STX Kemi A Vejledende opgavesæt 3 NET November 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 16
  • 3304
  • PDF

STX Kemi A Vejledende opgavesæt 3 NET November 2016 - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af det digitale vejledende opgavesæt fra november 2016 til Kemi A på STX.

Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet af Studienets fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1: Et naturmiddel mod søvnløshed

Opgaven viser en film, hvor en elev titrerer en opløsning af en monohydron carboxylsyre med natriumhydroxid. Du skal ud fra filmens oplysninger angive en egnet indikator til kolorimetrisk titrering af syren. Du skal også bestemme syrens molare masse. Til sidst skal du beregne, hvor stor en procentdel af syren som findes på baseform i urin med pH 4,5.

Opgave 2: Et euforiserende stof

I denne opgave skal du beregne stofmængden af et bestemt stof A, som er euforiserende. Du skal også ud fra A's elementaranalyse bestemme stoffets molekylformel. Opgaven viser en film, hvor der gennemføres en række kemiske test på A. Du skal argumentere for, hvilke funktionelle grupper der findes i A, og generere H-NMR-spektre af to mulige strukturer for A. Til sidst skal du bestemme strukturen for et andet stof, B, vha. B's H-NMR-spektrum.

Opgave 3: Memantin – til behandling af Alzheimers sygdom

Her skal du redegøre for, at memantin er en base, og bestemme pKb for memantin. Opgaven viser reaktionsforløbet for fremstillingen af memantin. Du skal angive reaktionstyperne for to reaktioner i reaktionsforløbet. Derefter skal du redegøre for, hvilke forskelle der er i IR-spektret for flere af stofferne i reaktionsforløbet. Til sidst er der en graf, som viser memantins opløselighed i vand som funktion af pH. Du skal forklare grafens forløb.

Opgave 4: Bromid og bromat

Opgaven viser en reaktion mellem bromid og bromat, som følges spektrofotometrisk, idet der måles på absorbansen af produktet dibrom. Du skal angive reaktionstypen for reaktionen mellem bromid og bromat. Desuden skal du beregne koncentrationen af dibrom i reaktionsblandingen, når reaktionen er forløbet til ende, og bestemme dibroms absorbtionskoefficient. Derefter skal du vise, at reaktionen er af første orden med hensyn til bromat. Til sidst skal du bestemme reaktionsordenerne for hydroner og bromid og reaktionens hastighedskonstant.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 1.b i sættet.

Som nævnt i forrige opgave angiver ækvivalenspunktet det sted i titreringen, hvor stofmængden af syre og NaOH i opløsningen er lig hinanden – således at alt syren er neutraliseret. Derfor gælder følgende i ækvivalenspunktet:
n_syre=n_(tilsat NaOH)
I praksis kan ækvivalenspunktet identificeres som det sted på titrerkurven, der er stejlest. Ud fra grafen kan vi aflæse, at ækvivalenspunktet nås, når der er tilsat 31,5 mL NaOH. For at bestemme stofmængden af syren i prøven skal vi altså blot beregne stofmængden af tilsat NaOH. Dette gøres ved hjælp af det tilsatte volumen på 31,5 mL (0,0315 L) og koncentrationen på 0,0986 M, der er angivet i filmen.
n_syre=n_(tilsat NaOH)=c_NaOH·V_NaOH=0,0986 M·0,0315 L=0,003106 mol
Vi ved nu, at de 0,254 g af syren svarer til 0,03106 mol. Dermed er vi i stand til at beregne syrens molare masse således... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Vejledende opgavesæt 3 NET November 2016 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.