra eksamen i matematik til Matematik A på STX, som blev brugt til eksamen fredag den 5. december 2014.

I denne besvarelse kan du se to forskellige eksempler på det samme eksamenssæt. Forskellen er hvilket CAS-værktøj, der er blevet brugt. I det ene eksempel er der brugt WordMat, og i det andet er der brugt Maple. Du kan vælge det CAS-værktøj, som du bedst kan lide, for der er både brugt Maple og WordMat i eksempelbesvarelsen.

Løsningerne til delprøven uden hjælpemidler kan du finde her STX Matematik A 5. december 2014 - Delprøven uden hjælpemidler.

Indhold

Opgave 7:
a. Bestem kvartilsættet, og tegn et boksplot for fordelingen af de 25 rejers vægt.
Opgave 8:
a. Gør rede for at x^2-2x+y^2+2y-23=0 er en ligning for cirklen.
b. Bestem koordinatsættet til hvert af skæringspunkterne mellem cirklen og linjen l.
Opgave 9:
a. Benyt tabellens data til at bestemme a og b.
b. Benyt modellen til at bestemme lydens hastighed i gassen, når temperaturen i gassen er 250 K.
c. Benyt modellen til at bestemme, hvor mange procent lydens hastighed i gassen ændrer sig med, når gassens temperatur vokser med 5%.
Opgave 10
a. Tegn en skitse af trekant ABC, og bestem arealet af trekant ABC.
b. Bestem |AB| og C.
Opgave 11
a. Bestem monotoniforholdene for f(x)=(x^2+2x-2)·e^-x
Opgave 12
a. Tegn grafen for f, og benyt modellen til at bestemme den maksimale luftmængde.
b. Benyt modellen til at bestemme de tidspunkter, hvor luftmængden er 3,5 liter.
c. Bestem f'(2), og forklar betydningen af dette tal.
Opgave 13
a. Opstil en nulhypotese, og benyt et statistisk test med et signifikansniveau på 5% til at undersøge, om der er uafhængighed mellem det fysiske aktivitetsniveau og rygevaner hos individerne i populationen.
Opgave 14
a. Benyt modellen til at bestemme husets rumfang.
b. Benyt modellen til at bestemme husets overfladeareal.
Opgave 15
a. Hvor hurtigt vokser græsset ifølge modellen, når græshøjden er 4 cm?
b. Benyt modellen til at bestemme græshøjden som funktion af tiden, og bestem tiden mellem to græsslåninger.
Opgave 16
a. Bestem arealet af trekant ABC, når t = 4.
b. Bestem tallet t, således at linjen l står vinkelret på den plan, der indeholder punkterne A, B og C.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 10.b

Følgende, alternative formel kan også anvendes til beregning af arealet af en trekant:
T=1/2·b·c·sin(A)
Hvor b og c er hosliggende sider til vinklen af i en vilkårlig trekant.
AB og AC er er hosliggende sider til vinkel A, og vi kan derfor skrive:
20=1/2·AB·10·sin(20)

AB=4/sin(20) ≈11,695217601
Længden af siden AB er således |AB|=11,70
Nu er der nok informationer til, at WordMats trekantsløser kan beregne de resterende sider og vinkler

WordMat's trekantsløser anvendes med input: A = 20° , AC = 10 , AB = 11,7

Længden af siden BC findes vha. en cosinusrelation
BC=√(AC^2+ AB^2- 2·AC·AB·cos(A) )=√(10^2+ 11,7^2- 2·10·11,7·cos(20°) )=4,1233392701

Vinkel B findes vha.en cosinusrelation
B=cos^(-1)((BC^2+ AB^2- AC^2)/(2·BC·AB))=cos^(-1)((4,1233392701^2+ 11,7^2-10^2)/(2·4,1233392701·11,7))=56,044710989°
Vinkel C findes vha.vinkelsum = 180° i en trekant... Køb adgang for at læse mere

STX Matematik A 5. december 2014 - Delprøven med hjælpemidler

[1]
Bedømmelser
  • 01-05-2017
    pwekdpkwepodkpwekdpowked