Strategisk analyse af Fitness World | Afsætning A

  • HHX 3. år
  • Afsætning A
  • 10
  • 51
  • 10072
  • PDF

Strategisk analyse af Fitness World | Afsætning A

Her finder du en strategisk analyse af kæden Fitness World. Rapporten søger at finde frem til hvilke muligheder Fitness World har i fremtiden, baseret på de informationer, som er fundet igennem de forskellige analyser. Herudover søges der også at finde frem til hvilke strategier virksomheden skal anvende i fremtiden for bedst muligt at udnytte deres nuværende potentiale.

I rapporten findes bl.a. en værdikædeanalyse, rentabilitetsanalyse, analyse af handlingsparametre, analyse af de 7 P'er, en omverdensanalyse og en købsadfærdsanalyse.

Lærers kommentar

For meget analyse i forhold til vurderingsdelen.
Solidt 10-tal

Indhold

1. Indledning – 4
2. Problemformulering – 4
3. Metodeafsnit – 4
3.1 Analyseniveauer 4
3.2 Søgestrategier 5
3.3 Primære og sekundære data 5
3.4 Analysemetoder 5
3.4.1 Komparativ metode 5
3.4.2 Kvalitative metode 5
3.4.3 Kvantitative metode 6
4. Virksomhedsportræt – 6
5. Interne analyser 7
5.1 Fitness World's økonomiske situation – 7
5.1.1 Rentabilitetsanalyse 7
5.1.1.1 Afkastningsgraden 7
5.1.2 Analyse af indtjeningsevnen 8
5.1.3 Likviditetsgradsanalyse 9
5.1.4 Soliditetsgradsanalyse 10
5.1.5 Delkonklusion 10
5.2 De 7 p'er – 10
5.2.1 Produkt 10
5.2.2 Pris 11
5.2.3 Distribution 11
5.2.4 Promotion 11
5.2.5 Mennesker 11
5.2.6 Håndgribelighed 12
5.2.7 Proces 12
5.2.8 Delkonklusion 12
5.3. Serviceværdikæde – 13
5.3.1 Støtteaktiviteter 13
5.3.2 Primæraktiviteter 14
5.3.3 Delkonklusion 15
5.4. Konkurrencestrategi – 15
5.4.1 Delkonklusion 16
5.4 Konkurrencestrategi – 16
5.4.1 Delkonklusion 16
5.5 Målgruppebeskrivelse og segmentering – 17
5.5.1 Delkonklusion 21
6. Eksterne analyser 22
6.1. Omverdensmodel – 22
6.1.1 Den uafhængige omverden 22
6.1.2 Den afhængige omverden 24
6.1.3 Delkonklusion 25
6.2 Porters five forces – 25
6.2.1 Delkonklusion 27
6.3 Konkurrentanalyse – 28
6.3.1 Delkonklusion 31
6.4 Virksomhedens positionering – 31
6.4.1 Delkonklusion 32
6.5 Købsadfærdsanalyse – 32
6.5.1 Baggrundsforhold 33
6.5.2 Direkte forhold 34
6.5.3 Delkonklusion 35
7. SWOT – Alle 36
8. TOWS – Alle 37
8.1 Stærke sider 38
8.2 Svage sider 38
8.3 Muligheder 38
8.4 Trusler 39
9. Vurdering 40
9.1 Konsekvenser ved det tænkte forslag – 40
9.1.1 Positive konsekvenser 40
9.1.2 Negative konsekvenser 41
9.2 Målet med det tænkte tiltag – 41
9.2.1 Økonomiske mål 41
9.2.2 Markedsføringsmål 41
9.3 Markedsføringsstrategien for det tænkte tiltag – 42
9.3.1 Konkurrencestrategi – 42
9.3.2 Målgruppestrategi – 42
9.4 Positioneringsstrategi – 43
9.5 Promotionsstrategi – 43
9.6 Handlingsplan – 43
9.6.1 Produkt – 44
9.6.2 Pris – 44
9.6.3 Promotion – 45
9.6.4 Place – 47
9.7 Budgettet for gennemførelsen af det tænkte tiltag – 47
7. Konklusion – 49
8. Kildeliste 50

Uddrag

1. Indledning
Sundhed og fitness er et emne, som de seneste år har fået større og større betydning hos den danske befolkning . Folk går mere op i deres kropsidealer, og derfor har vi valgt Fitness World A/S, som virksomhed. I denne opgave vil vi karakterisere virksomheden Fitness World A/S, for at få et bedre indblik i virksomheden. Dernæst vil vi analysere eksterne såvel som interne sider, ved hjælp af afsætnings faglige modeller og metoder. Til sidst vil det hele ende ud i en SWOT som går videre i en TOWS. Dernæst har vi udvalgt et af handlingsforslagene, som vi vil vurdere på og til sidst konkludere hvad vi har fundet ud af.

2. Problemformulering
Da sundhed og træning i de senere år har fået mere og mere opmærksomhed i Danmark, ønsker vi at undersøge og analysere Fitness World A/S. Vi vil i opgaven starte med at karakterisere virksomheden. Derefter vil vi analysere virksomhedens interne og eksterne forhold på det danske marked og opsummere dette i en samlet SWOT. På baggrund af vores analyser, vil vi herefter vurdere Fitness World A/S's fremtidige muligheder for vækst, samt hvilke konkrete tiltag der kan forbedre den nuværende situation. Slutteligt agter vi at vurdere de positive og negative konsekvenser af de forslag, vi anbefaler Fitness World at følge for at skabe vækst for virksomheden.

3. Metodeafsnit

3.1 Analyseniveauer
Vi har gennem en masse afsætnings- og virksomhedsøkonomiske analyser fået udredt Fitness World's interne såvel som eksterne situation. Disse analyser har vi til sidst opsummeret i en SWOT-analyse. Til sidst i analysedelen udarbejdede vi en TOWS-analyse, hvorfra vi kom frem til en række mulige handlingsforslag. Ud fra de mulige handlingsforslag valgte vi ét, som vi vurdere-de via afsætnings- og virksomhedsøkonomiske analyser. Til sidst er der blevet givet en samlet konklusion.

3.2 Søgestrategier
Til udarbejdelsen af vores case, har vi benyttet informationssøgning via internettet. Vi har gjort meget brug af søgemaskinen ‘google', der hurtigt har hjulpet os på sporet af troværdige informationskilder med relevant information med hensyn til vores analyser. Samtidig har vi benyttet os af de kilder, som er blevet tildelt os, altså case materialet, og ved hjælp af dette har vi fundet inspiration og data som har været brugbare til skabelse af denne opgave.

3.3 Primære og sekundære data
Via selvanskaffet data, altså de primære data, har vi udarbejdet indekstal, som vi har benyttet i vores analyse af virksomhedens rentabilitet, indtjeningsevne samt i vores likviditets- og soliditetgradsanalyse. De sekundære data, vi har benyttet, er enten blevet fundet på internettet eller i det case materiale, altså artiklerne, videoerne osv., vi har fået udleveret.

3.4 Analysemetoder
3.4.1 Komparativ metode
Vi har benyttet den komparative metode til at sammenligne Fitness World med diverse virksom-heder i branchen. Vi har til dette benyttet porters five forces som giver et godt indblik i Fitness World's position på markedet, og konkurrencesituationen blandt eksisterende virksomheder.

3.4.2 Kvalitative metode
Vi har i denne opgave benyttet data som vi selv har fremskaffet i form af artikler.

3.4.3 Kvantitative metode
Vi har også benyttet os af den kvantitative metode i form af virksomhedens regnskaber som vi har fremskaffet. Vi har selv regnet os frem til nogle af nøgletallene, som ikke er blevet givet i virksomhedens årsrapport.

4. Virksomhedsportræt – Alle
Den danske fitnesskæde Fitness World er stiftet og ejet af Henrik og Sophie Rossing. Siden kæden åbnede det første center i 2005 i København, har den ekspanderet med mere end 150 fitnesscentre til resten af landet. Virksomheden beskæftiger lige nu flere end 1000 medarbejdere, og de omsatte i regnskabsåret 14/15 for 903 mio. kroner .

Fitness World blev etableret med henblik på at udfordre de dyre danske fitnesskæder på både kvalitet, pris og service , og de var desuden den første fitnesskæde i Danmark, der slap af med bindingsperioden på 6 måneder. Dette har ført til at virksomheden i 2015 kunne måle 450.000 med-lemmer ud af de i alt 780.000 , som i dag er medlem af et kommercielt fitnesscenter. Alt dette er med til at give Fitness World A/S placeringen som Danmarks største og Europas ottende største fitnesskæde... Køb adgang for at læse mere

Strategisk analyse af Fitness World | Afsætning A

[1]
Bedømmelser
  • 01-05-2017
    Super god besvarelse, indholder alt man skal bruge til en god analyse.