SSO om adoption og identitetsdannelse i Psykologi B

  • HF 2. år
  • SSO (Psykologi B)
  • 10
  • 15
  • 4600
  • PDF

SSO om adoption og identitetsdannelse i Psykologi B

Her finder du en SSO skrevet i Psykologi B om adoptions betydning for identitetsdannelsen.

Problemformulering
Redegør for relevant psykologisk teori om udviklingspsykologi og identitetsdannelse.
Analyser selvvalgt materiale med fokus på, hvilken betydning adoption kan få for identitetsdannelsen i ungdomsårene.
Diskuter endvidere hvorvidt adoption kan have betydning for tilknytning senere i livet.

Det selvvalgte materiale er af Pernille Sheetal Iversen.

Indhold

1.0 Indledning 1
1.1 Definition af adoption og tilknytningsforstyrrelse 2
1.2 Problemformulering 2
1.3 fremgangsmåde/metode 2
2.0 Redegørelse 2
2.1 Daniel Stern 3
2.1.1 Det begyndende selv 3
2.1.2 Kerneselvet 3
2.1.3 det intersubjektive selv 4
2.1.4 det verbale selv 5
2.1.5 Det narrative selv 5
2.2 Erik Erikson 5
2.2.1 Tillid kontra mistillid 5
2.2.2 selvstændighed kontra skam og tillid 6
2.2.3 Identitet kontra identitetsforvirring 6
2.3 John Bowlby 6
2.3.1 Før-tilknytning 7
2.3.2 Begyndende tilknytning 7
2.3.3 Selektiv tilknytning 7
2.3.4 tilknytningsadfærd og udforskningsadfærd 7
3.0 Analyse af selvvalgt materiale 8
4.0 Vurdering/diskussion 12
5.0 Konklusion 13
6.0 Litteraturliste 14

Uddrag

1.0 Indledning
Jeg har valgt at skrive om adoption. Jeg er selv adopteret fra Syd Korea og har en søster der også kommer derfra. I takt med at jeg er blevet ældre, er jeg også blevet mere interesseret i adoption. Derfor er jeg kommet i kontakt med forskellige adoptionsfælleskaber, hvorigennem jeg har mødt en masse andre adopterede og hørt deres historier. En ting der er gået op for mig, er hvor lidt bevidsthed der er omkring adopterede i forhold til at vi støder på nogle andre problemstillinger end børn der vokser op ved deres biologiske forældre. Jeg vil med denne opgave forsøge at belyse nogle af de problemstillinger adopterede bliver stillet overfor, og hvilken betydning det har for deres identitetsdannelse og videre tilknytningsevne.

1.1 Definition af adoption og tilknytningsforstyrrelse
Ordet adoption betyder 'at tage til sig som sit eget' og kommer fra det latinske ord adoptio, der betyder 'at vælge til'.
”Adoption, at vælge en person som sit barn, ved at der stiftes et kunstigt, fx ikke-biologisk slægtskab mellem adoptanten, som er den eller de, der adopterer, og adoptivbarnet”
Derudover bliver barnet juridisk overdraget til forældrene, dvs. de får forældremyndigheden. Dette er også forskellen på adopterede og plejebørn.

1.3 fremgangsmåde/metode
Jeg vil først redegøre for relevante udviklingspsykologiske teorier af Erik Erikson og Daniel Stern. Her vil jeg bl.a. Komme ind på Eriksons 8 faser, tillid kontra mistillid, Sterns kerneselv, intersubjektive og verbale selv. Jeg vil også redegøre for John Bowlbys tilknytningsteori. Derefter anvender jeg den redegjorte teori på mit selvvalgte case materiale, hvorefter jeg ud fra min analyse vil diskutere hvilken betydning adoption kan have for identitetsdannelse og tilknytning. Til slut vil jeg forsøge at lave en konklusion baseret på ovenstående.

2.0 Redegørelse
For at forstå adopteredes identitetskrise(r), er man nødt til først at forstå hvor problemerne har deres rødder. Derfor vil jeg redegøre for udviklingsteori primært gældende for børn/unge i alderen 0-20 år. De helt tidelige år er vigtige, da det er her adoptionen som regel finder sted og præger de efterfølgende år. Dog vil jeg også komme ind på de senere stadier i livet, da det er her vi kan se hvordan identitetskrisen er blevet overstået, og eventuelle ... Køb adgang for at læse mere

SSO om adoption og identitetsdannelse i Psykologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SSO om adoption og identitetsdannelse i Psykologi B.