STX Kemi A Eksamen 31. maj 2017 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 13
  • 2405
  • PDF

STX Kemi A Eksamen 31. maj 2017 - Vejledende besvarelse

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af Kemi A på STX eksamenssættet fra onsdag den 31. maj 2017.
Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Studienets kommentar

I opgaverne 4.b og 4.c er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Rosenolie

I denne opgave skal du redegøre for mulige stereoisomerer af β-damascenon. Du skal også færdiggøre reaktionsskemaet for et trin i fremstillingen af β-damascenon. Derefter skal du ud fra strukturformlen forklare det systematiske navn 3,7-dimethylocta-2,6- dienal. Til sidst skal du arbejde med IR-spektroskopi og to kemiske tests, dvs. bromvand og 2,4-dinitrophenylhydrazin, for at analysere fire forskellige stoffer.

Opgave 2: Et duftstof i bævergejl

Opgaven viser to reaktioner med hypochlorit. Du skal angive, hvilken type hver reaktion er. Derefter skal du ud fra tekstens oplysninger og to ¹H-NMR-spektre angive en mulig strukturformel for et ukendt stof. Til sidst skal du bestemme den begrænsende reaktant i en reaktion og beregne udbyttet af reaktionsprodukt.

Opgave 3: Fentanyl

Her skal du anføre alle C- og H-atomer i fentanylmolekylet. Du skal også beregne pH i en vandig opløsning af fentanyl. Derefter skal du vise, at omsætningen af fentanyl i en patients blods kan beskrives som en førsteordens reaktion med hensyn til fentanyl. Til sidst skal du ud fra en HPLC-analyse bestemme koncentrationen af fentanyl i en specifik situation.

Opgave 4: Bornitrid – et stof med nanoteknologiske muligheder

Denne opgave handler om termodynamik og ligevægt. Du skal opskrive reaktionsbrøken for reaktionen mellem dibortrioxid og ammoniak og bestemme reaktionsbrøkens enhed. Du skal også bestemme ΔH° og ligevægtskonstanten for reaktionen. Til sidst skal du beregne partialtrykket af vand og massen af BN i en bestemt situation.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 2.c.

Vi skal vise, at A er den begrænsende reaktant. Derfor beregnes stofmængden af A og stofmængden af hypochlorit. Derfor skal vi bruge den molare masse af A. A's molekylformel kan optælles til at være C9H10O2.
M(A)=M(C_9 H_10 O_2 )=9·M(C)+10·M(H)+2·M(O)=9·12,01 g/mol+10·1,01 g/mol+2·16,00 g/mol=150,19 g/mol
Vi kan nu beregne stofmængden af 1,08 g A.
n(A)=m(A)/M(A) =(1,08 g)/(150,19 g/mol)=7,19·〖10〗^(-3) mol
Altså er stofmængden af A lig med 7,19·10-3 mol. Vi beregner nu stofmængden af hypochlorit i 50 mL (0,050 L) af en 0,85 M opløsning.
n(hypochlorit)=c(hypochlorit)·V(blegevand)=0,85 M·0,0050 L=42,5·〖10〗^(-3) mol
Af reaktionsskema 3 kan vi se, at ét mol A reagerer med 3 mol hypochlorit. Vi skal derfor dele stofmængden af hypochlorit med 3 for at kunne sammenligne stofmængderne.
n(hypochlorit)/3=(42,5·〖10〗^(-3) mol)/3=14,17·〖10〗^(-3) mol
Vi kan nu se, at selv en tredjedel af stofmængden af hypochlorit (14,17·10-3 mol) er større end stofmængden af A (7,19·10-3 mol), og derfor er A den begrænsende reaktant.
For at beregne det procentvise udbytte skal vi først kende det teoretisk mulige udbytte. Dette fås ved en fuldstændig reaktion, dvs.
n(A)=n(4–methoxybenzoesyre)=7,19·〖10〗^(-3) mol
Vi skal derfor beregne massen af 7,19·10-3 mol 4-methoxybenzoesyre. Molekylformlen for denne kan optælles til at være C8H8O3. Vi beregner før den molare masse.
M(4–methoxybenzoesyre)=M(C_8 H_8 O_3 )=8·M(C)+8·M(H)+3·M(O)=8·12,01 g/mol+8·1,01 g/mol+3·16,00 g/mol=152,16 g/mol
Vi beregner nu det teoretiske udbytte:
m(4–methoxybenzoesyre)=n(4–methoxybenzoesyre)·M(4–methoxybenzoesyre)=7,19·〖10〗^(-3) mol·152,16 g/mol=1,094 g
Vi kan nu beregne det procentvise udbytte... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 31. maj 2017 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.